Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: 46 οι νεκροί από την έκρηξη στο ξενοδοχείο Saratoga

Ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των της έκρη­ξης στο ξενο­δο­χείο Saratoga της Αβά­νας ανήλ­θε σε 46, αφού υπέ­κυ­ψε στα τραύ­μα­τά του ένας τραυ­μα­τί­ας που νοση­λευό­ταν σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση, όπως ανα­κοί­νω­σε χθες Παρα­σκευή το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Κούβας.

Εννέα ενή­λι­κες και τέσ­σε­ρα παι­διά εξα­κο­λου­θούν να νοση­λεύ­ο­νται, ενώ 40 άνθρω­ποι που τραυ­μα­τί­στη­καν από την έκρη­ξη έχουν λάβει εξι­τή­ριο, σύμ­φω­να με την ίδια πηγή.

Το πολύ­νε­κρο δυστύ­χη­μα σημειώ­θη­κε την ώρα που το ξενο­δο­χείο ανε­φο­δια­ζό­ταν από βυτιο­φό­ρο με υγρο­ποι­η­μέ­νο φυσι­κό αέριο.

Από την ισχυ­ρό­τα­τη έκρη­ξη προ­κλή­θη­καν ζημιές σε περί­που 20 γει­το­νι­κά κτί­ρια, μετα­ξύ αυτών το θέα­τρο Marti, ένα δημο­τι­κό σχο­λείο, δύο σπί­τια και μια εκκλησία.

Το πεντά­στε­ρο ξενο­δο­χείο, που βρί­σκε­ται σε μικρή από­στα­ση από το Καπι­τώ­λιο, ήταν κλει­στό εδώ και δύο χρό­νια λόγω της παν­δη­μί­ας Covid-19 και ετοι­μα­ζό­ταν να ανοί­ξει ξανά την περα­σμέ­νη Τρί­τη, ύστε­ρα από εργα­σί­ες ανακαίνισης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο