Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΚΕ: Στις 11 π.μ. η εκδήλωση με θέμα «Με το ΚΚΕ στην πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες του παιδιού»

Η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ καλεί σήμε­ρα Κυρια­κή 11 Δεκέμ­βρη στις 11 π.μ. σε εκδή­λω­ση με θέμα «Με το ΚΚΕ στην πάλη για τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες του παι­διού», στο ξενο­δο­χείο «Wyndham» (Μεγ. Αλε­ξάν­δρου 2, Μετα­ξουρ­γείο). Θα μιλή­σει ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, και θα ακο­λου­θή­σουν παρεμ­βά­σεις από εκπρο­σώ­πους φορέ­ων και ειδι­κούς επιστήμονες.

«Για όλα τα παι­διά, για τα παι­διά μας αξί­ζει να μπού­με στον αγώ­να. Σε έναν αγώ­να που θα βάζει στο επί­κε­ντρο τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες των παι­διών για μόρ­φω­ση, υγεία, αθλη­τι­σμό, πολι­τι­σμό, για να μη λεί­ψουν από κανέ­να παι­δί η σωστή δια­τρο­φή, το ζεστό σπί­τι, η ασφά­λεια και η φρο­ντί­δα. Για να μη λεί­ψει από κανέ­να παι­δί… η παι­δι­κή ηλικία.

Με τη μαχη­τι­κή μας στά­ση δια­παι­δα­γω­γού­με τα παι­διά μας, κάνου­με τα ίδια μαχη­τές ζωής!», ανα­φέ­ρει στο κάλε­σμά της η ΚΟ Αττικής.

Η αφί­σα της εκδήλωσης

Θα παρέμ­βουν οι:

Κώστας Μπου­ντό­λος, καθη­γη­τής στη Σχο­λή Φυσι­κής Αγω­γής και Αθλη­τι­σμού του ΕΚΠΑ, με θέμα: «Ο ρόλος της φυσι­κής αγω­γής στην ανά­πτυ­ξη του παιδιού».

Νάσος Χαλ­κί­δης, πρό­ε­δρος του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών, με θέμα: «Η σημα­σία της αισθη­τι­κής αγω­γής και των τεχνών στη δια­μόρ­φω­ση ισόρ­ρο­πης και ολό­πλευ­ρα ανα­πτυσ­σό­με­νης προ­σω­πι­κό­τη­τας του παιδιού».

Πανα­γιώ­της Κατη­φές, κοι­νω­νιο­λό­γος, σύμ­βου­λος εξαρ­τή­σε­ων, πρό­ε­δρος ΑΣΓΜΕ, με θέμα: «Ενδο­σχο­λι­κός εκφο­βι­σμός και νεα­νι­κή παρα­βα­τι­κό­τη­τα: Αιτί­ες και αντιμετώπιση».

Γεωρ­γία Γκού­φα, μέλος του Γρα­φεί­ου Περιο­χής Αττι­κής της ΚΝΕ, με θέμα: «ΚΝΕ — σχο­λείο δια­παι­δα­γώ­γη­σης νέων ανθρώπων».

Η εκδή­λω­ση θα ολο­κλη­ρω­θεί με την πρώ­τη εμφά­νι­ση της παι­δι­κής χορω­δί­ας «κόκ­κι­νο Αερόστατο».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο