Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούγιας για Πισπιρίγκου: Διαπιστώθηκε στην κατηγορούμενη γονιδιακή μετάλλαξη που κληρονομείται στους απογόνους

Μία σπά­νια γονι­δια­κή μετάλ­λα­ξη που μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε ανα­κο­πή καρ­διάς, η οποία κλη­ρο­νο­μεί­ται στους απο­γό­νους του πάσχο­ντος, δια­πι­στώ­θη­κε ότι έχει η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου, σύμ­φω­να με Δελ­τίο Τύπου που εξέ­δω­σε ο συνή­γο­ρός της, Αλέ­ξης Κούγιας.

Με αφορ­μή την εισα­γω­γή της κατη­γο­ρού­με­νης για τους θανά­τους και των τριών παι­διών της στο νοσο­κο­μείο και δημο­σιεύ­μα­τα που ανα­φέ­ρο­νται σε αυτο­ά­νο­σο νόση­μα από το οποίο πάσχει η εντο­λέ­ας του, ο κ. Κού­γιας τονί­ζει στο Δελ­τίο Τύπου ότι η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου, πλην του αυτο­ά­νο­σου, δια­γνώ­στη­κε με γονι­δια­κή μετάλ­λα­ξη, η οποία ενδέ­χε­ται να αφο­ρού­σε και τις τρεις κόρες της.

Ο συνή­γο­ρος ανα­φέ­ρει πως αν τα παι­διά της οικο­γέ­νειας Δασκα­λά­κη είχαν εξε­τα­στεί ενδε­λε­χώς και είχαν λάβει την κατάλ­λη­λη αγω­γή, εφό­σον είχαν κλη­ρο­νο­μή­σει τη μητρι­κή μετάλ­λα­ξη, θα είχαν προ­λη­φθεί οι θάνα­τοί τους.

Το Δελ­τίο Τύπου του κ. Κού­για, μετα­ξύ άλλων, σημειώ­νει τα εξής:

«Με πρω­το­βου­λία “Σαμα­ρει­τών”, πραγ­μα­τι­κών λει­τουρ­γών ιατρών του Λαϊ­κού Νοσο­κο­μεί­ου Αθη­νών, με υψη­λό αίσθη­μα ευθύ­νης για τη ζωή συναν­θρώ­πων μας, διε­κο­μί­σθη τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες στο ανω­τέ­ρω νοσο­κο­μείο η κα Σ.Π., διό­τι οι σωφρο­νι­στι­κοί υπάλ­λη­λοι δια­πί­στω­σαν ραγδαία επι­δεί­νω­ση της υγεί­ας της.

Εν αντι­θέ­σει με αυτούς που δήθεν στο παρελ­θόν εξέ­τα­σαν την κα Σ.Π. (καθώς υπήρ­χαν τα ίδια συμ­πτώ­μα­τα στο ιστο­ρι­κό της, αλλά δεν έγι­νε εκτε­νής έλεγ­χος από το 2019, παρά την απώ­λεια της Μαρί­ας — Ελέ­νης) και δήθεν προ­σπά­θη­σαν να συν­δυά­σουν τους απρό­ο­πτους θανά­τους των 3 παι­διών της με κάποιο αυτο­ά­νο­σο νόση­μα και δήθεν την υπέ­βα­λαν σε όλους τους γονι­δια­κούς ελέγ­χους, οι ιατροί του Λαϊ­κού Νοσο­κο­μεί­ου, διε­νερ­γώ­ντας ειδι­κούς γονι­δια­κούς ελέγ­χους αλλά και ειδι­κές εξε­τά­σεις αίμα­τος, τους οποί­ους ελέγ­χους και τις οποί­ες εξε­τά­σεις ήταν υπο­χρε­ω­μέ­νοι να διε­νερ­γή­σουν στο παρελ­θόν όλοι οι ιατροί όλων των νοσο­κο­μεί­ων, όπου εξη­τά­σθη η κα Σ.Π., ανα­κά­λυ­ψαν αφε­νός ότι πάσχει από το ανί­α­το, αυτο­ά­νο­σο νόση­μα του συστη­μα­τι­κού ερυ­θη­μα­τώ­δους λύκου, αφε­τέ­ρου (και αυτό έχει ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον για τους θανά­τους των 3 παι­διών) ότι έχει μια σπά­νια μετάλ­λα­ξη ενός ομο­ζυ­γω­τι­κού γονι­δί­ου υπεύ­θυ­νου για αγγεια­κές δια­τα­ρα­χές, το οποίο μετά βεβαιό­τη­τος μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε συγκο­πτι­κά επει­σό­δια και θάνα­το από ανα­κο­πή καρ­δί­ας και κλη­ρο­νο­μεί­ται από τους επι­γό­νους του πάσχοντος.

Αυτό δεν είναι αυτο­ά­νο­σο νόση­μα, για­τί, για να μην υπο­στεί και η κα Σ.Π. συγκο­πτι­κά επει­σό­δια και ανα­κο­πή καρ­διάς, πρέ­πει να λαμ­βά­νει ειδι­κή φαρ­μα­κευ­τι­κή αγω­γή, την οποί­αν θα έπρε­πε να λαμ­βά­νουν και τα αεί­μνη­στα παι­διά της, εφό­σον είχε ερευ­νη­θεί και δια­πι­στω­θεί μετά από υπεύ­θυ­νους ελέγ­χους σε αυτά εν ζωή ότι πάσχουν από την ίδια σπά­νια μετάλ­λα­ξη ομο­ζυ­γω­τι­κού γονι­δί­ου, όπως και η μητέ­ρα τους, η οποία σήμε­ρα λαμ­βά­νει και προ­στα­τευ­τι­κή αντιαι­μο­πε­τα­λια­κή αγωγή.

Δυστυ­χώς, για την κα κατη­γο­ρου­μέ­νη και τα αεί­μνη­στα παι­διά της, η κα κατη­γο­ρη­μέ­νη δεν υπο­βλή­θη­κε σε αυτούς τους ελέγ­χους, οι οποί­οι μάλι­στα κοστί­ζουν και αρκε­τά χρή­μα­τα, για­τί δυστυ­χώς η κα κατη­γο­ρου­μέ­νη ήταν μια ανυ­πε­ρά­σπι­στη — φτω­χή γυναί­κα — μητέρα.

Εάν οι σχε­τι­κοί έλεγ­χοι είχαν γίνει από το 2019, όχι μόνο θα είχε θωρα­κι­στεί η υγεία της μητέ­ρας, αλλά, το κυριό­τε­ρο, θα είχαν αντι­με­τω­πι­στεί σωστά οι νοση­λεί­ες της Μαρί­ας — Ελέ­νης και της Τζωρ­τζί­νας και θα είχαν προ­λη­φθεί οι θάνα­τοι και των τριών κοριτσιών.

Ειδι­κά σε ό,τι αφο­ρά τις νοση­λεί­ες της Τζωρ­τζί­νας στο Καρα­μαν­δά­νειο, στο Ρίο, στο Ωνά­σειο και στο «Π. & Α. Κυρια­κού», εάν είχε δοθεί η δέου­σα ιατρι­κή σημα­σία, καθώς η πρώ­τη ενέρ­γεια ενός ιατρού είναι η λήψη σωστού και πλή­ρους ιστο­ρι­κού, αλλά από τα έγγρα­φα του ιατρι­κού φακέ­λου δεν προ­κύ­πτει λήψη ιστο­ρι­κού της μητέ­ρας και γενι­κά των γονέ­ων και του γενε­α­λο­γι­κού τους δέν­δρου, θα είχε υπο­βλη­θεί η Τζωρ­τζί­να σε έναν πλή­ρη ανο­σο­λο­γι­κό και γονι­δια­κό έλεγ­χο, όπου σε συν­δυα­σμό με την κλι­νι­κή συμ­πτω­μα­το­λο­γία κατά την εισα­γω­γή της στο Καρα­μαν­δά­νειο, αλλά και κατά την παρα­μο­νή της εκεί, θα είχε απο­φευ­χθεί το επει­σό­διο της ανα­κο­πής με την από­το­κο υπο­ξι­κή εγκε­φα­λο­πά­θεια, ενώ τα συνε­χό­με­να συγκο­πτι­κά επει­σό­δια θα απο­δί­δο­νταν στο ως άνω γονί­διο και θα υπήρ­χε έγκαι­ρη αντι­με­τώ­πι­ση, όπως ορί­ζουν τα ιατρι­κά πρωτόκολλα.

Συγ­χα­ρη­τή­ρια εκ μέρους μου σε αυτούς τους “Σαμα­ρεί­τες” ιατρούς που εκτός της σωτη­ρί­ας της κας κατη­γο­ρη­μέ­νης με αυτήν την έγκαι­ρη διά­γνω­ση θα δια­σώ­σουν και την Ελλη­νι­κή Δικαιο­σύ­νη από το να υπο­πέ­σει, όπως έχει συμ­βεί μέχρι τώρα, στη μεγα­λύ­τε­ρη δικα­στι­κή πλά­νη από τότε που η Ελλά­δα έγι­νε ανε­ξάρ­τη­το ελλη­νι­κό κράτος».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο