Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: 45 νεκροί ο τελικός απολογισμός της έκρηξης στο ξενοδοχείο Saratoga

Οι αρχές της Κού­βας κήρυ­ξαν εθνι­κό πέν­θος μετά την ανά­συρ­ση χθες Πέμ­πτη του πτώ­μα­τος του τελευ­ταί­ου ανθρώ­που που αγνο­εί­το στα συντρίμ­μια ξενο­δο­χεί­ου της Αβά­νας που κατα­στρά­φη­κε από έκρη­ξη εξαι­τί­ας διαρ­ρο­ής αερί­ου, γεγο­νός που αύξη­σε τον απο­λο­γι­σμό των θυμά­των στους 45 νεκρούς.

«Εξαι­τί­ας του δυστυ­χή­μα­τος στο ξενο­δο­χείο Saratoga την 6η Μαΐ­ου, στο οποίο έχα­σαν τη ζωή τους 44 συμπα­τριώ­τες μας και μια ισπα­νί­δα υπή­κο­ος, και μετά την ολο­κλή­ρω­ση των επι­χει­ρή­σε­ων διά­σω­σης, ο πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας (Μιγκέλ Ντί­ας-Κανέλ) κήρυ­ξε εθνι­κό πέν­θος», σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση Τύπου των υπη­ρε­σιών της προ­ε­δρί­ας που ανα­γνώ­στη­κε στο δελ­τίο ειδή­σε­ων της δημό­σιας τηλεόρασης.

Το εθνι­κό πέν­θος, διάρ­κειας 42 ωρών, θα ισχύ­ει από την ανα­το­λή του ηλί­ου και θα τερ­μα­τι­στεί τα μεσά­νυ­χτα του Σαβ­βά­του. Οι σημαί­ες θα κυμα­τί­ζουν μεσίστιες.

Νωρί­τε­ρα, ο Πύραρ­χος Λουίς Κάρ­λος Γκου­σμάν, ο επι­κε­φα­λής του πυρο­σβε­στι­κού σώμα­τος, ανα­κοί­νω­σε στον Τύπο ότι ανα­σύρ­θη­κε το πτώ­μα του τελευ­ταί­ου ανθρώ­που που αγνο­εί­το στα συντρίμ­μια του ξενο­δο­χεί­ου, οι τέσ­σε­ρις πρώ­τοι όρο­φοι του οποί­ου κατα­στρά­φη­καν όταν έγι­νε η έκρη­ξη εξαι­τί­ας διαρ­ρο­ής την ώρα που το ξενο­δο­χείο ανε­φο­δια­ζό­ταν από βυτιο­φό­ρο με υγρο­ποι­η­μέ­νο φυσι­κό αέριο.

Στα 45 θύμα­τα συγκα­τα­λέ­γο­νται τέσ­σε­ρις παι­διά και έφη­βοι, μια έγκυος και 29χρονη ισπα­νί­δα τουρίστρια.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Κού­βας, το δυστύ­χη­μα είχε επί­σης απο­τέ­λε­σμα να τραυ­μα­τι­στούν 54 άνθρω­ποι, οι 16 εκ των οποί­ων συνέ­χι­ζαν χθες Πέμ­πτη να νοση­λεύ­ο­νται σε νοσο­κο­μεία. Τέσ­σε­ρις είναι ανή­λι­κοι. Δύο εξ αυτών βρί­σκο­νται σε κατά­στα­ση που χαρα­κτη­ρί­ζε­ται κρίσιμη.

Το Saratoga, νεο­κλα­σι­κό κτί­ριο στην παλιά πόλη, παρέ­με­νε κλει­στό δύο χρό­νια λόγω της παν­δη­μί­ας και ανα­και­νι­ζό­ταν ενό­ψει της επα­να­λει­τουρ­γί­ας του, που θα γινό­ταν την Τρί­τη 10η Μαΐ­ου, όταν έγι­νε η καταστροφή.

Ήταν γνω­στό ιδί­ως επει­δή φιλο­ξέ­νη­σε τα προη­γού­με­να χρό­νια διά­φο­ρες δια­ση­μό­τη­τες, από τον Μικ Τζά­γκερ ως τη Μπι­γιον­σέ και τη Μαντόνα.

Το κτί­ριο ανε­γέρ­θη­κε το 1880 για να στε­γά­σει εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα. Μετα­τρά­πη­κε σε ξενο­δο­χείο το 1993. Έγι­νε πέντε αστέ­ρων το 2005.

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο