Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας ΚΚΕ: Καλεί σε μαζική συμμετοχή στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στο ΑΧΕΠΑ

Ν’ αντα­πο­κρι­θεί ο λαός της πόλης στην εθε­λο­ντι­κή αιμο­δο­σία στο Πανε­πι­στη­μια­κό Γενι­κό Νοσο­κο­μείο ΑΧΕΠΑ, καλεί η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, βρι­σκό­με­νη στο πλευ­ρό των οικο­γε­νειών και συγ­γε­νών των θυμά­των και τραυ­μα­τιών της πολύ­νε­κρης τρα­γω­δί­ας των Τεμπών. 

Συγκε­κρι­μέ­να, αναφέρει:

«Είναι μια μέρα ανεί­πω­της θλί­ψης για το πρω­το­φα­νές πολύ­νε­κρο σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη, αλλά και οργής για το πώς είναι δυνα­τόν να χάνο­νται ανθρώ­πι­νες ζωές με αυτόν τον τρα­γι­κό τρόπο.

Η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας βρι­σκό­με­νη στο πλευ­ρό των οικο­γε­νειών και συγ­γε­νών των θυμά­των, των τραυ­μα­τιών , αλλά και των για­τρών και του νοσο­κο­μεια­κού προ­σω­πι­κού που δίνει αυτή την ώρα τη δική του μάχη καλεί το λαό της πόλης να αντα­πο­κρι­θεί άμε­σα στην έκκλη­ση για αιμο­δο­σία στο Πανε­πι­στη­μια­κό Γενι­κό Νοσο­κο­μείο ΑΧΕΠΑ τις επό­με­νες ώρες».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο