Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κρατείται η Εύα Καϊλή στις Βρυξέλλες — Ανακρίνεται για εμπλοκή σε υπόθεση χρηματισμού από το Κατάρ

Κατά τη διάρ­κεια της έρευ­νας για δωρο­δο­κία ευρω­βου­λευ­τών από κρά­τος του Περ­σι­κού Κόλ­που, ένας από τους 14 αντι­προ­έ­δρους του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου έχει τεθεί υπό κρά­τη­ση για ανά­κρι­ση σημειώ­νει το βελ­γι­κό πρα­κτο­ρείο ειδήσεων.

 Αυτό ανα­φέ­ρουν το περιο­δι­κό Knack και η εφη­με­ρί­δα Le Soir και επι­βε­βαιώ­νε­ται από το γρα­φείο της ομο­σπον­δια­κής εισαγ­γε­λί­ας. Σύμ­φω­να με τα δύο μέσα ενη­μέ­ρω­σης, πρό­κει­ται την Ελλη­νί­δα ευρω­βου­λευ­τή Εύα Καϊ­λή της ομά­δας της Προ­ο­δευ­τι­κής Συμ­μα­χί­ας Σοσια­λι­στών και Δημο­κρα­τών (S&D). Η ομο­σπον­δια­κή εισαγ­γε­λία δεν σχο­λί­α­σε πιθα­νά ονόματα.

Το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο και η DW ανέ­φε­ραν ότι η Εύα Καϊ­λή συνελήφθη.

Το Belga, στην αγγλό­φω­νη ιστο­σε­λί­δα του ανα­φέ­ρει ότι η Εύα Καϊ­λή είναι από φέτος αντι­πρό­ε­δρος του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου. Στις αρμο­διό­τη­τές της περι­λαμ­βά­νο­νται οι σχέ­σεις με τη Μέση Ανα­το­λή. Προ­σθέ­τει ότι ο σύντρο­φος της κ. Καϊ­λή Φ.Γ. — κοι­νο­βου­λευ­τι­κός βοη­θός στο S&D — ανα­κρί­θη­κε ήδη την Παρα­σκευή, σύμ­φω­να με τα δύο μέσα ενη­μέ­ρω­σης. Εργα­ζό­ταν για τον Ιτα­λό ευρω­βου­λευ­τή Πιερ Αντό­νιο Παν­τζέ­ρι και δρα­στη­ριο­ποιεί­ται επί­σης στον μη κερ­δο­σκο­πι­κό οργα­νι­σμό του Fight Impunity. Έρευ­νες έγι­ναν εκεί και στο σπί­τι του Παν­τζέ­ρι. Στο σπί­τι του κατα­σχέ­θη­καν σχε­δόν 500.000 ευρώ μετρητά.

Οι δύο τελευ­ταί­οι συλ­λη­φθέ­ντες φέρε­ται να είναι ο λομπί­στας και συν­δι­κα­λι­στής Λού­κα Βισε­ντί­νι. Ο Βισε­ντί­νι εξε­λέ­γη γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Διε­θνούς Συνο­μο­σπον­δί­ας Συν­δι­κά­των (ITUC), με 200 εκα­τομ­μύ­ρια μέλη παγκο­σμί­ως, μόλις τον Νοέμβριο.

Οι συλ­λή­ψεις απο­τε­λούν μέρος έρευ­νας για δωρο­δο­κία από κρά­τος του Κόλ­που. Νωρί­τε­ρα την Παρα­σκευή, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν 16 έρευ­νες στους δήμους του Ιξέλ, του Σκαρ­μπέκ, του Κρά­αι­νεμ, του Φορέτ και των Βρυ­ξελ­λών. «Οι ερευ­νη­τές της Ομο­σπον­δια­κής Δικα­στι­κής Αστυ­νο­μί­ας υπο­πτεύ­ο­νται εδώ και αρκε­τούς μήνες ότι χώρα του Περ­σι­κού Κόλ­που προ­σπα­θεί να επη­ρε­ά­σει την οικο­νο­μι­κή και πολι­τι­κή λήψη απο­φά­σε­ων του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου. Το έκα­ναν πλη­ρώ­νο­ντας μεγά­λα χρη­μα­τι­κά ποσά ή προ­σφέ­ρο­ντας μεγά­λα δώρα σε τρί­τους με σημα­ντι­κή πολι­τι­κή ή στρα­τη­γι­κή θέση εντός του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου», δήλω­σε νωρί­τε­ρα σήμε­ρα η ομο­σπον­δια­κή εισαγγελία.

Εκτός των Ευρω­παί­ων Σοσια­λι­στών και Δημο­κρα­τών του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου τέθη­κε η Εύα Καϊ­λή Η Ομά­δα των Ευρω­παί­ων Σοσια­λι­στών και Δημο­κρα­τών του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου ανα­κοί­νω­σε ότι απο­φά­σι­σε να θέσει εκτός Ομά­δας την ευρω­βου­λευ­τή Εύα Καϊ­λή. Η ανα­στο­λή της συμ­με­το­χής της Εύας Καϊ­λή στην Ομά­δα των Σοσια­λι­στών έχει «άμε­ση εφαρ­μο­γή, ως απά­ντη­ση στις εν εξε­λί­ξει ανα­κρί­σεις», ανα­φέ­ρει η ανακοίνωση.

«Το Κατάρ πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα»

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως η Εύα Καϊ­λή είχε προ­σφά­τως (22 Νοεμ­βρί­ου) προ­κα­λέ­σει έντο­νες αντι­δρά­σεις με τοπο­θέ­τη­σή της στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο για το Κατάρ, το οποίο είχε χαρα­κτη­ρί­σει «πρω­το­πό­ρο στα εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα». Επι­κα­λέ­στη­κε δε και τον Διε­θνή Οργα­νι­σμό Εργα­σί­ας (ILO), παρα­βλέ­πο­ντας πως αυτός έχει καταγ­γεί­λει μαζι­κούς θανά­τους εργα­τών στη χώρα.

Συγκε­κρι­μέ­να, είχε ανα­φέ­ρει: «Σήμε­ρα, το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο στο Κατάρ είναι μια από­δει­ξη του πώς η αθλη­τι­κή διπλω­μα­τία μπο­ρεί να επι­τύ­χει τον ιστο­ρι­κό μετα­σχη­μα­τι­σμό μιας χώρας, με μεταρ­ρυθ­μί­σεις που ενέ­πνευ­σαν τον αρα­βι­κό κόσμο. Αφο­σιώ­θη­καν σε ένα όρα­μα από επι­λο­γή και άνοι­ξαν στον κόσμο, ωστό­σο, κάποιοι εδώ καλούν να κάνου­με δια­κρί­σεις εις βάρος τους. Τους κάνουν μπού­λινγκ, κατη­γο­ρούν όλους όσοι τους μιλά­νε ή εμπλέ­κο­νται μ’ αυτούς για δια­φθο­ρά. Ωστό­σο, πάλι παίρ­νουν το φυσι­κό αέριό τους. Πάλι έχουν εται­ρεί­ες που κερ­δί­ζουν δισε­κα­τομ­μύ­ρια εκεί». Οι ανα­φο­ρές είχαν προ­κα­λέ­σει την έντο­νη ενό­χλη­ση του κ. Ανδρου­λά­κη, τις οποί­ες είχε απο­δο­κι­μά­σει. «Δεν είναι άπο­ψη που εκφρά­ζει τις προ­τε­ραιό­τη­τες της δικής μας παρά­τα­ξης. Έχου­με άλλη τοπο­θέ­τη­ση γι’ αυτό το πολύ σημα­ντι­κό θέμα ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των και εργα­σια­κών συν­θη­κών», είχε δηλώσει.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο