Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κρήτη: Έπινε και κακοποιούσε συστηματικά τη σύζυγό του

Ακό­μη ένα περι­στα­τι­κό ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας, τα οποία έχουν πλη­θύ­νει τελευ­ταία, ήρθε στο φως της δημο­σιό­τη­τας, αυτή τη φορά στην Κίσ­σα­μο της Κρήτης. 

Πρό­κει­ται για την συστη­μα­τι­κή κακο­ποί­η­ση μιας 37χρονης ‑μητέ­ρας τριών ανή­λι­κων παι­διών- από τον 46χρονο σύζυ­γό της. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της ΕΡΤ Χανί­ων, ο 46χρονος κακο­ποιού­σε εδώ και έξι χρό­νια τη σύζυ­γό του, όντας υπό την επή­ρεια αλκοόλ.

Η εξαι­ρε­τι­κά ζοφε­ρή οικο­γε­νεια­κή ατμό­σφαι­ρα είχε επι­πτώ­σεις και στα τρία ανή­λι­κα παι­διά, που άρχι­σαν να αντι­με­τω­πί­ζουν μαθη­σια­κά προ­βλή­μα­τα. Η 37χρονη, απευ­θύν­θη­κε μάλι­στα στις αρμό­διες δομές, προ­κει­μέ­νου να δεχθεί τόσο η ίδια όσο και τα παι­διά της, ψυχο­λο­γι­κή υπο­στή­ρι­ξη. Τελι­κά, η απο­στο­λή μιας ανώ­νυ­μης επι­στο­λής που έδι­νε τη σοβα­ρό­τη­τα και την έκτα­ση του προ­βλή­μα­τος, με απο­δέ­κτη το Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Κισ­σά­μου, στά­θη­κε η αιτία να επι­χει­ρη­θεί να ανα­στρα­φεί αυτή η επι­κίν­δυ­νη για τη γυναί­κα μα και για τα παι­διά της κατάσταση.

Οι αστυ­νο­μι­κοί επι­κοι­νώ­νη­σαν την 37χρονη, η οποία δεν ήθε­λε ωστό­σο να καταγ­γέλ­λει τον σύζυ­γό της, ελπί­ζο­ντας πως θα άλλα­ζε συμπε­ρι­φο­ρά. Η στα­γό­να όμως που ξεχεί­λι­σε το ποτή­ρι ήταν το πρωί της Κυρια­κής 13 Μαρ­τί­ου, όταν δηλα­δή ο 46χρονος επέ­στρε­ψε σπί­τι του μεθυ­σμέ­νος, με απο­τέ­λε­σμα να υπάρ­ξει ακό­μα μια έκρη­ξη βίας.

Το πρωί της Δευ­τέ­ρας η 37χρονη πήγε στο Α.Τ. Κισ­σά­μου και κατάγ­γει­λε το περι­στα­τι­κό, με απο­τέ­λε­σμα την σύλ­λη­ψη του συζύ­γου της με την δια­δι­κα­σία του αυτοφώρου.

Ψιθύ­ρι­ζε όταν μιλάς για αγά­πη, της Βασι­λι­κής Ελευ­θε­ριά­δου – Γαλάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο