Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: «Ψευδές» το δημοσίευμα της Wall Street Journal περί βάσης κατασκοπείας της Κίνας

Η διπλω­μα­τία της Κού­βας χαρα­κτή­ρι­σε χθες Πέμ­πτη «ψευ­δές και ανυ­πό­στα­το» δημο­σί­ευ­μα στον αμε­ρι­κα­νι­κό Τύπο περί υπο­τι­θέ­με­νης συμ­φω­νί­ας που θα επι­τρέ­ψει στην Κίνα να εγκα­τα­στή­σει βάση κατα­σκο­πεί­ας στη νήσο, ενώ ο Λευ­κός Οίκος και το Πεντά­γω­νο δια­βε­βαί­ω­σαν πως «δεν είναι ακριβές».

«Η αμε­ρι­κα­νι­κή εφη­με­ρί­δα Wall Street Journal δημο­σί­ευ­σε (…) την εντε­λώς ψευ­δή και ανυ­πό­στα­τη πλη­ρο­φο­ρία σύμ­φω­να με την οποία υπάρ­χει συμ­φω­νία ανά­με­σα στην Κού­βα και στην Κίνα στρα­τιω­τι­κής φύσης για την εγκα­τά­στα­ση υπο­τι­θέ­με­νης βάσης κατα­σκο­πεί­ας», δήλω­σε ο υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Κάρ­λος Φερ­νά­ντες ντε Κόσιο σε δημο­σιο­γρά­φους στην Αβάνα.

Η Κού­βα «απορ­ρί­πτει κάθε ξένη στρα­τιω­τι­κή παρου­σία» στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, «συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των πολυά­ριθ­μων αμε­ρι­κα­νι­κών στρα­τιω­τι­κών βάσε­ων και στρα­τευ­μά­των», πρό­σθε­σε, εκτι­μώ­ντας πως «συκο­φα­ντί­ες αυτού του είδους κατα­σκευά­ζο­νται συχνά από αξιω­μα­τού­χους των ΗΠΑ».

Σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας Wall Street Journal, η οποία επι­κα­λεί­ται δυο ανώ­νυ­μες πηγές της στην αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, η μυστι­κή συμ­φω­νία προ­βλέ­πει να δημιουρ­γη­θεί σταθ­μός ηλε­κτρο­νι­κής υπο­κλο­πής επι­κοι­νω­νιών στη νήσο της Καραϊ­βι­κής, περί­που 200 χιλιό­με­τρα από τις ακτές της Φλό­ρι­ντας, όπου βρί­σκο­νται σημα­ντι­κές αμε­ρι­κα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές εγκαταστάσεις.

Η οικο­νο­μι­κή εφη­με­ρί­δα πρό­σθε­σε πως η Κίνα, με την οποία βρί­σκο­νται σε ολο­έ­να πιο σκλη­ρό αντα­γω­νι­σμό οι ΗΠΑ, θα δια­θέ­σει «δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια» στην Κού­βα για να οικο­δο­μη­θεί αυτή η βάση.

Το αμε­ρι­κα­νι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο CNN έκα­νε επί­σης λόγο περί τέτοιας συμ­φω­νί­ας, επι­κα­λού­με­νο «πηγές προ­σκεί­με­νες στις υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών» των ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ πλη­ρο­φο­ρή­θη­καν την ύπαρ­ξη του σχε­δί­ου αυτού τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες», σύμ­φω­να με το δίκτυο, όμως «δεν είναι σαφές αν η Κίνα άρχι­σε ήδη να κατα­σκευά­ζει τη βάση υποκλοπών».

Ο Λευ­κός Οίκος δια­βε­βαί­ω­σε χθες Πέμ­πτη ότι το δημο­σί­ευ­μα της WSJ είναι «ανα­κρι­βές».

«Είδα το δημο­σί­ευ­μα. Δεν είναι ακρι­βές», δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος του συμ­βου­λί­ου εθνι­κής ασφα­λεί­ας της αμε­ρι­κα­νι­κής προ­ε­δρί­ας, ο Τζον Κέρ­μπι, στο μικρό­φω­νο του MSNBC.

«Αυτό που μπο­ρώ να σας πω είναι ότι η κυβέρ­νη­σή μας ανη­συ­χεί από την πρώ­τη ημέ­ρα για τις δρα­στη­ριό­τη­τες της Κίνας για να αυξή­σει την επιρ­ροή της σε όλο τον κόσμο, ιδιαί­τε­ρα στο ημι­σφαί­ριό μας», ανέ­φε­ρε ο κ. Κέρ­μπι. «Το παρα­κο­λου­θού­με αυτό πολύ στε­νά», πρόσθεσε.

«Με βάση τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που έχου­με, δεν είναι ακρι­βές αυτό. Δεν έχου­με ενη­με­ρω­θεί ενη­με­ρω­θεί για καμιά εγκα­τά­στα­ση της Κίνας και της Κού­βας, για κανε­νός τύπου βάση κατα­σκο­πεί­ας», τόνι­σε εξάλ­λου κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου ο εκπρό­σω­πος του Πεντα­γώ­νου, ο πτέ­ραρ­χος Πατ Ράι­ντερ, προ­σθέ­το­ντας ότι η Ουά­σιγ­κτον παρα­κο­λου­θεί «μόνι­μα» τις σχέ­σεις του Πεκί­νου και της Αβάνας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο