Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κρίσιμες «λεπτομέρειες»… (Με αφορμή την Μέρα της Αντιφασιστικής Νίκης)

Σχό­λιο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Με αφορ­μή τα 75 χρό­νια της μεγά­λης Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών παρου­σιά­ζου­με ορι­σμέ­νες κρί­σι­μες «λεπτο­μέ­ρειες» για τον Β’ Π.Π και τον ρόλο την ΕΣΣΔ.

1. Συγκρι­τι­κός πίνα­κας Α’Π.Π και Β’ Π.Π

Κρά­τη που κήρυ­ξαν τον πόλε­μο :             33           70

Κλή­θη­καν στα όπλα (σε εκα­τομ.):           74           110

Νεκροί (σε εκατ.):                                       10           34

Τραυ­μα­τί­ες (σε εκατ.):                               20           28

Άμε­σα πολε­μι­κές δαπά­νες (δισ. Δολ):       208      935

2. Μέλη του κομ­μου­νι­στι­κού κόμ­μα­τος της ΕΣΣΔ στον πόλεμο

Το κομ­μου­νι­στι­κό κόμ­μα της ΕΣΣΔ εκτός από τη λύση των πολε­μι­κών και οικο­νο­μι­κών προ­βλη­μά­των κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου έκα­νε και τερά­στια πολι­τι­κή δου­λειά, συν­δε­ό­με­νο ακό­μη περισ­σό­τε­ρο με το λαό. Όσο πιο μεγά­λες ήταν οι δοκι­μα­σί­ες του πολέ­μου, τόσο περισ­σό­τε­ροι μαχη­τές στο μέτω­πο και εργά­τες στα μετό­πι­σθεν έμπαι­ναν στο κόμ­μα. Ο πρω­το­πό­ρος ρόλος του γρά­φτη­κε και στις μάχες με το αίμα των μελών και στε­λε­χών του. Στο δύσκο­λο 1942 μπή­καν στις γραμ­μές του κόμ­μα­τος 1.340.000 νέα μέλη. Ο αριθ­μός των μελών του κόμ­μα­τος κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου όχι μόνο δεν μειώ­θη­κε αλλά αυξή­θη­κε πάνω από 1.600.000 μέλη. Στους πρώ­τους 6 μήνες του πολέ­μου το Κόμ­μα είχε πάνω από 500.000 νεκρούς, ενώ έως το 1945 είχαν δώσει τη ζωή τους περί­που 3.000.000 κομ­μου­νι­στές και κομ­μου­νί­στριες. Σχε­δόν το 1/3 των μελών της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής βρι­σκό­ταν στο μέτω­πο. Συνο­λι­κά το ποσο­στό του κομ­μα­τι­κού δυνα­μι­κού που εντά­χθη­κε στις στρα­τιω­τι­κές και παρα­γω­γι­κές ανά­γκες του πολέ­μου έφτα­σε το 81,8%. Ένας στους δύο άνδρες και γυναί­κες των σοβιε­τι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων προς το τέλος του πολέ­μου ήταν οργα­νω­μέ­νος κομ­μου­νι­στής και κομσομόλος.

3. Η οικο­νο­μι­κή βοή­θεια των ΗΠΑ και της Αγγλί­ας στην ΕΣΣΔ ήταν ουσια­στι­κά ασή­μα­ντη. Μέχρι το τέλος του 1941 η βοή­θεια που έφτα­σε στην  ΕΣΣΔ ήταν 535.000 δολά­ρια, ενώ το σύνο­λο των αμε­ρι­κα­νι­κών απο­στο­λών σε όλες τις χώρες, το 1941, έφτα­σε τα 741.000.000 δολά­ρια. Ολες οι απο­στο­λές στην ΕΣΣΔ σε όλα τα χρό­νια του πολέ­μου έφτα­σαν περί­που το 4% του προ­ϊ­ό­ντος που ο σοβιε­τι­κός λαός παρή­γα­γε κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου. Τις σπου­δαί­ες επι­στι­μο­νι­κές και τεχνι­κές ανα­κα­λύ­ψεις τις κρα­τού­σαν μυστι­κές οι κυρί­αρ­χοι κύκλοι των ΗΠΑ και της Αγγλί­ας από την ΕΣΣΔ παρό το γεγο­νός ότι τις παρα­χω­ρού­σαν στους αμε­ρι­κα­νι­κούς οργα­νι­σμούς που ενί­σχυαν τους πιο στε­νούς δεσμούς των καρ­τέλ με τα γερ­μα­νι­κά ταρστ.

4. Τιμη­θέ­ντες στην ΕΣΣΔ μεταπολεμικά

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία τη 1 Ιου­νί­ου 1946 πάνω από 7.000.000 στρ­ταιώ­τες, ναυ­τι­κοί, αξιω­μα­τι­κοί, βρα­βεύ­τη­καν με μετάλ­λια και βρα­βεία της ΕΣΣΔ. 10.942 τιμή­θη­καν με τον τίτλο του ήρωα της ΕΣΣΔ. Οι σοβιε­τι­κοί οπλί­τες φάνη­καν αντά­ξιοι της εμπι­στο­σύ­νης του λαού τους και των λαών των ξένων χωρών και εκπλή­ρω­σαν πλή­ρως τη ιστο­ρι­κή απε­λευ­θε­ρω­τι­κή τους αποστολή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο