Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κρατικός Προϋπολογισμός 2023 — Αλ. Παπαρήγα: ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ κινούνται στην τροχιά της ενίσχυσης της καπιταλιστικής κερδοφορίας

Κυβέρ­νη­ση και ΣΥΡΙΖΑ κινού­νται στην ίδια τρο­χιά της ενί­σχυ­σης της καπι­τα­λι­στι­κής κερ­δο­φο­ρί­ας, η οποία είναι ασυμ­βί­βα­στη με το παρα­μι­κρό βήμα βελ­τί­ω­σης του βιο­τι­κού επι­πέ­δου του λαού, τόνι­σε η βου­λευ­τής του ΚΚΕ Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μιλώ­ντας στη συζή­τη­ση της Βου­λής για τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2023.

Η κοι­νή τρο­χιά ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, σημεί­ω­σε, είναι η προ­ώ­θη­ση της πολι­τι­κής της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στην Ελλά­δα, των σχε­δια­σμών τους. Το ΚΚΕ, ξεκα­θά­ρι­σε η Αλ. Παπα­ρή­γα, εξε­τά­ζει τις ανα­ξιο­ποί­η­τες δυνα­τό­τη­τες της χώρας που υπο­νο­μεύ­ο­νται από το κεφά­λαιο, τα άλμα­τα που κάνει η επι­στή­μη και τα συγκρί­νει με το βιο­τι­κό επί­πε­δο του λαού, ανα­δει­κνύ­ο­ντας την ανά­γκη για μια κοι­νω­νία που θα περι­λαμ­βά­νει το σύνο­λο των ανα­γκών του λαού σε εργα­σία, στέ­γα­ση, Παι­δεία, Υγεία, Πολι­τι­σμό, αναψυχή.

Φέρ­νο­ντας παρά­δειγ­μα την Παι­δεία, η Αλ. Παπα­ρή­γα έκα­νε λόγο για επί­θε­ση στη χρη­μα­το­δό­τη­σή της, τόσο σε προ­σω­πι­κό όσο και σε υπο­δο­μές, στε­κό­με­νη επί­σης στην προ­ώ­θη­ση του μετα­σχη­μα­τι­σμού του περιε­χο­μέ­νου των μαθη­μά­των και του τρό­που διδα­σκα­λί­ας. «Ενδια­φέ­ρε­στε για το σχο­λείο της μειω­μέ­νης γενι­κής μόρ­φω­σης και των δεξιο­τή­των», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, θυμί­ζο­ντας τη «χαρι­στι­κή βολή» της κατάρ­γη­σης των καλ­λι­τε­χνι­κών μαθη­μά­των στο Λύκειο από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, που συνέ­χι­σε στην ίδια ρότα με τις προηγούμενες.

Επί­σης, η Αλ. Παπα­ρή­γα, ανα­φε­ρό­με­νη στη δρά­ση στο εργα­τι­κό κίνη­μα, παρα­τή­ρη­σε ότι υπάρ­χει ένα νέο στοι­χείο, όπου εργα­ζό­με­νοι δεν αμφι­σβη­τούν μόνο συγκε­κρι­μέ­νες επι­λο­γές της κυβέρ­νη­σης, αλλά μέσω των αγώ­νων μπαί­νει σε αμφι­σβή­τη­ση η στρα­τη­γι­κή του κεφαλαίου.

Το ΚΚΕ, τόνι­σε, παλεύ­ει και κάνει ό,τι περ­νά­ει από το χέρι του για την ανά­πτυ­ξη της ταξι­κής πάλης για να μην εγκλω­βί­ζε­ται το εργα­τι­κό κίνη­μα ανά­με­σα στα κάλ­πι­κα διλήμ­μα­τα των κυβερνήσεων.

Ακό­μα, με αφορ­μή την από κοι­νού κατα­ψή­φι­ση των τρο­πο­λο­γιών του ΚΚΕ, απευ­θυ­νό­με­νη ξανά σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, επι­σή­μα­νε ότι κινού­νται στην ίδια τρο­χιά. Κι αυτό διό­τι τους ενό­χλη­σε ότι οι τρο­πο­λο­γί­ες του ΚΚΕ ανέ­φε­ραν ότι το κόστος της ακρί­βειας πρέ­πει να μετα­κυ­λη­θεί στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και όχι από τη μία τσέ­πη του λαού στην άλλη.

Σχο­λιά­ζο­ντας την υπό­θε­ση σκαν­δά­λων δια­φθο­ράς στην ΕΕ, είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι αυτά είναι τα ευρω­παϊ­κά ιδε­ώ­δη και δεν πρό­κει­ται για «αμαύ­ρω­σή» τους, όπως διατείνονται.

Σχε­τι­κά με τις συνέ­πειες του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, η Αλ. Παπα­ρή­γα υπο­γράμ­μι­σε ότι «η κυβέρ­νη­ση μας έχει ζαλί­σει ότι αντι­με­τω­πί­ζει εξω­γε­νές πρό­βλη­μα», ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας ότι είναι πρό­βλη­μα που προ­ε­τοι­μά­στη­κε από τα κρά­τη-μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και τις ελλη­νι­κές κυβερνήσεις.

Συγκε­κρι­μέ­να όταν ο ΣΥΡΙΖΑ άνοι­ξε πόρ­τες για νέες αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις και μετά συνέ­χι­σε η ΝΔ, ήξε­ραν ότι στό­χος ήταν η περι­κύ­κλω­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής Ρωσί­ας. Όσο για τη σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία, σημεί­ω­σε ότι είναι πόλε­μος ΕΕ — ΗΠΑ — ΝΑΤΟ κατά της Ρωσί­ας και της Κίνας και των συμ­μά­χων τους και όχι ένας τοπι­κός πόλεμος.

Παρα­τή­ρη­σε, όμως, ότι τα αστι­κά κόμ­μα­τα, όταν τα ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα μπή­καν στο Καζακ­στάν για να κατα­στεί­λουν τον λαό, «δεν άνοι­ξαν το στό­μα σας».

Κλεί­νο­ντας επα­νέ­λα­βε ότι η δια­πά­λη ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ είναι στην ίδια τρο­χιά, ενώ το ΚΚΕ κινεί­ται στην αντί­πα­λη τρο­χιά από τη δική τους.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο