Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας ΚΚΕ: Αποχαιρετά με θλίψη τον Γιάννη Νοτάκη

Η Επι­τρο­πής Περιο­χής της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ απο­χαι­ρε­τά με βαθιά θλί­ψη και συγκί­νη­ση τον σύντρο­φο Γιάν­νη Νοτά­κη, που έφυ­γε από τη ζωή, σε ηλι­κία 62 ετών, την Παρα­σκευή 8 Ιού­λη 2022, μετά από πολύ­χρο­νη και πραγ­μα­τι­κά παλι­κα­ρί­σια μάχη με τον καρκίνο.

Παι­δί πολύ­τε­κνης φτω­χής οικο­γέ­νειας από την Αλε­ξάν­δρεια Ημα­θί­ας, με έντο­νες ανη­συ­χί­ες από μαθη­τής για τις κοι­νω­νι­κές και πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις, εντά­χθη­κε στις γραμ­μές της ΚΝΕ, όντας φοι­τη­τής στα ΤΕΦΑΑ Θεσ­σα­λο­νί­κης, το 1979. Ένα χρό­νο μετά έγι­νε μέλος του ΚΚΕ, τίτλο τον οποίο τίμη­σε μέχρι το τέλος της ζωής του, ακό­μα και όταν δεν μπο­ρού­σε να βγει από το σπί­τι του, λόγω της κατά­στα­σης της υγεί­ας του. Δεν στα­μά­τη­σε στιγ­μή να ενδια­φέ­ρε­ται για την πορεία και την παρέμ­βα­ση του Κόμ­μα­τος, να μελε­τά­ει το Ριζο­σπά­στη, να έχει ανη­συ­χία για τα οικο­νο­μι­κά του Κόμ­μα­τος και να στη­ρί­ζει το Κόμ­μα με κάθε τρόπο.

Έτσι ήταν, εξάλ­λου, και σε όλη την πορεία της ζωής του. Σύντρο­φος που ξεχώ­ρι­ζε για την μαχη­τι­κό­τη­τά του, την επι­μο­νή του, την εργα­τι­κό­τη­τα και τη συνέ­πειά του. Σύντρο­φος που έδω­σε μάχη απέ­να­ντι στην προ­σπά­θεια διά­λυ­σης του Κόμ­μα­τος από τις οπορ­του­νι­στι­κές δυνά­μεις και με σημα­ντι­κή συμ­βο­λή στην προ­σπά­θεια ανα­συ­γκρό­τη­σης του Κόμ­μα­τος στη συνέχεια.

Ο σ. Γιάν­νης Νοτά­κης στή­ρι­ξε τη δου­λειά του Κόμ­μα­τος από διά­φο­ρες θέσεις και χρε­ώ­σεις. Υπήρ­ξε μέλος της Επι­τρο­πής Περιο­χής της ΚΟ Κεν. Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, μέλος της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής και του Τομε­α­κού Γρα­φεί­ου Εκπαι­δευ­τι­κών Κεν. Μακε­δο­νί­ας, μέλος της κεντρι­κής κομ­μα­τι­κής ομά­δας του Δημο­σί­ου και των Εκπαι­δευ­τι­κών, υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος και Δημο­τι­κός Σύμ­βου­λος Αμπε­λο­κή­πων – Μενε­μέ­νης. Ξεχω­ρι­στή ήταν η συμ­βο­λή του και στην παρέμ­βα­ση του ΚΚΕ στο χώρο του Αθλη­τι­σμού, ως επι­κε­φα­λής της Επι­τρο­πής Αθλη­τι­σμού της ΕΠ για πολ­λά χρόνια.

Ο σ. Γιάν­νης ξεχώ­ρι­σε, επί­σης, με τη δρά­ση του και στο εργα­τι­κό – συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα. Όχι μόνο ως μέλος του ΔΣ της Ε’ ΕΛΜΕ και μέλος του Γενι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΑΔΕΔΥ. Κυρί­ως ξεχώ­ρι­σε στα μάτια και στις καρ­διές των συνα­δέλ­φων του, οι οποί­οι στο πρό­σω­πο του κομ­μου­νι­στή εκπαι­δευ­τι­κού, που χωρίς ταλα­ντεύ­σεις βρι­σκό­ταν στην πρώ­τη γραμ­μή κάθε μάχης, αντί­κρι­ζαν έναν πραγ­μα­τι­κό αγω­νι­στή, έναν εκπαι­δευ­τι­κό που βρι­σκό­ταν στο πλάι των συνα­δέλ­φων του και νοια­ζό­ταν για τη μόρ­φω­ση και το μέλ­λον των μαθη­τών του.

Η Επι­τρο­πή Περιο­χή της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ εκφρά­ζει τα πιο θερ­μά συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νειά του, στη σύζυ­γό του Μάρω και στα παι­διά του Κατε­ρί­να και Δημή­τρη, καθώς και σε όλους τους οικεί­ους του.

Η κηδεία του σ. Γιάν­νη θα είναι πολι­τι­κή και θα γίνει το Σάβ­βα­το 9 Ιού­λη, στις 17:00 στα κοι­μη­τή­ρια του Ευόσμου.

Συλ­λυ­πη­τή­ριες ανα­κοι­νώ­σεις εξέ­δω­σαν, μετα­ξύ άλλων, η Ε’ ΕΛΜΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης και η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αμπε­λο­κή­πων-Μενε­μέ­νης της οποί­ας ήταν επικεφαλής.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο