Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΚΚΕ «Ένας αιώνας δράσης μέσα από τις εκδόσεις του ΚΚΕ» — Σήμερα τα εγκαίνια της έκθεσης αρχειακού υλικού

Έκθε­ση πρω­τό­τυ­που αρχεια­κού υλι­κού για τις εκδό­σεις του Κόμ­μα­τος από το Αρχείο της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ, διορ­γα­νώ­νει στα γρα­φεία της η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής (Αχαρ­νών 241, Άγιος Νικόλαος).

Η έκθε­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο πλαί­σιο των πρω­το­βου­λιών που ανα­λαμ­βά­νει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ για να τιμή­σει την επέ­τειο για τα 75 χρό­νια από την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Αθή­νας και την ταξι­κή σύγκρου­ση του Δεκέμ­βρη του ’44 και στις οποί­ες περι­λαμ­βά­νο­νται διορ­γά­νω­ση ημε­ρί­δας, έκδο­ση Λευ­κώ­μα­τος και συναυ­λία και απο­τε­λούν συνέ­χεια στη δρα­στη­ριό­τη­τα που ανα­πτύ­χθη­κε στην Αττι­κή όλη την προη­γού­με­νη πεντα­ε­τία για τα 100χρονα από την ίδρυ­ση του ΚΚΕ.

Τα εγκαί­νια της έκθε­σης θα γίνουν σήμε­ρα Τετάρ­τη 20 Νοέμ­βρη 2019, στις 7 μ.μ., με ομι­λία του Μάκη Παπα­δό­που­λου, μέλους του ΠΓ της ΚΕ.

Ώρες λει­τουρ­γί­ας: Τετάρ­τη 5 μ.μ. — 8 μ.μ., Παρα­σκευή 5 μ.μ. — 8 μ.μ., Σάβ­βα­το και Κυρια­κή 10 π.μ. — 1 μ.μ. και 5 μ.μ. — 8 μ.μ.

Τις ίδιες ώρες θα λει­τουρ­γεί έκθε­ση βιβλίου.

Στο πλαί­σιο της έκθε­σης αρχεια­κού υλι­κού, θα εκτί­θε­νται στο βιβλιο­πω­λείο της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής», κατά τις ώρες λει­τουρ­γί­ας του, εκδό­σεις από την ίδρυ­ση του εκδο­τι­κού του Κόμ­μα­τος και μετά.

Πολύτιμα αρχειακά ντοκουμέντα

Με προ­θή­κες που θα περι­λαμ­βά­νουν πολύ­τι­μα αρχεια­κά ντο­κου­μέ­ντα αλλά και ταμπλό που θα εξη­γούν στον επι­σκέ­πτη το περιε­χό­με­νό τους, η έκθε­ση θα καλύ­πτει το διά­στη­μα από την ίδρυ­ση του Κόμ­μα­τος έως την ίδρυ­ση της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής», του σύγ­χρο­νου δηλα­δή εκδο­τι­κού του ΚΚΕ.

Ο επι­σκέ­πτης θα έχει την ευκαι­ρία να περι­η­γη­θεί σε όλη την πορεία της εκδο­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας του ΚΚΕ. Να δια­πι­στώ­σει με τον καλύ­τε­ρο τρό­πο ότι από την πρώ­τη στιγ­μή της ίδρυ­σής του, και κάτω από οποιεσ­δή­πο­τε συν­θή­κες, το Κόμ­μα φρό­ντι­ζε πάντα να ανα­πτύσ­σε­ται η σχέ­ση των κομ­μου­νι­στών, των προ­ο­δευ­τι­κών αγω­νι­στών με το πολι­τι­κό, το λογο­τε­χνι­κό βιβλίο, με τη μαρ­ξι­στι­κή — λενι­νι­στι­κή κοσμο­θε­ω­ρία. Να δια­πι­στώ­σει επί­σης ότι η εκδο­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα συν­δέ­θη­κε και απο­τύ­πω­σε τις κορυ­φαί­ες στιγ­μές της ταξι­κής πάλης, ότι ήταν πάντα συστα­τι­κό στοι­χείο μάχης:

Από τις εκδό­σεις στα χρό­νια της παρα­νο­μί­ας, μέχρι τα βου­νά της «Ελεύ­θε­ρης Ελλά­δας», που πήραν άλλω­στε και αυτόν τον τίτλο, καλύ­πτο­ντας ακό­μα και τις ανά­γκες στρα­τιω­τι­κής εκπαί­δευ­σης των μαχη­τών του ΔΣΕ. Μέσα στη φωτιά της μάχης τυπώ­θη­καν π.χ. 3.000 αντί­τυ­πα του «Μανι­φέ­στου του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος», μετα­φρά­στη­καν από τα Ρωσι­κά και τυπώ­θη­καν χιλιά­δες βιβλία για τη δρά­ση των μπολ­σε­βί­κων, επί­σης ξενό­γλωσ­σες εκδό­σεις που είχαν στό­χο τη διε­θνή προ­βο­λή του ΔΣΕ. Η έκθε­ση συνε­χί­ζε­ται με το τερά­στιο επί­τευγ­μα του εκδο­τι­κού του Κόμ­μα­τος στην πολι­τι­κή προ­σφυ­γιά, για σχο­λι­κά βιβλία στα Ελλη­νι­κά, αλλά και για τη στή­ρι­ξη των πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων και εξό­ρι­στων στην Ελλά­δα στα δύσκο­λα μετεμ­φυ­λια­κά χρό­νια. Αργό­τε­ρα, με το νέο εκδο­τι­κό στα χρό­νια της δικτα­το­ρί­ας και μετά από την πτώ­ση της με τη «Σύγ­χρο­νη Επο­χή», που πήρε το όνο­μά της από την έκδο­ση του σοβιε­τι­κού έργου «Ο Λενι­νι­σμός και η σύγ­χρο­νη επο­χή». Η συμ­βο­λή του εκδο­τι­κού του Κόμ­μα­τος είναι τερά­στια στην πάλη των ιδε­ών, φώτι­σε και φωτί­ζει το δρό­μο των κομ­μου­νι­στών στα δύσκο­λα χρό­νια της αντε­πα­νά­στα­σης, δια­δί­δο­ντας το προ­ο­δευ­τι­κό βιβλίο.

ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΚΕ Ένας αιώνας δράσης μέσα από τις εκδόσεις του ΚΚΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο