Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΚΚΕ: Διαχείριση απορριμμάτων 🏴 Από το κακό στο χειρότερο για το λαό

Σε ανα­κοί­νω­σή της με τίτλο: «Δια­χεί­ρι­ση απορ­ριμ­μά­των στην Αττι­κή: Από το κακό στο χει­ρό­τε­ρο για το λαό», η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει σχε­τι­κά με τη σύσκε­ψη που πραγ­μα­το­ποί­η­σε την Πέμ­πτη 26/9 ο περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Γ. Πατού­λης με τους δημάρ­χους  και με θέμα τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των:

ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Μετά τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυρ. Μητσο­τά­κη και την “υπό­σχε­σή” του στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους ότι θα επε­κτεί­νει τις χρυ­σο­φό­ρες γι’ αυτούς “μπίζ­νες” των ΣΔΙΤ (Συμπρά­ξεις Δημό­σιου και Ιδιω­τι­κού Τομέα) για τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των στο σύνο­λο της χώρας, σει­ρά πήρε ο εκλε­κτός του στην περι­φέ­ρεια Αττι­κής Γ. Πατού­λης. Σε σύσκε­ψη της περι­φε­ρεια­κής αρχής με τους δημάρ­χους της Αττι­κής με θέμα τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των, δήλω­σε πίστη στις κατευ­θύν­σεις της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης που εναρ­μο­νί­ζο­νται με τις ανά­γκες του κεφα­λαί­ου. Απο­κά­λυ­ψε ξεδιά­ντρο­πα ότι η κυβέρ­νη­ση ΝΔ και η περι­φε­ρεια­κή αρχή που στη­ρί­ζει παίρ­νουν τη σκυ­τά­λη των αντι­λαϊ­κών σχε­δια­σμών της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ και της διοί­κη­σης Δού­ρου, για τη διαιώ­νι­ση της καρ­κι­νο­γό­νας εστί­ας, που λέγε­ται χωμα­τε­ρή Φυλής.

Παρα­πέ­μπο­ντας τη λύση του προ­βλή­μα­τος στο αβέ­βαιο μέλ­λον ο νέος περι­φε­ρειάρ­χης δήλω­σε προ­κλη­τι­κά ότι «θα κρα­τή­σου­με ανοι­χτό το ΧΥΤΑ Φυλής για να μην πνι­γού­με στα σκου­πί­δια». Επι­βε­βαί­ω­σε έτσι με τον πιο ξεκά­θα­ρο τρό­πο ότι το έγκλη­μα της νέας χωμα­τε­ρής στη Φυλή έχει φαρ­διές πλα­τιές τις υπο­γρα­φές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.

  • Προ­α­νάγ­γει­λε παράλ­λη­λα την ενερ­γεια­κή καύ­ση των απο­βλή­των όχι μόνο ως επε­ξερ­γα­σμέ­να σύμ­μει­κτα σκου­πί­δια (RDF) για τις τσι­με­ντο­βιο­μη­χα­νί­ες, αλλά και για την παρα­γω­γή ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας από μονο­πω­λια­κούς ομί­λους, που κυρί­ως δρα­στη­ριο­ποιού­νται και στους δύο τομείς, δια­χεί­ρι­ση των απο­βλή­των και ενέρ­γεια. “Μ’ ένα σμπά­ρο, δυο τρυ­γό­νια” για το κεφά­λαιο, την ίδια στιγ­μή που θα υπο­θη­κεύ­ε­ται η υγεία της εργα­τι­κής τάξης και των λαϊ­κών στρω­μά­των και το περιβάλλον.
  • Η σχε­τι­κή ανα­φο­ρά δεν επι­τρέ­πει παρερ­μη­νεί­ες, μιλά­ει ανοι­χτά για “μονά­δες επε­ξερ­γα­σί­ας υπο­λειμ­μα­τι­κών σύμ­μει­κτων και υπο­λειμ­μά­των μπλε και καφέ κάδου για προ­ε­τοι­μα­σία για ενερ­γεια­κή αξιο­ποί­η­ση”. Δια­τύ­πω­ση που παρα­πέ­μπει ευθέ­ως στις περι­βό­η­τες φαρα­ω­νι­κές μονά­δες βιο­ξή­ραν­σης της διοί­κη­σης Σγου­ρού που είχε εκλε­γεί με τη στή­ρι­ξη του ΠΑΣΟΚ.
  • Άφη­σε ανοι­χτή την πόρ­τα για απαλ­λα­γή του μεγά­λου κεφα­λαί­ου από τα δημο­τι­κά αντα­πο­δο­τι­κά τέλη καθα­ριό­τη­τας (εμπο­ρι­κά κέντρα, μεγα­λο­ξε­νο­δό­χοι, μεγα­λο­ε­στιά­το­ρες, συγκρο­τή­μα­τα εφο­δια­στι­κής αλυ­σί­δας και υπη­ρε­σιών επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων κ.ά.), καθώς προ­βλέ­πει την από μέρους τους χωρι­στή συλ­λο­γή των απο­βλή­των τους (ανα­κυ­κλώ­σι­μα από­βλη­τα στο κατά πολύ μεγα­λύ­τε­ρο μέρος τους) έξω από το δημο­τι­κό σύστη­μα αποκομιδής.
  • Σα να μην έφτα­ναν οι αντι­πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές ρυθ­μί­σεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη χωρο­θέ­τη­ση των “Πρά­σι­νων Σημεί­ων”, επι­διώ­κε­ται η παρα­πέ­ρα χαλά­ρω­ση των όποιων χωρο­τα­ξι­κών δεσμεύ­σε­ων από­μει­ναν “σε συνερ­γα­σία με την κεντρι­κή κυβέρ­νη­ση”.

 

Πατούλης

ΔΥΝΑΜΙΚΑ !! …στο δρό­μο που έχου­με χαρά­ξει (πέραν πάσης αμφι­βο­λί­ας)

▪️ Δεν παρέ­λει­ψε ο κ. Πατού­λης να πλέ­ξει το εγκώ­μιο της εναλ­λα­κτι­κής δια­χεί­ρι­σης απο­βλή­των με την ευθύ­νη “Μη Κυβερ­νη­τι­κών Οργα­νώ­σε­ων”, ένα ακό­μη πλο­κά­μι ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης, και πέτα­ξε το μπα­λά­κι στα τοπι­κά σχέ­δια δια­χεί­ρι­σης (ΤΣΔΑ) των δήμων, που αν και απο­σπα­σμα­τι­κά, είναι ανέ­φι­κτα στην πρά­ξη, ενώ η χρη­μα­το­δό­τη­σή τους με κεντρι­κούς δημό­σιους πόρους παρα­πέ­μπε­ται στις ελλη­νι­κές καλένδες.

Για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνεται ότι για τα αστικά κόμματα και για τους εκπροσώπους τους στην περιφερειακή και τοπική διοίκηση κριτήριο είναι η ανάγκη του κεφαλαίου να εξασφαλίσει κέρδη και στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Στην επιδίωξή τους αυτή δε διστάζουν να υποσκάπτουν την υγεία και την ποιότητα ζωής του λαού της Δυτικής Αθήνας και του Θριασίου. 

                         🔻 🔻
Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο


ΣΣ |>
Η συνά­ντη­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Τιτά­νια με πρω­το­βου­λία Πατού­λη που «προσ­διό­ρι­σε τους στό­χους και τις προ­τε­ραιό­τη­τες της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής» και με συμ­με­το­χή των 66 Δήμων της Αττι­κής 🔻🔻
Στη συνά­ντη­ση συμ­με­τεί­χαν ο ΓΓ Δια­χεί­ρι­σης Απο­βλή­των Μ. Γρα­φά­κος και ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας ΕΟΑΝ ΟΤΑ Γ. Σιδέ­ρης
Ο Πατού­λης ανή­γα­γε το θέμα σε γρα­φειο­κρα­τι­κό και όλοι_μαζί_μπορούμε”Είναι ιστο­ρι­κή πρό­κλη­ση για εμάς να βρού­με λύσεις»… και επι­σή­μα­νε ότι «η συνερ­γα­σία της Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης Πρώ­του και Δεύ­τε­ρου Βαθ­μού με την Κεντρι­κή Διοί­κη­ση μπο­ρεί να φέρει σημα­ντι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα» 🔻🔻
Μάλι­στα χαρα­κτή­ρι­σε ως ιστο­ρι­κή πρό­κλη­ση την ανά­γκη επί­λυ­σης ενός προ­βλή­μα­τος που ταλαι­πω­ρεί χρό­νια την Αττι­κή και σημεί­ω­σε ότι «αιρε­τοί και κεντρι­κή διοί­κη­ση φέρουν τερά­στια ευθύ­νη» για να βρε­θούν λύσεις.
Ενη­μέ­ρω­σε πως πριν από μερι­κές ημέ­ρες, στη συνε­δρί­α­ση του ΠΣ, ζήτη­σε από όλες τις παρα­τά­ξεις να κατα­θέ­σουν τις δικές τους ολο­κλη­ρω­μέ­νες προ­τά­σεις, για το ζήτη­μα της δια­χεί­ρι­σης των στε­ρε­ών απο­βλή­των της Αττι­κής, «προ­κει­μέ­νου να ληφθούν υπό­ψιν» (sic), στην κατάρ­τι­ση του τελι­κού σχεδίου.
Ο ΓΓ του ΥΠε­KΑ Μ. Γρα­φά­κος αρμό­διος για θέμα­τα δια­χεί­ρι­σης απο­βλή­των ανα­φέρ­θη­κε στην ανα­γκαιό­τη­τα ανα­θε­ώ­ρη­σης του περι­φε­ρεια­κού σχε­δια­σμού με στό­χευ­ση την «αύξη­ση του όγκου των ανα­κυ­κλώ­σι­μων υλικών».
Οι στό­χοι Πατού­λη συνο­ψί­ζο­νται σε 🔻🔻
• Εντός του 2020 θα έχει ξεκι­νή­σει η υλο­ποί­η­ση του 50% των δρά­σε­ων οι οποί­ες ολο­κλη­ρω­θούν έως το τέλος του 2021
• Έως το τέλος της θητεί­ας θα μειω­θεί το υπό­λειμ­μα του μπλε κάδου από 40–50% (σήμε­ρα είναι 20%)
• Θα επι­τευ­χθεί η οργά­νω­ση δικτύ­ων συλ­λο­γής βιο­α­πο­βλή­των σε όλους τους Δήμους
• Θα δρο­μο­λο­γη­θούν έως το τέλος της θητεί­ας όλες οι δρά­σεις ώστε να στα­μα­τή­σει η ταφή ανε­πε­ξέρ­γα­στων απορ­ριμ­μά­των σε ΧΥΤΑ
• Τα οικο­νο­μι­κά οφέ­λη από την αύξη­ση του ποσο­στού ανα­κύ­κλω­σης να αξιο­ποι­η­θούν για τη δημιουρ­γία πολ­λών μικρών δρά­σε­ων και «πρά­σι­νων» θέσε­ων εργασίας.
«Προ­ω­θού­με μια νέα φιλο­σο­φία. Για μας το ζήτη­μα δεν είναι πού θα θάβου­με τα σκου­πί­δια, αλλά πώς θα δια­σφα­λί­σου­με ότι δεν θα θάβου­με σκου­πί­δια. Όχι σε είκο­σι χρό­νια, αλλά μέσα στα τρία τέσ­σε­ρα επό­με­να χρό­νια. Είναι ανά­γκη να ξεκι­νή­σου­με άμε­σα την ανα­κύ­κλω­ση με επα­να­σχε­δια­σμό του συστή­μα­τος δια­λο­γής στην πηγή και στην ενί­σχυ­ση της ανα­κύ­κλω­σης» σημεί­ω­σε και πρό­σθε­σε ότι η Περι­φέ­ρεια στο πλαί­σιο της νέας στρα­τη­γι­κής αντί­λη­ψης πρέ­πει άμε­σα να προχωρήσει 🔻🔻
• Σε ανα­σχε­δια­σμό προ­γραμ­μά­των πρό­λη­ψης κι επαναχρησιμοποίησης .
• Σε ενί­σχυ­ση της ανα­κύ­κλω­σης με πύκνω­ση του μπλε κάδου σε συνερ­γα­σία με ΕΕΑΑ και ΕΟΑΝ
• Σε δημιουρ­γία Πρά­σι­νων Σημεί­ων σε όλους τους Δήμους
• Σε δημιουρ­γία γωνιών ανα­κύ­κλω­σης με πολ­λά καθα­ρά ρεύ­μα­τα (γυα­λί, πλα­στι­κό, χαρ­τί, μέταλ­λα, κλπ)
• Σε δημιουρ­γία δικτύ­ου συλ­λο­γής βιο­α­πο­βλή­των (καφέ κάδος)
• Σε δημιουρ­γία μικρών Περι­φε­ρεια­κών Μονά­δων Επε­ξερ­γα­σί­ας Βιο­α­πο­βλή­των (ΜΕΒΑ)
Το πλαί­σιο συνερ­γα­σί­ας με τους 66 δήμους της Αττικής 🔻🔻
• Να κατα­θέ­σουν μέσα σε δύο μήνες στοι­χεία τόσο για την πορεία υλο­ποί­η­σης των Τοπι­κών Σχε­δί­ων Δια­χεί­ρι­σης, όσο και για τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν (ωρι­μό­τη­τα, θεσμι­κά, αδειο­δο­τι­κά, εξο­πλι­σμού, κ.α.).
• Να ανα­θε­ω­ρή­σουν τα Τοπι­κά Σχέ­δια παράλ­λη­λα με την ανα­θε­ώ­ρη­ση του Εθνι­κού Σχε­δί­ου Δια­χεί­ρι­σης Απο­βλή­των από το ΥΠΕΝ και του Περι­φε­ρεια­κού Σχε­δί­ου από την Περι­φέ­ρεια και τον ΕΔΣΝΑ, για να εξα­σφα­λι­στεί η επί­τευ­ξη των στό­χων και των νέων Οδη­γιών της Ε.Ε.
• Έως το τέλος του 2023 το σύνο­λο των βιο­α­πο­βλή­των που δεν κομπο­στο­ποιού­νται στο σπί­τι θα πρέ­πει να συλ­λέ­γο­νται και να επε­ξερ­γά­ζο­νται χωρι­στά από τα άλλα απόβλητα.
Ο Πατού­λης δήλω­σε πως στη συνέ­χεια «η περι­φέ­ρεια θα προ­χω­ρή­σει στη δημιουρ­γία των απα­ραί­τη­των υπο­δο­μών για τη δια­χεί­ρι­ση των δια­φο­ρε­τι­κών ρευ­μά­των από τη απο­κο­μι­δή με Δια­λο­γή στην Πηγή»
• Μηχα­νι­κή δια­λο­γή για ανά­κτη­ση περισ­σό­τε­ρων και καθα­ρό­τε­ρων υλι­κών από τον μπλε κάδο
• ΜΕΒΑ (Μονά­δα Επε­ξερ­γα­σί­ας Βιο­μη­χα­νι­κών Απο­βλή­των) για επε­ξερ­γα­σία των βιο­α­πο­βλή­των και παρα­γω­γή λιπάσματος
• Μονά­δες επε­ξερ­γα­σί­ας υπο­λειμ­μα­τι­κών σύμ­μει­κτων και υπο­λειμ­μά­των μπλε και καφέ κάδου για προ­ε­τοι­μα­σία για ενερ­γεια­κή αξιοποίηση

Ρ. Δού­ρου (Γιάν­νης κερ­νά­ει, Γιάν­νης πίνει -‘Ολοι_Μαζί_Μπορούμε)
Η Δύνα­μη Ζωής θα συμ­βάλ­λει σε κάθε προ­σπά­θεια συνέ­χι­σης της φιλο­πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής, δίκαι­ης και βιώ­σι­μης δια­χεί­ρι­σης των απορριμμάτων
Τη θετι­κή στά­ση της εξέ­φρα­σε η Ρένα Δού­ρου, στη νέα περι­φε­ρεια­κή στρα­τη­γι­κή για την δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των που παρου­σί­α­σε σήμε­ρα ο Γ. Πατού­λης στους δημάρ­χους της Αττι­κής, σύμ­φω­να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η Δύνα­μη Ζωής», επι­ση­μαί­νει θα συμ­βάλ­λει σε κάθε προ­σπά­θεια συνέ­χι­σης μιας περι­βαλ­λο­ντι­κής δια­χεί­ρι­σης των
απορ­ριμ­μά­των, για­τί πρό­κει­ται για «υπό­θε­ση δημο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος, όπου δεν έχουν θέση κινή­σεις εντυ­πω­σια­σμού ή
μικρο­πα­ρα­τα­ξια­κού συμφέροντος».
Ανα­φέ­ρει ότι από την πρώ­τη στιγ­μή της θητεί­ας της είχε θέσει προ­τε­ραιό­τη­τά της την προ­ώ­θη­ση μιας οικο­νο­μι­κά και οικο­λο­γι­κά δίκαι­ης και βιώ­σι­μης δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των της Αττικής:
Σκο­πό επί του οποί­ου εκπο­νή­θη­κε και ισχύ­ει ο περι­φε­ρεια­κός σχε­δια­σμός δια­χεί­ρι­σης απορ­ριμ­μά­των, με τη συμ­με­το­χή και των τοπι­κών σχε­δί­ων δια­χεί­ρι­σης των δήμων που απα­γο­ρεύ­ει τους ΧΥΤΑ. Στην κατεύ­θυν­ση αυτή, σημειώ­νει η κ Δού­ρου, «υπάρ­χει τεκ­μη­ριω­μέ­νη πρό­τα­ση, στη βάση επι­στη­μο­νι­κής έρευ­νας σχε­τι­κά με τα εξα­ντλη­μέ­να λατο­μεία της Αττι­κής, με δια­σφα­λι­σμέ­νη χρη­μα­το­δό­τη­ση από ευρω­παϊ­κά χρη­μα­το­δο­τι­κά εργαλεία».
Επί­σης η διοί­κη­ση της Δύνα­μης Ζωής, παρα­τη­ρεί η πρώ­ην περι­φε­ρειάρ­χης, προ­χώ­ρη­σε σε σει­ρά απο­φά­σε­ων και ενερ­γειών, σε όλα τα επί­πε­δα — πρό­λη­ψης, δια­χεί­ρι­σης, ανα­κύ­κλω­σης, κομπο­στο­ποί­η­σης — που απο­τύ­πω­σαν εμπρά­κτως τη νέα πολι­τι­κή δια­χεί­ρι­σης που εισή­γα­γε, σε συνερ­γα­σία με τους δήμους, ενώ «έχουν εξα­σφα­λι­στεί όλες οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις ώστε να προ­χω­ρή­σει η εφαρ­μο­γή του ψηφι­σμέ­νου περι­φε­ρεια­κού σχε­δια­σμού δια­χεί­ρι­σης απορ­ριμ­μά­των, ο οποί­ος εναρ­μο­νί­ζε­ται πλή­ρως με την ευρω­παϊ­κή περι­βαλ­λο­ντι­κή νομο­θε­σία (Οδηγ. 008/98/ΕΚ)», ολο­κλη­ρώ­νει η Ρ. Δούρου.

• Στη συζή­τη­ση μετεί­χαν οι Δήμαρ­χοι: Μεσο­γαί­ας-Μαρ­κο­πού­λου Κ. Αλα­γιάν­νης, Ωρω­πού Γ. Για­ση­μά­κης, Παλ­λή­νης Α. Ζού­τσος, Κρω­πί­ας Δ. Κιού­σης, Λαυ­ρε­ω­τι­κής Δ. Λου­κάς, Παια­νί­ας Ι. Μάδης, Σπά­των-Αρτέ­μι­δας Δ. Μάρ­κου, Ραφή­νας-Πικερ­μί­ου Ε. Μπουρ­νούς, Μαρα­θώ­νος Σ. Τσίρ­κας, Σαρω­νι­κού Π.Φιλίππου, Χαλαν­δρί­ου Σ. Ρού­σος, Ασπρο­πύρ­γου Ν. Μελε­τί­ου, Ελευ­σί­νας Α. Οικο­νό­μου, Μάν­δρας-Ειδυλ­λί­ας Χ. Στά­θης, Αγί­ας Βαρ­βά­ρας Λ. Μίχος, Και­σα­ρια­νής Χ. Βοσκό­που­λος, Γαλα­τσί­ου Γ. Μαρ­κό­που­λος, Δάφ­νης-Υμητ­τού Α. Μπι­νί­σκος, Αγκι­στρί­ου Ι. Αθα­να­σί­ου, Πόρου Ι. Δημη­τριά­δης, Σαλα­μί­νας Γ. Πανα­γό­που­λος, Αγί­ου Δημη­τρί­ου Μ. Ανδρού­τσου, Μοσχά­του-Ταύ­ρου Α. Ευθυ­μί­ου, Νίκαιας-Ρέντη και Πρό­ε­δρος ΠΕΔΑ Γ. Ιωα­κει­μί­δης, Περά­μα­τος Ι. Λαγου­δά­κης, Πει­ραιώς Ι. Μώρα­λης, Φυλής Χ. Παπ­πούς, Χαϊ­δα­ρί­ου Ε. Ντη­νια­κός, Αγ. Αναρ­γύ­ρων-Καμα­τε­ρού Γ. Τσίμπρας.
• Τον Δήμο Αθη­ναί­ων εκπρο­σώ­πη­σε ο Αντι­δή­μαρ­χος Καθα­ριό­τη­τας και Ανα­κύ­κλω­σης Ν. Αβρα­μί­δης, τον Δήμο Διο­νύ­σου ο Αντι­δή­μαρ­χος Ι. Παπα­βα­σι­λεί­ου, τον Δήμο Βάρης-Βού­λας-Βου­λιαγ­μέ­νης ο Διευ­θυ­ντής Καθα­ριό­τη­τας Μ. Καβρά­κος, τον Δήμο Αμα­ρου­σί­ου ο Αντι­δή­μαρ­χος Ε. Κατσι­γιάν­νης, τον Δήμο Παπά­γου-Χολαρ­γού ο Αντι­δή­μαρ­χος Καθα­ριό­τη­τας Β. Σια­μά­νης, τον Δήμο Φιλο­θέ­ης-Ψυχι­κού ο Αντι­δή­μαρ­χος Γ. Παπα­χρό­νης, τον Δήμο Ν. Ιωνί­ας η Αντι­δή­μαρ­χος Περι­βάλ­λο­ντος Γ. Σακα­λό­γλου, τον Δημο Λυκό­βρυ­σης-Πέυ­κης ο Αντι­δή­μαρ­χος Π. Μπό­λας, τον Δήμο Μετα­μόρ­φω­σης ο Αντι­δή­μαρ­χος Περι­βάλ­λο­ντος Ν. Ζυγού­νας, τον Δήμο Μεγα­ρέ­ων ο Αντι­δή­αμρ­χος Ι. Δήμας, τον Δήμο Πετρού­πο­λης ο Αντι­δή­μαρ­χος Φ. Χρι­στό­που­λος, τον Δήμο Περι­στε­ρί­ου η Αντι­δή­μαρ­χος Μ. Τσιώ­τα, τον Δήμο Ζωγρά­φου ο Γ.Γ. Δ. Αντω­νιά­δης, τον Δήμο Βύρω­να ο Αντι­δή­μαρ­χος Κ. Αγγε­λής, τον Δήμο Ύδρας ο Αντι­δή­αμρ­χος Ι. Μπε­λε­γρής, τον Δήμο Τροι­ζη­νί­ας η Αντι­δή­μαρ­χος Α. Μάγει­ρα, τον Δήμο Καλ­λι­θέ­ας ο Αντι­δή­μαρ­χος Ι. Ευστα­θί­ου, τον Δήμο Αλί­μου οι Αντι­δή­μαρ­χοι Α. Καρα­μο­λέ­γκος, Γ. Μακα­ρι­γά­κης, τον Δήμο Ελλη­νι­κού-Αργυ­ρού­πο­λης ο Αντι­δή­μαρ­χος Περι­βάλ­λο­ντος Β. Κρη­τι­κός, τον Δήμο Γλυ­φά­δας η Αντι­δή­μαρ­χος Καθα­ριό­τη­τας Α. Καυ­κά, τον Δήμο Ν. Σμύρ­νης ο Αντι­δή­μαρ­χος Γ. Κρι­κρής, τον Δήμο Παλαιού Φαλή­ρου ο Αντι­δή­αμρ­χος Πρα­σί­νου Γ. Αση­μα­κό­που­λος, τον Δήμο Κερα­τσι­νί­ου-Δρα­πε­τσώ­νας ο Αντι­δή­μαρ­χος Μ. Θεόδοτος.
• Επί­σης παρέ­στη­σαν οι Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χες Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Β. Κόκ­κα­λης, Κεντρι­κού Τομέα Γ. Δημό­που­λος, Βόρειου Τομέα Λ. Κεφα­λο­γιάν­νη, Δυτι­κού Τομέα Α. Λεω­τσά­κος, Δυτι­κής Αττι­κής Ε. Κοσμό­που­λος, Νήσων Βασι­λι­κή Θεο­δω­ρα­κο­πού­λου –Μπό­γρη, ο Εκτε­λε­στι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής Γ. Σελί­μης, οι εντε­ταλ­μέ­νοι περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι Ε. Κοσμί­δου και Θ. Κατσιγιάννης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο