Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Είναι μεγάλη περηφάνια να ζεις σε μια χώρα όπου οι γυναίκες μετράνε

Είμα­στε περή­φα­νοι που ζού­με σε μια χώρα που έχει ένα Εθνι­κό Πρό­γραμ­μα για την Ανά­δει­ξη των Γυναι­κών ‑Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, προ­ω­θώ­ντας δρά­σεις που στο­χεύ­ουν στην εξά­λει­ψη κάθε υπο­λείμ­μα­τος δια­κρί­σε­ων και βίας ενα­ντί­ον τους και που απο­τε­λεί επί­σης την ατζέ­ντα της Πολι­τεί­ας για την προ­ώ­θη­ση της προ­ό­δου τους.

Αυτό δήλω­σε η Teresa Amarelle Boué, μέλος του ΠΓ και ΓΓ της Ομο­σπον­δί­ας Γυναι­κών Κού­βας  στο ψηφια­κό φόρουμ για την ισό­τη­τα των φύλων / ανά­δει­ξη του ρόλου της γυναί­κας, που συγκά­λε­σε η Επι­τρο­πή Προ­σο­χής των Νέων – Ισό­τη­τα δικαιω­μά­των της γυναί­κας, οργα­νώ­σεις σε στε­νή σχέ­ση με την Εθνο­συ­νέ­λευ­ση της Λαϊ­κής Εξουσίας.

Εξή­γη­σε ότι είναι σημα­ντι­κό για τις Κου­βα­νές να μοι­ρά­ζο­νται τα επι­τεύγ­μα­τα όσον αφο­ρά την ισό­τη­τα των φύλων, την ίδια στιγ­μή που αντι­με­τω­πί­ζουν τον εντει­νό­με­νο απο­κλει­σμό –εμπάρ­γκο, των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών κατά της Κούβας.

Η Amarelle Boué ανα­φέρ­θη­κε στον Οικο­γε­νεια­κό Κώδι­κα που θα υπο­βλη­θεί σε δημο­ψή­φι­σμα στις 25 Σεπτεμ­βρί­ου, μια ακό­μη από­δει­ξη της κου­βα­νι­κής βού­λη­σης να αγω­νι­στεί για την ισότητα.

Από τη μεριά της η Arelys Santana, πρό­ε­δρος αυτής της επι­τρο­πής του κου­βα­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου, είπε ότι το φόρουμ επι­διώ­κει να εμβα­θύ­νει στους αντι­κει­με­νι­κούς και υπο­κει­με­νι­κούς παρά­γο­ντες που «επι­μέ­νουν» στην κοι­νω­νία και εμπο­δί­ζουν την οικο­νο­μι­κή, πολι­τι­κή, κοι­νω­νι­κή και οικο­γε­νεια­κή πρό­ο­δο. καθώς και να κάνουν ορα­τές νέες εμπει­ρί­ες που συμ­βάλ­λουν στην υπέρ­βα­ση κοι­νών προκλήσεων.

Μίλη­σε επί­σης για την Κού­βα η Martha Ayala (Μάρ­θα Αγιά­λα), μέλος του ΠΓ και γενι­κή διευ­θύ­ντρια του Κέντρου Γενε­τι­κής Μηχα­νι­κής και Βιοτεχνολογίας.

Ο Robert Biedrón, πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής για τα Δικαιώ­μα­τα των Γυναι­κών και την Ισό­τη­τα των Φύλων, στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο, παρών δια­δι­κτυα­κά, ανα­γνώ­ρι­σε την προ­σπά­θεια που έκα­νε η Κού­βα, τόνι­σε ότι το νησί κατέ­χει τη δεύ­τε­ρη θέση διε­θνώς όσον αφο­ρά τη συμ­με­το­χή των γυναι­κών στο νομο­θε­τι­κό σώμα και θεώ­ρη­σε ότι το πλέ­ον σημα­ντι­κό είναι να δημιουρ­γη­θούν χώροι ώστε να αισθά­νο­νται ασφα­λείς στο σεβα­σμό των δικαιω­μά­των τους.

Granma

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο