Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Κούβα — 69 χρόνια μετά την 26η Ιουλίου 1953»: Εκδήλωση την Τρίτη 26/7 για την επέτειο από την επίθεση στην Μονκάδα

Με θέμα «Κού­βα — 69 χρό­νια μετά την 26η Ιου­λί­ου 1953. Από την επί­θε­ση στη Μον­κά­δα στην Επα­νά­στα­ση που συνε­χί­ζει» η “NEW STAR” οργα­νώ­νει εκδή­λω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στον λαό της Κού­βας, την Τρί­τη 26 Ιού­λη, στις 8 μ.μ., στον ιστο­ρι­κό χώρο του πρώ­ην ΕΑΤ-ΕΣΑ, στο Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας (Μετρό Μέγα­ρο Μου­σι­κής), με ελεύ­θε­ρη είσοδο.

Θα μιλή­σει ο πρέ­σβης της Κού­βας στην Ελλά­δα Αρα­μις Φου­έ­ντε Ερνάντες.

Μετά την ομι­λία θα ακο­λου­θή­σει καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα με τους: Σοφία Ανδρια­νού, Στέ­φα­νο Γανω­τη, Νίκο Θεο­δω­ρά­κη, Θέλ­μα Καρα­γιάν­νη, Αρε­τή Κοκ­κι­νου, Βαγ­γέ­λη Κορο­μή­λη, Βαγ­γέ­λη Μαρα­ζά­κη, Κώστα Μου­στά­κα, Μάγδα Χουρσουλίδου.

Θα απαγ­γεί­λουν οι ποι­η­τές: Πανα­γιώ­της Μανιά­της, Ανδρέ­ας Σπούρης.

Επί­σης, θα προ­βλη­θεί σε πρώ­τη προ­βο­λή το κου­βα­νι­κό ιστο­ρι­κό ντο­κι­μα­ντέρ «Κού­βα, Μονο­πά­τια της Επα­νά­στα­σης — Πριν το 1959» (Cuba, Caminos de Revoluciοn ‑Antes del ’59), διάρ­κειας 60 λεπτών.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο