Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΚΚΕ: Την Κυριακή 15 Δεκέμβρη η εκδήλωση για την παρουσίαση του Λευκώματος

Με την εκδή­λω­ση — παρου­σί­α­ση του Λευ­κώ­μα­τος «1944. Η Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Αθή­νας και η ταξι­κή σύγκρου­ση του Δεκέμ­βρη. Ντο­κου­μέ­ντα και διδάγ­μα­τα» και την πραγ­μα­το­ποί­η­ση συναυ­λί­ας — αφιε­ρώ­μα­τος στο αντάρ­τι­κο τρα­γού­δι κορυ­φώ­νε­ται την ερχό­με­νη Κυρια­κή 15 Δεκέμ­βρη, στις 7 μ.μ., στο γήπε­δο Σπόρ­τιγκ (Ηλία Ζερ­βού 89, στ. «Αγιος Ελευ­θέ­ριος») η πολύ­μορ­φη δρα­στη­ριό­τη­τα της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής, τιμώ­ντας τα 75 χρό­νια από την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Αθή­νας και την ταξι­κή σύγκρου­ση του Δεκέμ­βρη του ’44.

Στη συναυ­λία που θα ακο­λου­θή­σει την παρου­σί­α­ση του Λευ­κώ­μα­τος, θα ακου­στούν όλα εκεί­να τα τρα­γού­δια που είναι «ποτι­σμέ­να» από τον τιτά­νιο αγώ­να του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, την αθά­να­τη επο­ποι­ία του ΔΣΕ. Θα παρου­σια­στούν, επί­σης, ένα μικρό δείγ­μα από τα ρεμπέ­τι­κα της Κατο­χής και των επό­με­νων δύσκο­λων χρό­νων, καθώς και διε­θνι­στι­κά τρα­γού­δια. Τρα­γου­δούν οι Ρίτα Αντω­νο­πού­λου, Στά­θης Δρο­γώ­σης, Κώστας Θωμα­ΐ­δης, Νατάσ­σα Μου­σά­δη, Μαριάν­να Πολυ­χρο­νί­δη, Κώστας Τρια­ντα­φυλ­λί­δης, Διο­νύ­σης Τσα­κνής και Μανώ­λης Φάμελ­λος. Η ενορ­χή­στρω­ση είναι του Θύμιου Παπα­δό­που­λου.

✔️  Στε­φά­νια στο μνη­μείο του ΕΑΜ — ΕΛΑΣ

Στο πλαί­σιο αυτής της δρα­στη­ριό­τη­τας, την Κυρια­κή 15 Δεκέμ­βρη, στις 11 π.μ., αντι­προ­σω­πεία της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ, της Οργά­νω­σης Αττι­κής της ΚΝΕ και της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ θα κατα­θέ­σει στε­φά­νι στο μνη­μείο του Κόμ­μα­τος, για το ΕΑΜ — ΕΛΑΣ στα προ­σφυ­γι­κά της Λ. Αλεξάνδρας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο