Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟ Κ. Μακεδονίας του ΚΚΕ: Εκδήλωση για τον Γ. Φαρσακίδη την Κυριακή 16 Οκτώβρη

Εκδή­λω­ση αφιε­ρω­μέ­νη στον Γιώρ­γο Φαρ­σα­κί­δη διορ­γα­νώ­νει η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, την Κυρια­κή 16 Οκτώ­βρη, στις 11 π.μ. στην Αίθου­σα Νερού του Δημαρ­χεί­ου Θεσσαλονίκης.

Ο Γιώρ­γος Φαρ­σα­κί­δης γεν­νή­θη­κε στην Οδησ­σό το 1926 και εγκα­τα­στά­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το 1933 με την οικο­γέ­νειά του. Το 1943 οργα­νώ­θη­κε στο ΚΚΕ και στην Κατο­χή πάλε­ψε μέσα από τις γραμ­μές του ΕΛΑΣ Χαλ­κι­δι­κής. Πέρα­σε, αλύ­γι­στος, δεκα­έ­ξι χρό­νια από τη ζωή του σε φυλα­κές και εξο­ρί­ες. Στην εξο­ρία μυή­θη­κε στην τέχνη της ξυλο­γρα­φί­ας και με τα ελά­χι­στα μέσα που είχε στη διά­θε­σή του, άφη­σε πίσω του έργα — μαρ­τυ­ρί­ες της κόλα­σης των εξο­ρί­στων, αλλά και του μεγα­λεί­ου του αγώ­να τους. Επί­σης, έχει γρά­ψει πάνω από 25 βιβλία. Έδω­σε τη ζωή του στον αγώ­να και απο­τύ­πω­σε αυτήν την αγω­νι­στι­κή πορεία μέσα στα έργα του, όπου βλέ­που­με όλη τη ζωντα­νή Ιστο­ρία του τόπου.

Στην εκδή­λω­ση θα γίνουν ομι­λί­ες που θα ανα­φέ­ρο­νται στο εικα­στι­κό και λογο­τε­χνι­κό έργο, αλλά και στην κοι­νω­νι­κή προ­σφο­ρά του Γιώρ­γου Φαρ­σα­κί­δη, ενώ στο τέλος της, όπως ο ίδιος επι­θυ­μού­σε, θα σκορ­πι­στεί η τέφρα του στον κόλ­πο του Θερμαϊκού.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο