Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟ του ΚΚΕ: Από την πρώτη ώρα της κακοκαιρίας στο πλευρό του λαού

Κλιμάκια του Κόμματος βρέθηκαν δίπλα στους εγκλωβισμένους της Αττικής Οδού και μοίρασαν τρόφιμα και νερό.
Παρεμβάσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων και για να μην παγώσει κανένα νοικοκυριό

Στην πρώ­τη γραμ­μή βρέ­θη­καν για άλλη μια φορά οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ, βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος και εκλεγ­μέ­νοι στην Τοπι­κή Διοί­κη­ση, για να εκφρα­στεί έμπρα­κτα η αλλη­λεγ­γύη σε όσους πλή­γη­καν περισ­σό­τε­ρο από την κακο­και­ρία, να προ­στα­τευ­τούν εργα­ζό­με­νοι και να ανα­κου­φι­στούν οι εγκλω­βι­σμέ­νοι. Αλλά και για να ανα­δει­χθούν οι πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες και οι ένο­χοι, την ώρα που κυβέρ­νη­ση, Τοπι­κή Διοί­κη­ση, εται­ρεί­ες και κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης ανα­λώ­νο­νταν σε έναν χαρ­το­πό­λε­μο ανα­κοι­νώ­σε­ων για να συγκα­λύ­ψουν τις δικές τους δια­χρο­νι­κές ευθύ­νες και του κρά­τους που όλοι υπηρετούν.

Θυμί­ζου­με ότι από το πρωί της Δευ­τέ­ρας, όταν ξεκί­νη­σε η κακο­και­ρία, ο Θανά­σης Παφί­λης, κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, έκα­νε παρέμ­βα­ση στον υπουρ­γό Ενέρ­γειας Κ. Σκρέ­κα για την άμε­ση απο­κα­τά­στα­ση της ηλε­κτρο­δό­τη­σης σε περιο­χές της Αττι­κής. Επι­κοι­νώ­νη­σε επί­σης με τον υπουρ­γό Κλι­μα­τι­κής Αλλα­γής και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Χρ. Στυ­λια­νί­δη για την κατά­στα­ση στην Αττι­κή Οδό και σε άλλα κομ­βι­κής σημα­σί­ας οδι­κά δίκτυα.

Ο Γιάν­νης Γκιό­κας, βου­λευ­τής του ΚΚΕ, ζήτη­σε την άμε­ση λήψη μέτρων για την ασφα­λή μετα­κί­νη­ση των εργα­ζο­μέ­νων του αερο­δρο­μί­ου «Ελ. Βενιζέλος».

Ενώ ο Χρή­στος Κατσώ­της, βου­λευ­τής του ΚΚΕ, σε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με τον υφυ­πουρ­γό Εργα­σί­ας Π. Τσα­κλό­γλου καθώς και τον υπουρ­γό Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, ζήτη­σε να παρ­θούν μέτρα για την άμε­ση και ασφα­λή απο­χώ­ρη­ση των εργα­ζο­μέ­νων από τις βιο­μη­χα­νι­κές ζώνες των περιο­χών που πλήτ­το­νται από την κακο­και­ρία, πριν κλεί­σουν οι δρό­μοι και αποκλειστούν.

Στο πλευρό των εγκλωβισμένων της Αττικής Οδού

 

Μέλη του ΚΚΕ βρέ­θη­καν τη Δευ­τέ­ρα το βρά­δυ δίπλα στους εγκλω­βι­σμέ­νους οδη­γούς στην Αττι­κή Οδό, στους οποί­ους μοί­ρα­σαν τρο­φή και νερό, ενώ συμπλή­ρω­ναν ήδη 12 ώρες ακι­νη­το­ποι­η­μέ­νοι. Τα κλι­μά­κια του ΚΚΕ προ­σέγ­γι­σαν την Αττι­κή Οδό στο ύψος της Παλ­λή­νης, για να εκφρά­σουν και μ’ αυτόν τον τρό­πο έμπρα­κτα την αλλη­λεγ­γύη τους στους εγκλω­βι­σμέ­νους οδη­γούς, πολ­λοί από τους οποί­ους βρέ­θη­καν σ’ αυτήν την κατά­στα­ση επι­στρέ­φο­ντας από τη δου­λειά τους το μεση­μέ­ρι της Δευτέρας.

«Μόνο εσείς είστε δίπλα μας», «είμα­στε 10 ώρες εδώ και κανέ­νας δεν ενδια­φέρ­θη­κε»! Με αυτά τα λόγια έγι­ναν δεκτά τα κλι­μά­κια του ΚΚΕ από τους εγκλω­βι­σμέ­νους οδη­γούς, που όλοι δήλω­ναν συγκι­νη­μέ­νοι από την πρω­το­βου­λία αλλη­λεγ­γύ­ης, αλλά και εξορ­γι­σμέ­νοι για τη στά­ση του κρα­τι­κού μηχανισμού.

Τα ίδια θερ­μά λόγια απο­τυ­πώ­θη­καν και σε μηνύ­μα­τα εγκλω­βι­σμέ­νων οδη­γών στο δια­δί­κτυο: «Αυτά τα παι­διά από το ΚΚΕ μας έφε­ραν νερό και κου­λού­ρια. Ηρθαν με τα πόδια… χιό­νι μέχρι τη μέση». «Οι μόνοι που βοη­θούν αυτή τη στιγ­μή είναι αυτά τα παι­διά…», είναι μερι­κά από όσα γρά­φτη­καν τις τελευ­ταί­ες ώρες για την πρω­το­βου­λία αυτή του ΚΚΕ να βρε­θεί και μ’ αυτόν τον τρό­πο δίπλα στους εγκλω­βι­σμέ­νους στην Αττι­κή Οδό.

Το πρωί της Τρί­της, κλι­μά­κιο της ΤΟ Μεσο­γεί­ων — Λαυ­ρε­ω­τι­κής της ΚΟ Αττι­κής ξανα­βρέ­θη­κε στο πλευ­ρό τους, προ­σφέ­ρο­ντας κάθε δυνα­τή βοή­θεια για τον απε­γκλω­βι­σμό τους.

Κατήγγειλαν το χάος και τις πραγματικές αιτίες

Μια σει­ρά Τομε­α­κές Οργα­νώ­σεις του Κόμ­μα­τος με ανα­κοι­νώ­σεις τους ανέ­δει­ξαν την τρα­γι­κή κατά­στα­ση με την επι­λε­κτι­κή ανι­κα­νό­τη­τα του κρά­τους και απαί­τη­σαν άμε­σα μέτρα, πριν η κατά­στα­ση ξεφύ­γει με τον χιο­νιά ‑ενδει­κτι­κά,

Η ΤΟ Μετα­φο­ρών ανέ­δει­ξε τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα και τις ελλεί­ψεις στις αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες, τα οποία προ­ϋ­πήρ­χαν και κάτω από το βάρος της κακο­και­ρί­ας οδή­γη­σαν για άλλη μια φορά στη δια­κο­πή ή στον περιο­ρι­σμό της λει­τουρ­γί­ας τους, κατα­δι­κά­ζο­ντας σε ταλαι­πω­ρία χιλιά­δες εργα­ζό­με­νους που είχαν είδη πάει με τα ΜΜΜ το πρωί στη δουλειά.

Η ΤΟ Βόρειου Τομέα απο­κά­λυ­ψε έγκαι­ρα τη δύσκο­λη κατά­στα­ση που δια­μορ­φω­νό­ταν σε βασι­κούς οδι­κούς άξο­νες, ζητώ­ντας μέτρα, ενώ η ΤΟ Μεσο­γεί­ων — Λαυ­ρε­ω­τι­κής έθε­σε εκτός των άλλων και τα ζητή­μα­τα της ασφα­λούς επι­στρο­φής των εργα­ζο­μέ­νων από τους μεγά­λους χώρους δου­λειάς της περιο­χής, της απο­κα­τά­στα­σης της ηλε­κτρο­δό­τη­σης κ.λπ.

Σε ανα­κοί­νω­σή της η ΤΟ Νότιων Συνοι­κιών Αττι­κής καταγ­γέλ­λει ότι το κρά­τος λύνει τα χέρια των επεν­δυ­τών που σχε­διά­ζουν ουρα­νο­ξύ­στες αλλά αφή­νει τον λαό απρο­στά­τευ­το στα και­ρι­κά φαι­νό­με­να, καθώς «πολ­λές οικο­γέ­νειες της περιο­χής, στον Αγιο Δημή­τριο, στη Ν. Σμύρ­νη, στον Αλι­μο, στο Π. Φάλη­ρο, στη Γλυ­φά­δα, που χρυ­σο­πλη­ρώ­νουν τη ΔΕΗ, την Ενέρ­γεια συνο­λι­κά, έμει­ναν χωρίς ρεύ­μα και θέρ­μαν­ση για πάνω από 20 ώρες, μες στην παγωνιά».

Τα προ­βλή­μα­τα στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση έχουν την υπο­γρα­φή της πολι­τι­κής του καπι­τα­λι­στι­κού κέρ­δους, επε­σή­μα­νε σε σχό­λιό της η ΤΟ Βιο­μη­χα­νί­ας Αττι­κής, εκφρά­ζο­ντας παράλ­λη­λα τη συμπα­ρά­στα­ση του Κόμ­μα­τος στους εργα­ζό­με­νους στα δίκτυα οι οποί­οι κατα­βάλ­λουν υπε­ράν­θρω­πες προ­σπά­θειες, κάτω από αντί­ξο­ες συν­θή­κες, να απο­κα­τα­στή­σουν τις βλάβες.
«Αυτή η πολι­τι­κή είναι που έχει παρα­δώ­σει τη συντή­ρη­ση των Δικτύ­ων σε εργο­λά­βους, με άθλιες συν­θή­κες εργα­σί­ας, χωρίς Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις, χωρίς τα απα­ραί­τη­τα μέσα ασφά­λειας, με μεγά­λη εντα­τι­κο­ποί­η­ση της εργα­σί­ας και με πολ­λά θύμα­τα. Αυτή είναι που ευθύ­νε­ται για το απαρ­χαιω­μέ­νο σε πολ­λές περιο­χές και μη συντη­ρη­μέ­νο Δίκτυο, που με κάθε πιο έντο­νη βρο­χή, χιο­νό­πτω­ση ή καύ­σω­να δεν μπο­ρεί να στη­ρί­ξει την ηλε­κτρο­δό­τη­ση», ανα­φέ­ρε­ται χαρα­κτη­ρι­στι­κά στην ανακοίνωση.

Να σημειω­θεί τέλος ότι όλη τη χτε­σι­νή μέρα κλι­μά­κια των Κομ­μα­τι­κών Οργα­νώ­σε­ων περιό­δευαν σε γει­το­νιές κατα­γρά­φο­ντας προ­βλή­μα­τα και βοη­θώ­ντας τους κατοί­κους. Όπως για παρά­δειγ­μα στη Νέα Ιωνία, όπου υπήρ­χαν δια­κο­πές ρεύ­μα­τος σε πολ­λούς δρό­μους, καθώς και πτώ­σεις δέντρων.

Παρεμβάσεις σε δήμους της Αττικής

Παρεμ­βά­σεις στις δημο­τι­κές αρχές, για να ληφθούν όλα τα ανα­γκαία μέτρα προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων και των κατοί­κων από το κύμα κακο­και­ρί­ας, έκα­ναν από το πρωί της Δευ­τέ­ρας και οι εκλεγ­μέ­νοι με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση»- Ενδεικτικά

Οι εκλεγ­μέ­νοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» σε Ελευ­σί­να, Μάν­δρα και Ασπρό­πυρ­γο απαί­τη­σαν από τις δημο­τι­κές αρχές να παρ­θούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για την ασφα­λή απο­χώ­ρη­ση των χιλιά­δων εργα­ζο­μέ­νων από την περιο­χή, ιδιαί­τε­ρα στις βιο­μη­χα­νι­κές περιο­χές της Μάν­δρας, της Μαγού­λας και του Ασπρόπυργου.

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Πεντέ­λης απαί­τη­σε από τη δημο­τι­κή αρχή να πάρει όλα τα μέτρα ώστε να μην επα­να­λη­φθούν εικό­νες όπως εκεί­νες της προη­γού­με­νης κακο­και­ρί­ας, με σπα­σμέ­να δέντρα, δια­κο­πές ηλε­κτρο­δό­τη­σης σε πολ­λές περιο­χές του δήμου για μέρες κ.λπ. Επί­σης, να ληφθούν άμε­σα όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα, να επι­στρα­τευ­τεί όλος ο απα­ραί­τη­τος εξο­πλι­σμός και να συν­δρά­μει η Περι­φέ­ρεια άμεσα.

Στο Γαλά­τσι, οι εκλεγ­μέ­νοι με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» απαί­τη­σαν να αξιο­ποι­η­θούν θερ­μαι­νό­με­νοι χώροι του δήμου για περί­θαλ­ψη άστε­γων πολι­τών ή οικο­γε­νειών που αντι­με­τω­πί­ζουν προ­βλή­μα­τα ηλε­κτρι­σμού — θέρ­μαν­σης στα σπί­τια τους.

Στη Νέα Φιλα­δέλ­φεια, στε­λέ­χη του Κόμ­μα­τος εκλεγ­μέ­να στον δήμο συζή­τη­σαν με εργα­ζό­με­νους που έδι­ναν ηρω­ι­κή μάχη μέσα στο κρύο. Ζήτη­σαν επί­σης να γίνουν όλες οι ενέρ­γειες για την απο­κα­τά­στα­ση του ρεύ­μα­τος, ώστε να μην παγώ­σει ο κόσμος, και να υπάρ­ξει ετοι­μό­τη­τα για ενδε­χό­με­νη μετα­φο­ρά ευπα­θών ατό­μων σε θερ­μαι­νό­με­νους χώρους.

Τέλος, στον δήμο Αχαρ­νών και σε πολ­λούς ακό­μα δήμους του Λεκα­νο­πε­δί­ου, αλλε­πάλ­λη­λες ήταν οι παρεμ­βά­σεις εκλεγ­μέ­νων με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» ώστε να παρ­θούν όλα τα ανα­γκαία μέτρα και να μην κλεί­σουν οι δρό­μοι, να υπάρ­ξει μέρι­μνα για την ασφα­λή μετα­κί­νη­ση των εργα­ζο­μέ­νων κ.λπ.

Σποτ της ΚΝΕ

Δεν είναι φυσικές καταστροφές, είναι κρατικές επιλογές!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο