Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ 🚩 Τιμάμε τους χιλιάδες που έπεσαν για το δίκιο του λαού!

Σε εκδή­λω­ση στην Και­σα­ρια­νή στις 2 Μάη παρου­σιά­ζε­ται η ολο­κλη­ρω­μέ­νη έκδο­ση της ΚΕ «Έπε­σαν για τη ζωή»

Βιβλιο­πα­ρου­σί­α­ση της έκδο­σης της ΚΕ του ΚΚΕ «Έπε­σαν για τη ζωή» θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει την Πέμ­πτη 2 Μάη, στις 19.00, στο δημαρ­χείο της Και­σα­ρια­νής, η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ.

Η εκδή­λω­ση έχει τίτλο «Τιμά­με τους 200 κομ­μου­νι­στές της Πρω­το­μα­γιάς του 1944 και τους χιλιά­δες που έπε­σαν για το δίκιο του λαού». Κεντρι­κός ομι­λη­τής θα είναι ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Τιμάμε τους 200 κομμουνιστές της Πρωτομαγιάς του 1944 και τους χιλιάδες που έπεσαν για το δίκιο του λαού

Για την έκδο­ση θα μιλή­σουν ο Φάνης Παρ­ρής, μέλος του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ, και ο Τάκης Ψημ­μέ­νος, μαχη­τής του ΔΣΕ και υπεύ­θυ­νος της πολύ­το­μης έκδοσης.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο