Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟ του ΚΚΕ: Πλατύ πολιτικό άνοιγμα για τον εργάσιμο χρόνο και τη συνδικαλιστική δράση

Εξορμήσεις, συσκέψεις και εκδηλώσεις για να φτάσει παντού το κάλεσμα ξεσηκωμού ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο

Σε όλη τη χώρα απλώνεται η δράση Συνδικάτων και Ομοσπονδιών

Σκλάβοι στον 21ο αιώνα δε θα γίνουμε

🔴 Στην Αθή­να, συγκέ­ντρω­ση την Πέμ­πτη 27 Μάη, στις 19.30, στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, όπου θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας 🔴

Το ξήλω­μα όλων των νόμων που κατο­χυ­ρώ­νουν την απλή­ρω­τη δου­λειά και τη ζωή — «λάστι­χο» απαι­τούν οι εργαζόμενοι
Ένα πλα­τύ άνοιγ­μα είναι σε εξέ­λι­ξη από τις Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε χώρους δου­λειάς και συνοι­κί­ες σε όλη τη χώρα, συζη­τώ­ντας με τον εργα­τό­κο­σμο και τη νεο­λαία για το περιε­χό­με­νο του νέου αντερ­γα­τι­κού νομο­σχε­δί­ου, τις στο­χεύ­σεις του κεφα­λαί­ου και την οργά­νω­ση της πάλης ενά­ντια στην έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης που αυτό σηματοδοτεί.

Ήδη πραγ­μα­το­ποιού­νται συσκέ­ψεις και εξορ­μή­σεις με το φυλ­λά­διο του Κόμ­μα­τος, με τίτλο «Σκλά­βοι στον 21ο αιώ­να δεν θα γίνου­με», ενώ το σύν­θη­μα αυτό εκπέ­μπουν οι αφί­σες, τα πανό και άλλες μορ­φές οπτι­κής προ­πα­γάν­δας που καλούν τους εργα­ζό­με­νους να ξεση­κω­θούν. Παράλ­λη­λα, στε­λέ­χη του ΚΚΕ περιο­δεύ­ουν σε χώρους δου­λειάς, συζη­τώ­ντας με τους εργα­ζό­με­νους για τις εξε­λί­ξεις, τόσο σε σχέ­ση με το νομο­σχέ­διο όσο και συνο­λι­κά με τις πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις και τις θέσεις του Κόμματος.

«Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ετοι­μά­ζε­ται να νομο­θε­τή­σει ένα αντερ­γα­τι­κό τερα­τούρ­γη­μα που φέρ­νει τις “ανα­τρο­πές του αιώ­να” στα εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα και τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση. Μετά τα αντερ­γα­τι­κά μέτρα της περιό­δου των μνη­μο­νί­ων, που ψήφι­σαν και δια­τή­ρη­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις… Μετά τις νέες μορ­φές εκμε­τάλ­λευ­σης που δοκι­μά­στη­καν ή γενι­κεύ­τη­καν την περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας… Τώρα η κυβέρ­νη­ση καταρ­γεί το 8ωρο, που κατα­κτή­θη­κε το 1920, παρου­σιά­ζο­ντάς το ως “πρό­ο­δο”!», σημειώ­νε­ται στο κάλε­σμα, ενώ τα μέλη και οι φίλοι του Κόμ­μα­τος ανα­λύ­ουν τις αντερ­γα­τι­κές ανα­τρο­πές που φέρ­νει κάθε άρθρο του νομο­σχε­δί­ου, δίνο­ντας απά­ντη­ση στην κοροϊ­δία και τους μύθους που δια­κι­νούν η κυβέρ­νη­ση και η εργοδοσία.

Η εκμετάλλευση δεν «διευθετείται» — Καταργείται!
ΚΝΕ: Σκλάβοι στον 21ο αιώνα δεν θα γίνουμε, με το ΚΚΕ περνάμε στην αντεπίθεση!

Αυτό ήταν το μήνυ­μα που εξέ­πεμ­ψε η μεγά­λη εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής οι Κλα­δι­κές Οργα­νώ­σεις της ΟΠ Αττι­κής της ΚΝΕ, με αφορ­μή το νομο­σχέ­διο — έκτρω­μα που θέλει να φέρει η κυβέρ­νη­ση προς ψήφι­ση και με κεντρι­κό ομι­λη­τή τον Νίκο Μαυ­ρο­κέ­φα­λο, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.4σέλιδο ΚΚΕ Σκλάβοι στον 20ο αιώνα δε θα γίνουμε header

Να αποσυρθεί το αντεργατικό νομοσχέδιο — έκτρωμα

Σε όλη τη χώρα απλώ­νε­ται η δρά­ση Συν­δι­κά­των και Ομοσπονδιών
Το ξήλω­μα όλων των νόμων που κατο­χυ­ρώ­νουν την απλή­ρω­τη δου­λειά και τη ζωή — «λάστι­χο» απαι­τούν οι εργαζόμενοι

Κλίμα αγωνιστικού ξεσηκωμού στη Θεσσαλονίκη
Και σε 10άδες άλλες πόλεις

Στην Αθή­να, την Πέμ­πτη 27 Μάη, στις 19.30 στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας.

Παρα­θέ­του­με την ανα­κοί­νω­ση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ:

Το ΚΚΕ απευ­θύ­νει κάλε­σμα μαζι­κού ξεση­κω­μού σε κάθε εργά­τη και εργά­τρια, στους ανέρ­γους, στους νέους και τις νέες, στους βιο­πα­λαι­στές αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους και επαγ­γελ­μα­τί­ες της πόλης και της υπαίθρου.

Τα μέλη και οι φίλοι του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ κάνου­με τη «νύχτα — μέρα», για να φτά­σει παντού αυτό το κάλε­σμα, για να ενη­με­ρώ­σου­με πλα­τιά τους εργα­ζό­με­νους. Πρω­το­στα­τού­με στους χώρους δου­λειάς, στα εργα­τι­κά σωμα­τεία, σε όλους τους φορείς του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος για να οργα­νω­θεί η πάλη, να προ­ε­τοι­μα­στεί μαχη­τι­κή, απερ­για­κή απά­ντη­ση στο αντερ­γα­τι­κό έκτρωμα.

Το «πολε­μι­κό ανα­κοι­νω­θέν» της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ απέ­να­ντι στους εργα­ζό­με­νους απορ­ρί­πτε­ται. Όσο χρό­νο κι αν ξοδέ­ψουν τα στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης, οι άνθρω­ποι του κεφα­λαί­ου, οι μηχα­νι­σμοί και τα παπα­γα­λά­κια τους για να δια­φη­μί­σουν το νομο­σχέ­διο, η σκλη­ρή αλή­θεια δεν μπο­ρεί να κρυ­φτεί: Οι εργα­ζό­με­νοι θα δου­λεύ­ουν περισ­σό­τε­ρο, θα πλη­ρώ­νο­νται λιγό­τε­ρο, θα εξα­φα­νί­ζε­ται ο ποιο­τι­κός ελεύ­θε­ρος χρό­νος, θα γίνο­νται όμη­ροι της μεγα­λο­ερ­γο­δο­σί­ας, θα έρχο­νται αντι­μέ­τω­ποι με νέα εμπό­δια για να διεκ­δι­κή­σουν συλ­λο­γι­κά και οργα­νω­μέ­να καλύ­τε­ρους όρους δου­λειάς και ζωής.

Είναι ώρα ευθύνης και μάχης!

Ευθύ­νης απέ­να­ντι σε όσα δικαιώ­μα­τα και κατα­κτή­σεις κερ­δή­θη­καν με σκλη­ρούς, ταξι­κούς αγώ­νες εδώ και πάνω από έναν αιώ­να. Για­τί σήμε­ρα όλο και περισ­σό­τε­ρο γίνε­ται φανε­ρό ότι οι τερά­στιες δυνα­τό­τη­τες της επι­στή­μης, της τεχνο­λο­γί­ας και της ίδιας της παρα­γω­γής μπο­ρούν να εξα­σφα­λί­σουν μία καλύ­τε­ρη ζωή, με πραγ­μα­τι­κά, σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα για τους παρα­γω­γούς του πλού­του, τον εργα­ζό­με­νο λαό. Αντί γι’ αυτό, ο χρό­νος γυρί­ζει προς τα πίσω για τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα, για να πάνε μπρο­στά τα κέρ­δη και τα προ­νό­μια των μεγά­λων ομίλων.

Μάχης για­τί δεν θα δεχτού­με να ζήσου­με ως σκλά­βοι στον 21ο αιώ­να. Για να μην περά­σει το αντερ­γα­τι­κό έκτρω­μα, για να ξηλω­θεί όλο το αντερ­γα­τι­κό οπλο­στά­σιο των κυβερ­νή­σε­ων ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ.

Το νομο­σχέ­διο γρά­φτη­κε κατά παραγ­γε­λία του κεφα­λαί­ου και της ΕΕ.

Η επό­με­νη μέρα της νέας οικο­νο­μι­κής κρί­σης δεν μας βρί­σκει όλους στο ίδιο καρά­βι. Τα όσα περι­γρά­φο­νται στο κυβερ­νη­τι­κό νομο­σχέ­διο απο­δει­κνύ­ουν ότι η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­καμ­ψη απαι­τεί μία ζωή κόλα­ση για τους εργα­ζό­με­νους, με έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης, με τη γενί­κευ­ση νέων μορ­φών εκμε­τάλ­λευ­σης, όπως η τηλερ­γα­σία, με μεγέ­θυν­ση του απλή­ρω­του χρό­νου εργασίας.

Τα νέα μέτρα είναι προ­ϋ­πό­θε­ση για την έντα­ξη της Ελλά­δας στο Ταμείο Ανά­καμ­ψης της ΕΕ, την οποία χαι­ρέ­τι­σαν όλα τα κόμ­μα­τα, πλην ΚΚΕ. Λένε συνει­δη­τά ψέμα­τα όσοι απο­θε­ώ­νουν το Ταμείο Ανά­καμ­ψης ως «ουδέ­τε­ρο ανα­πτυ­ξια­κό εργα­λείο», όπως η κυβέρ­νη­ση, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμ­μα­τα. Οι πόροι του Ταμεί­ου θα κατευ­θύ­νο­νται στις μεγά­λες εται­ρεί­ες της πρά­σι­νης και της ψηφια­κής μετά­βα­σης. Ο λαός θα πλη­ρώ­νει για κάθε εκτα­μί­ευ­ση από το Ταμείο της ΕΕ.

Σήμε­ρα, το μεγά­λο κεφά­λαιο έχει ανά­γκη από νέα «όπλα» δίπλα σε όσα ήδη του έχουν δώσει οι κυβερ­νή­σεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ. Όλες οι κυβερ­νή­σεις δια­μόρ­φω­σαν το θεσμι­κό πλαί­σιο της «διευ­θέ­τη­σης», της ελα­στι­κο­ποί­η­σης της εργα­σί­ας, της κατάρ­γη­σης της κυρια­κά­τι­κης αργί­ας, της παρε­μπό­δι­σης της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης, που σήμε­ρα απο­γειώ­νει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

Όλα τα μέτρα των κυβερ­νή­σε­ων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ, που ξηλώ­νουν ειδι­κά το δικαί­ω­μα στον στα­θε­ρό, ημε­ρή­σιο, εργά­σι­μο χρό­νο έχουν στό­χο να ρίξουν κι άλλο τους μισθούς, τα μερο­κά­μα­τα, να εντεί­νουν την εκμετάλλευση.

Απευ­θυ­νό­μα­στε ιδιαί­τε­ρα στη νέα γενιά, που έχει γνω­ρί­σει μόνο την εργα­σια­κή ζού­γκλα. Το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης δια­μορ­φώ­νει το επό­με­νο, χει­ρό­τε­ρο πλαί­σιο δου­λειάς και ζωής. Ο στα­θε­ρός ημε­ρή­σιος χρό­νος εργα­σί­ας ήταν ένα ανά­χω­μα που έχτι­σαν με πολ­λούς αγώ­νες οι εργα­ζό­με­νοι για να έχουν ελεύ­θε­ρο χρό­νο για όποια δρα­στη­ριό­τη­τα επι­θυ­μούν, καθώς και για να προ­στα­τευ­τεί η υγεία και η ασφά­λειά τους.

Η δύνα­μη κάθε εργα­ζό­με­νου είναι στην οργά­νω­ση και τον συλ­λο­γι­κό αγώ­να. Κανέ­νας μόνος του — Καμία μόνη της! 

Η οργά­νω­ση στα Σωμα­τεία, η συμ­με­το­χή στις μαζι­κές, συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες τους, η συμ­με­το­χή στους Συλ­λό­γους Σπου­δα­στών της Μαθη­τεί­ας και της Κατάρ­τι­σης, στους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους είναι τα όπλα των εργα­ζο­μέ­νων και της νεολαίας.

Απέ­να­ντι στον πόλε­μο, που κήρυ­ξαν η κυβέρ­νη­ση, η ΕΕ και το κεφά­λαιο στην εργα­τι­κή τάξη, δεν υπάρ­χει δεύ­τε­ρη σκέ­ψη. Όλοι στη μάχη για να ανα­τρα­πεί το αντερ­γα­τι­κό τερα­τούρ­γη­μα, να καταρ­γη­θούν όλοι οι αντερ­γα­τι­κοί νόμοι, να διεκ­δι­κή­σου­με πραγ­μα­τι­κά σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα, στα­θε­ρό ημε­ρή­σιο εργά­σι­μο χρό­νο, 7ωρο — 5ήμερο — 35ωρο, περισ­σό­τε­ρη ζωή.

Η ελπί­δα βρί­σκε­ται στο δρό­μο της ανατροπής!

  • Οι συγκε­ντρώ­σεις που οργα­νώ­νει το ΚΚΕ τις επό­με­νες μέρες σε όλη την Ελλά­δα:

- Στην Αθή­να, στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, την Πέμ­πτη 27 Μάη, στις 19.30, θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας.
— Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στον Λευ­κό Πύρ­γο, την Πέμ­πτη 27 Μάη, στις 19.30, θα μιλή­σει το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Κώστας Παρα­σκευάς.
— Στην Πάτρα, στην πλα­τεία Αγ. Γεωρ­γί­ου, την Πέμ­πτη 27 Μάη, στις 19.30, θα μιλή­σει το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Κύριλ­λος Παπα­σταύ­ρου.
— Στη Λάρι­σα, την Παρα­σκευή 28 Μάη, στις 19.30, θα μιλή­σει το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Γιάν­νης Πρω­τού­λης.
— Στα Γιάν­νε­να, την Πέμ­πτη 27 Μάη, θα μιλή­σει το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Μάκης Παπα­δό­που­λος.
— Στο Βόλο, στην παρα­λία, την Πέμ­πτη 27 Μάη, στις 20.00, θα μιλή­σει το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Τηλέ­μα­χος Δημου­λάς.
— Στη Χαλ­κί­δα, στην προ­βλή­τα του Αγ. Νικο­λά­ου, την Παρα­σκευή 28 Μάη, στις 20.00, θα μιλή­σει το μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιώρ­γος Μαρί­νος.
— Στη Λιβα­δειά, την Πέμ­πτη 27 Μάη, στις 19.30, θα μιλή­σει το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Νίκος Σοφια­νός.
— Στο Ηρά­κλειο Κρή­της, στην πλα­τεία Αλι­καρ­νασ­σού, την Πέμ­πτη 27 Μάη, στις 19.30, θα μιλή­σει το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Σάβ­βας Βασι­λειά­δης.
— Στην Καβά­λα, το Σάβ­βα­το 29 Μάη, θα μιλή­σει το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Θεα­νώ Καπέ­τη.
— Στη Ρόδο, το Σάβ­βα­το 29 Μάη, θα μιλή­σει το μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιώρ­γος Μαρί­νος.
— Στο Αγρί­νιο, στην κεντρι­κή πλα­τεία, την Πέμ­πτη 27 Μάη, στις 20.30, θα μιλή­σει ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Νίκος Παπα­να­στά­σης.
— Στην Κοζά­νη, την Πέμ­πτη 27 Μάη, θα μιλή­σει ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης.
— Στη Θήβα, στην κεντρι­κή πλα­τεία, την Πέμ­πτη 27 Μάη, στις 19.30, θα μιλή­σει ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος.
— Στη Μυτι­λή­νη, την Πέμ­πτη 27 Μάη, θα μιλή­σει η βου­λευ­τής του ΚΚΕ Μαρία Κομνη­νά­κα.
— Στη Λαμία, στην πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας, την Παρα­σκευή 28 Μάη, στις 19.30, θα μιλή­σει το μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τής του ΚΚΕ Θανά­σης Παφί­λης.
— Στην Ξάν­θη, την Παρα­σκευή 28 Μάη, θα μιλή­σει ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελής.
— Στην Ικα­ρία, στον Χρι­στό Ραχών, την Κυρια­κή 30 Μάη, στις 20.00, θα μιλή­σει το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Βαγ­γέ­λης Μαρού­πας.
— Στη Χίο, την Κυρια­κή 23 Μάη, θα μιλή­σει η βου­λευ­τής του ΚΚΕ Μαρία Κομνη­νά­κα.
— Στα Τρί­κα­λα, την Πέμ­πτη 27 Μάη, στις 20.00, θα μιλή­σει το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Μαρία Γαβα­λά.
— Στη Σάμο, την Πέμ­πτη 27 Μάη, θα μιλή­σει το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Βαγ­γέ­λης Μαρού­πας.
— Στην Καρ­δί­τσα, στην κεντρι­κή πλα­τεία, την Παρα­σκευή 28 Μάη, στις 20.00, θα μιλή­σει το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Τάσος Τσια­πλές.
— Στην Άμφισ­σα, στην πλα­τεία Λαού, την Παρα­σκευή 28 Μάη, στις 19.30, θα μιλή­σει το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Κώστας Μπά­τσι­κας.
— Στην Πτο­λε­μα­ΐ­δα, την Παρα­σκευή 28 Μάη, θα μιλή­σει ο γραμ­μα­τέ­ας της ΕΠ Δυτ. Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ Θανά­σης Χαστάς.
— Στη Λευ­κά­δα, την Τετάρ­τη 26 Μάη, θα μιλή­σει η γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Λευ­κά­δας του ΚΚΕ Ευτυ­χία Καρα­βα­σί­λη.
— Στην Πρέ­βε­ζα, την Πέμ­πτη 27 Μάη, θα μιλή­σει ο γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Πρέ­βε­ζας του ΚΚΕ Κώστας Κωτσα­ντής.
— Στην Κέρ­κυ­ρα, την Πέμ­πτη 27 Μάη, θα μιλή­σει το μέλος της ΤΕ Κέρ­κυ­ρας του ΚΚΕ Γιάν­νης Λασι­θιω­τά­κης.
— Στην Ηγου­με­νί­τσα, την Πέμ­πτη 27 Μάη, θα μιλή­σει ο γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Θεσπρω­τί­ας του ΚΚΕ Λαέρ­της Ρέγ­γας.
— Στο Ηρά­κλειο Κρή­της, στην πλα­τεία Ατσα­λέ­νιου, την Τετάρ­τη 26 Μάη, στις 19.30, θα μιλή­σει η γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Ηρα­κλεί­ου του ΚΚΕ Νικο­λέ­τα Χρι­στο­δου­λο­πού­λου.
— Στη Σύρο, την Πέμ­πτη 27 Μάη.
— Στην Κόριν­θο, την Παρα­σκευή 28 Μάη.
— Στη Σπάρ­τη, την Παρα­σκευή 28 Μάη.
— Στο Ναύ­πλιο, την Παρα­σκευή 28 Μάη.
— Στο Ρέθυ­μνο, τη Δευ­τέ­ρα 31 Μάη.

  • Πικε­το­φο­ρί­ες θα γίνουν την Πέμ­πτη 27 Μάη:

- Στον Πύρ­γο, στην κεντρι­κή πλα­τεία, στις 20.00, θα μιλή­σει το μέλος της ΕΠ Δυτ. Ελλά­δας του ΚΚΕ Χρή­στος Γιάν­να­ρος.
— Στην Αμα­λιά­δα, στην πλα­τεία Αγ. Αθα­να­σί­ου, στις 20.00, θα μιλή­σει ο γραμ­μα­τέ­ας ΚΟΒ Αμα­λιά­δας του ΚΚΕ Βησ­σα­ρί­ων Πολύ­δω­ρος.
— Στη Ζάκυν­θο, στην παλιά Νομαρ­χία, στις 20.00, θα μιλή­σει ο γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Ζακύν­θου του ΚΚΕ Τάκης Στρού­ζας.
— Στο Αργο­στό­λι, στην πλα­τεία Βαλ­λιά­νου, στις 20.00, ο γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Κεφα­λο­νιάς του ΚΚΕ Διο­νύ­σης Αλι­βι­ζά­τος.
— Στο Ληξού­ρι, στην κεντρι­κή πλα­τεία, στις 20.00, θα μιλή­σει το μέλος της ΤΕ Κεφα­λο­νιάς του ΚΚΕ Πανα­γής Σωτή­ρας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ — ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πρό­ω­ρο θάνα­το προ­κα­λούν οι πολ­λές ώρες εργασίας
745.000 εργα­ζό­με­νοι πέθα­ναν το 2016 από εγκε­φα­λι­κό ή καρ­δια­κές παθή­σεις εξαι­τί­ας των πολ­λών ωρών που εργάζονταν

Περισσότερα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο