Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούλουμα στο Δήμο Καισαριανής Φωτο 🎥 Video

Πλή­θος κόσμου _2‑3.000 συμ­με­τεί­χαν φέτος στα Κού­λου­μα του Δήμου Και­σα­ρια­νής στα “Ξύλι­να”. Στην εκδή­λω­ση που διορ­γα­νώ­νει ο Κόκ­κι­νος Δήμος, βρέ­θη­κε σήμε­ρα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, που έγι­νε δεκτός με μεγά­λη εγκαρ­διό­τη­τα από τον κόσμο που συμ­με­τεί­χε δυνα­μι­κά, ενώ τον συνό­δευαν ο δήμαρ­χος Ηλί­ας Στα­μέ­λος, και ο Θέμης Γκιώ­νης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ.

Δ. Κου­τσού­μπας: Με αισιο­δο­ξία στον αγώ­να και την πάλη για την ικα­νο­ποί­η­ση όλων των ανα­γκών και δικαιω­μά­των του λαού

Όλα καλά φέτος, θυμί­ζο­ντας τα περα­σμέ­να της περιό­δου 2015–19 που ήταν στο τιμό­νι του δήμου η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση, με επι­κε­φα­λής και πάλι τον κομ­μου­νι­στή δήμαρ­χο Ηλία Σταμέλο.

Από χώρο “στο­λί­δι” που παρα­δό­θη­κε στην αμαρ­τω­λή δια­χεί­ρι­ση Βοσκό­που­λου το 2019, παρα­λαμ­βά­νο­ντας φέτος ήταν εμφα­νής η εικό­να εγκα­τά­λει­ψης, όπου βρώ­μα και δυσω­δία συνα­γω­νι­ζό­ταν την κατα­στρο­φή εξο­πλι­σμού και πέριξ χώρου.

Με πολύ κέφι και δου­λειά, με κομ­μου­νι­στι­κή αυτορ­γά­νω­ση _10άδες συντρό­φισ­σες, σύντρο­φοι και δημό­τες  σε κόκ­κι­νο εθε­λο­ντι­σμό, ξεκί­νη­σαν εργα­σί­ες, με επι­κε­φα­λής το δήμαρ­χο, αντι­δη­μάρ­χους και δημο­τι­κούς συμ­βού­λους να δίνουν το ρυθ­μό. Σε έναν χώρο που δημιουρ­γή­θη­κε με αγώ­νες και προ­σφο­ρά του Και­σα­ρια­νιώ­τι­κου λαού _πρώην ρέμα έγι­νε ανά­σα ζωής για την πόλη. Ήταν τη 10ετια του 80 όταν ο κομ­μου­νι­στής δήμαρ­χος Πανα­γιώ­της Μακρής μπή­κε επι­κε­φα­λής _ενάντια στην κεντρι­κή εξου­σία και δια­μορ­φώ­θη­κε ένας μικρός παρά­δει­σος για μικρούς και μεγά­λους, που ακό­μη χαί­ρε­ται η λαϊ­κή οικογένεια

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο