Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟ Εξαρχείων-Νεάπολης του ΚΚΕ: Ούτε μεμονωμένος ούτε τυχαίος ο τραυματισμός 5χρονου σε παιδική χαρά της περιοχής

Το θέμα της ασφά­λειας και ελέγ­χου των παι­δι­κών χαρών και των πάρ­κων έρχε­ται στην επι­φά­νεια μετά και τον τραυ­μα­τι­σμό ενός 5χρονου παι­διού στη Νεά­πο­λη Εξαρχείων.

Σύμ­φω­να με την ΚΟ Εξαρ­χεί­ων — Νεά­πο­λης της Τομε­α­κής Οργά­νω­σης Α’ Αθή­νας του ΚΚΕ, «το συγκε­κρι­μέ­νο περι­στα­τι­κό απο­τε­λεί ένα ακό­μα από τα εκα­το­ντά­δες ατυ­χή­μα­τα που συμ­βαί­νουν σε παι­δι­κές χαρές. Δεν είναι ούτε μεμο­νω­μέ­νο ούτε τυχαίο. Αλλά και σε σχο­λεία της περιο­χής λόγω της λει­ψής συντή­ρη­σης, έχουν συμ­βεί περι­στα­τι­κά, όπως πτώ­σεις σοβά­δων στο 35ο Δημο­τι­κό και πλημ­μυ­ρι­σμέ­νες αυλές στο 14ο Δημο­τι­κό», αφού «οι αιτί­ες όλων αυτών των περι­στα­τι­κών βρί­σκο­νται στην υπο­στε­λέ­χω­ση των τεχνι­κών υπη­ρε­σιών του δήμου, στο γεγο­νός ότι οι συντη­ρή­σεις και οι επι­σκευ­ές στα σχο­λεία και τις παι­δι­κές χαρές απο­τε­λούν για το κρά­τος και την Τοπι­κή Διοί­κη­ση πολυ­τέ­λεια και κόστος».

Ανα­λυ­τι­κά η ανακοίνωση:

«Ένα παι­δί, ηλι­κί­ας 5 ετών, τραυ­μα­τί­στη­κε στο χέρι σε ατύ­χη­μα που συνέ­βη την Παρα­σκευή το μεση­μέ­ρι λίγο μετά το σχό­λα­σμα των μαθη­τών του 14ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Αθη­νών στην παι­δι­κή χαρά στη Νεά­πο­λη Εξαρ­χεί­ων. Το αγο­ρά­κι βρι­σκό­ταν κοντά στην εσω­τε­ρι­κή καγκε­λό­πορ­τα της παι­δι­κής χαράς και κάποια στιγ­μή η βαριά σιδε­ρέ­νια πόρ­τα κόπη­κε από τον μεντε­σέ και έπε­σε πάνω του και το τραυ­μά­τι­σε. Το παι­δί μετα­φέρ­θη­κε από την μητέ­ρα του σε νοσο­κο­μείο, όπου δια­πι­στώ­θη­κε πως είχε υπο­στεί κάταγ­μα στο χέρι.

Το σοβα­ρό γεγο­νός του τραυ­μα­τι­σμού του 5χρονου παι­διού φέρ­νει στο φως το μεγά­λο θέμα της ασφά­λειας αλλά και του ελέγ­χου των παι­δι­κών χαρών και των πάρ­κων. Το συγκε­κρι­μέ­νο περι­στα­τι­κό απο­τε­λεί ένα ακό­μα από τα εκα­το­ντά­δες ατυ­χή­μα­τα που συμ­βαί­νουν σε παι­δι­κές χαρές. Δεν είναι ούτε μεμο­νω­μέ­νο ούτε τυχαίο. Αλλά και σε σχο­λεία της περιο­χής λόγω της λει­ψής συντή­ρη­σης έχουν συμ­βεί περι­στα­τι­κά, όπως πτώ­σεις σοβά­δων στο 35ο Δημο­τι­κό και πλημ­μυ­ρι­σμέ­νες αυλές στο 14ο Δημοτικό.

Οι αιτί­ες όλων αυτών των περι­στα­τι­κών βρί­σκο­νται στην υπο­στε­λέ­χω­ση των τεχνι­κών υπη­ρε­σιών του δήμου, στο γεγο­νός ότι οι συντη­ρή­σεις και οι επι­σκευ­ές στα σχο­λεία και τις παι­δι­κές χαρές απο­τε­λούν για το κρά­τος και την Τοπι­κή Διοί­κη­ση πολυ­τέ­λεια και κόστος. Όλα αυτά την ίδια στιγ­μή που δεν έχουν πάρει κανέ­να μέτρο για την προ­στα­σία των μαθη­τών από την παν­δη­μία, για την κάλυ­ψη των μορ­φω­τι­κών κενών και των ψυχο­κοι­νω­νι­κών επι­πτώ­σε­ων των παι­διών από το συνε­χές κλεί­σι­μο των σχο­λεί­ων και των παι­δι­κών σταθ­μών δύο χρο­νιές τώρα.

Όλα τα παρα­πά­νω συμ­βαί­νουν την ώρα που πλέ­ον οι παι­δι­κές χαρές απο­τε­λούν ένα από τα ελά­χι­στα μέρη όπου τα παι­διά των κατοί­κων της περιο­χής μπο­ρούν να έχουν πρό­σβα­ση, δίχως την κατα­βο­λή αντι­τί­μου, σε μια περιο­χή που υπάρ­χει έλλει­ψη ελεύ­θε­ρων χώρων πρασίνου.

Δεν απο­δε­χό­μα­στε αυτή την κατά­στα­ση που αντι­με­τω­πί­ζει την ασφά­λεια των παι­διών μας ως κόστος. Αυτή η πολι­τι­κή δεν μπο­ρεί να καλύ­ψει τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες του λαού, είναι επι­κίν­δυ­νη ακό­μα και για την ίδια του τη ζωή. Καλού­με τον λαό της ευρύ­τε­ρης περιο­χής του κέντρου της Αθή­νας να αγω­νι­στεί για σύγ­χρο­νες υπο­δο­μές που να είναι σε θέση να ικα­νο­ποιούν τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο