Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟ Αττικής ΚΚΕ: Εκθεση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΣΣΔ στις 9, 10 και 11 Δεκέμβρη

Η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ πραγ­μα­το­ποιεί τρι­ή­με­ρη έκθε­ση στις 9, 10 και 11 Δεκέμ­βρη, αφιε­ρω­μέ­νη στη συμπλή­ρω­ση 100 χρό­νων από την ίδρυ­ση της Ενω­σης Σοβιε­τι­κών Σοσια­λι­στι­κών Δημο­κρα­τιών (30/12/1922) με τίτλο: «ΕΣΣΔ… κ’ είσαι τρα­γού­δι κ’ είσαι φως στης εργα­τιάς το στό­μα» (Γ. Ρίτσος).

Η έκθε­ση, που θα φιλο­ξε­νη­θεί στον χώρο του πρώ­ην στρα­το­πέ­δου ΕΑΤ — ΕΣΑ (Μου­σείο ΣΦΕΑ) στο Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας (πλη­σί­ον σταθ­μού Μετρό «Μέγα­ρο Μου­σι­κής»), θα περι­λαμ­βά­νει πλού­σιο υλι­κό για την οικο­δό­μη­ση του σοσια­λι­σμού και των επι­τευγ­μά­των του κατά την 70χρονη πορεία της ΕΣΣΔ. Θα λει­τουρ­γεί και τις 3 μέρες από τις 10 π.μ. έως τις 9 μ.μ. και θα υπάρ­χει δυνα­τό­τη­τα ξενά­γη­σης των επι­σκε­πτών. Επί­σης, θα λει­τουρ­γεί βιβλιο­πω­λείο της «Σύγ­χρο­νης Εποχής».

Η έκθε­ση θα συνο­δευ­τεί και από πολύ­μορ­φες εκδη­λώ­σεις, σύμ­φω­να με το παρα­κά­τω πρόγραμμα:

- Την Παρα­σκευή 9/12, στις 7.30 μ.μ., θα προ­βλη­θεί η ται­νία «Το δύσκο­λο πόστο του επα­να­στά­τη», που ανα­φέ­ρε­ται στον ρόλο του Λένιν στη μεγά­λη Οκτω­βρια­νή Σοσια­λι­στι­κή Επα­νά­στα­ση το 1917, σε σκη­νο­θε­σία Ι. Βεσσαράμποφ.

- Το Σάβ­βα­το 10/12, στις 7 μ.μ., θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί συναυ­λία κλα­σι­κής μου­σι­κής δωμα­τί­ου, με έργα Σοβιε­τι­κών συν­θε­τών (είσο­δος με προ­σκλή­σεις). Συμ­με­τέ­χουν: Γιαν­να­κά­κης Πανα­γιώ­της (πιά­νο), Ζιά­βρας Πανα­γιώ­της (κρου­στά), Κλα­βα­νί­δης Σταύ­ρος (τρο­μπό­νι), Κοτζιά Μαρι­λέ­να (βιο­λί), Κού­σης Ρενά­το (τρο­μπό­νι), Μαυ­ρό­που­λος Αλέ­κος (τρο­μπέ­τα), Μπα­κού­ρης Τάσος (κόρ­νο), Πατρι­κί­δου Νίνα (βιο­λί), Πρα­μα­τευ­τά­κη Ανα­στα­σία (βιο­λί), Σαρ­ρή Μαρία (κλα­ρι­νέ­το), Σαρ­ρής Νίκος (τρο­μπέ­τα), Τρια­ντα­φύλ­λου Ντί­νος (τού­μπα).

Την Κυρια­κή 11/12, στις 12 μ., θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί συζή­τη­ση με θέμα «100 χρό­νια από την ίδρυ­ση της ΕΣΣΔ: Ο πάγος έσπα­σε, ο δρό­μος άνοι­ξε, ο δρό­μος χαρά­χτη­κε…». Θα μιλή­σει ο Δημή­τρης Ξεκα­λά­κης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και μέλος της διοί­κη­σης του Συλ­λό­γου «Εμείς που σπου­δά­σα­με στον σοσιαλισμό».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο