Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κρατικός Προϋπολογισμός 2023: Από φόρους σε βάρος του λαού αυξήθηκαν 12% τα έσοδα του κρατικού ταμείου

Έμμε­σους φόρους 7,1 δισ. ευρώ πλή­ρω­σε ο λαός το τρί­μη­νο Ιανουα­ρί­ου — Μαρ­τί­ου 2023 με απο­τέ­λε­σμα να αυξη­θούν τα έσο­δα του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού κατά 15,7% κυρί­ως λόγω των κατά 11,8% αυξη­μέ­νων φορο­λο­γι­κών εσόδων!

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία εκτέ­λε­σης του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για την περί­ο­δο του Ιανουα­ρί­ου — Μαρ­τί­ου 2023, το ύψος των καθα­ρών εσό­δων του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού ανήλ­θε σε 16.842 δισ. ευρώ, παρου­σιά­ζο­ντας αύξη­ση κατά 2.281 δισ. ευρώ ή 15,7% ένα­ντι του στό­χου. Συμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου οικο­νο­μι­κών «η υπε­ρε­κτέ­λε­ση αυτή οφεί­λε­ται κυρί­ως: (α) στα αυξη­μέ­να φορο­λο­γι­κά έσο­δα του τρι­μή­νου, (β) στην είσπρα­ξη ποσού 603 εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχε προ­βλε­φθεί στην ειση­γη­τι­κή έκθε­ση του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2023 και (γ) στα αυξη­μέ­να έσο­δα του ΠΔΕ».

Τη μερί­δα του λέο­ντος έχουν τα έσο­δα από την έμμε­ση φορο­λο­γία, την πιο άδι­κη και που πλήτ­τει τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα. Για ΦΠΑ και Ειδι­κού φόρους Κατα­νά­λω­σης ο λαός πλή­ρω­σε συνο­λι­κά 7,1 δισ. ευρώ.

Συγκε­κρι­μέ­να:

 • Τα έσο­δα από ΦΠΑ ανήλ­θαν σε 5.60 δισ. ευρώ και είναι αυξη­μέ­να ένα­ντι του στό­χου κατά 417 εκατ. ευρώ.
 • Τα έσο­δα των ΕΦΚ ανήλ­θαν σε 1.522 δισ. ευρώ και είναι μειω­μέ­να ένα­ντι του στό­χου κατά 34 εκατ. ευρώ.
 • Τα έσο­δα των φόρων ακί­νη­της περιου­σί­ας ανήλ­θαν σε 282 εκατ. ευρώ και είναι μειω­μέ­να ένα­ντι του στό­χου κατά 67 εκατ. ευρώ.
 • Τα έσο­δα των φόρων εισο­δή­μα­τος ανήλ­θαν σε 4.137 δισ. ευρώ, και είναι αυξη­μέ­να ένα­ντι του στό­χου κατά 488 εκατ. ευρώ.

Εκτέ­λε­ση Κρα­τι­κού Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού τρι­μή­νου Ιανουα­ρί­ου — Μαρ­τί­ου 2023

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία εκτέ­λε­σης του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, σε τρο­πο­ποι­η­μέ­νη ταμεια­κή βάση, για την περί­ο­δο του Ιανουα­ρί­ου — Μαρ­τί­ου 2023, παρου­σιά­ζε­ται πλε­ό­να­σμα στο ισο­ζύ­γιο του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού ύψους 220 εκατ. ευρώ ένα­ντι στό­χου για έλλειμ­μα 2.602 εκατ. ευρώ που έχει περι­λη­φθεί για το αντί­στοι­χο διά­στη­μα του 2023 στην ειση­γη­τι­κή έκθε­ση του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2023 και ελλείμ­μα­τος 3.884 εκατ. ευρώ το αντί­στοι­χο διά­στη­μα του 2022. Το πρω­το­γε­νές απο­τέ­λε­σμα δια­μορ­φώ­θη­κε σε πλε­ό­να­σμα ύψους 3.079 εκατ. ευρώ, ένα­ντι στό­χου για πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα 28 εκατ. ευρώ και πρω­το­γε­νούς ελλείμ­μα­τος 1.650 εκατ. ευρώ για την ίδια περί­ο­δο το 2022.

Το ύψος των καθα­ρών εσό­δων του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού ανήλ­θε σε 16.842 εκατ. ευρώ, παρου­σιά­ζο­ντας αύξη­ση κατά 2.281 εκατ. ευρώ ή 15,7% ένα­ντι του στό­χου που έχει περι­λη­φθεί για το αντί­στοι­χο διά­στη­μα στην ειση­γη­τι­κή έκθε­ση του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2023. Η υπε­ρε­κτέ­λε­ση αυτή οφεί­λε­ται κυρί­ως: (α) στα αυξη­μέ­να φορο­λο­γι­κά έσο­δα του τρι­μή­νου, (β) στην είσπρα­ξη ποσού 603 εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχε προ­βλε­φθεί στην ειση­γη­τι­κή έκθε­ση του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2023 και (γ) στα αυξη­μέ­να έσο­δα του ΠΔΕ.

Τα συνο­λι­κά έσο­δα του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού ανήλ­θαν σε 18.564 εκατ. ευρώ, αυξη­μέ­να κατά 2.648 εκατ. ευρώ ή 16,6% ένα­ντι του στόχου.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να τα έσο­δα των μει­ζό­νων κατη­γο­ριών του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού έχουν ως ακολούθως:

1. Τα έσο­δα της κατη­γο­ρί­ας «Φόροι» ανήλ­θαν σε 13.609 εκατ. ευρώ, αυξη­μέ­να κατά 1.436 εκατ. ευρώ ή 11,8% ένα­ντι του στό­χου που έχει περι­λη­φθεί στην ειση­γη­τι­κή έκθε­ση του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2023. Τμή­μα της αύξη­σης αυτής, ποσού 470 εκατ. ευρώ περί­που, αφο­ρά την παρά­τα­ση της προ­θε­σμί­ας πλη­ρω­μής των τελών κυκλο­φο­ρί­ας μέχρι το τέλος Φεβρουα­ρί­ου 2023, ενώ είχε εκτι­μη­θεί ότι το ποσό αυτό θα εισπρατ­τό­ταν κατά τον μήνα Δεκέμ­βριο 2022. Το υπό­λοι­πο ποσό της υπε­ρε­κτέ­λε­σης προ­έρ­χε­ται από την καλύ­τε­ρη από­δο­ση των φόρων εισο­δή­μα­τος φυσι­κών και νομι­κών προ­σώ­πων, του προη­γού­με­νου έτους που εισπρά­χθη­καν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουα­ρί­ου 2023, όσο και από την καλύ­τε­ρη από­δο­ση του ΦΠΑ τρέ­χο­ντος έτους.

Ειδι­κό­τε­ρα για τους κυριό­τε­ρους φόρους της κατη­γο­ρί­ας αυτής παρα­τη­ρού­νται τα εξής :

 • Τα έσο­δα από ΦΠΑ ανήλ­θαν σε 5.610 εκατ. ευρώ και είναι αυξη­μέ­να ένα­ντι του στό­χου κατά 417 εκατ. ευρώ.
 • Τα έσο­δα των ΕΦΚ ανήλ­θαν σε 1.522 εκατ. ευρώ και είναι μειω­μέ­να ένα­ντι του στό­χου κατά 34 εκατ. ευρώ.
 • Τα έσο­δα των φόρων ακί­νη­της περιου­σί­ας ανήλ­θαν σε 282 εκατ. ευρώ και είναι μειω­μέ­να ένα­ντι του στό­χου κατά 67 εκατ. ευρώ.
 • Τα έσο­δα των φόρων εισο­δή­μα­τος ανήλ­θαν σε 4.137 εκατ. ευρώ, και είναι αυξη­μέ­να ένα­ντι του στό­χου κατά 488 εκατ. ευρώ.

2. Τα έσο­δα της κατη­γο­ρί­ας «Κοι­νω­νι­κές Εισφο­ρές» ανήλ­θαν σε 14 εκατ. ευρώ σύμ­φω­να με τον στόχο.

3. Τα έσο­δα της κατη­γο­ρί­ας «Μετα­βι­βά­σεις» ανήλ­θαν σε 3.869 εκατ. ευρώ, αυξη­μέ­να κατά 815 εκατ. ευρώ ένα­ντι του στό­χου που έχει περι­λη­φθεί στην ειση­γη­τι­κή έκθε­ση του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2023, κυρί­ως λόγω της είσπρα­ξης ποσού 603 εκατ. ευρώ από ANFAs, όπως προ­α­να­φέρ­θη­κε. Από το ως άνω εισπρατ­τό­με­νο ποσό των 3.869 εκατ. ευρώ, ποσό 1.443 εκατ. ευρώ αφο­ρά έσο­δα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξη­μέ­να κατά 155 εκατ. ευρώ ένα­ντι του στόχου.

4. Τα έσο­δα της κατη­γο­ρί­ας «Πωλή­σεις αγα­θών και υπη­ρε­σιών» ανήλ­θαν σε 206 εκατ. ευρώ, αυξη­μέ­να κατά 14 εκατ. ευρώ ένα­ντι του στό­χου που έχει περι­λη­φθεί στην ειση­γη­τι­κή έκθε­ση του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2023.

5. Τα έσο­δα της κατη­γο­ρί­ας «Λοι­πά τρέ­χο­ντα έσο­δα» ανήλ­θαν σε 865 εκατ. ευρώ, αυξη­μέ­να κατά 385 εκατ. ευρώ ένα­ντι του στό­χου που έχει περι­λη­φθεί στην ειση­γη­τι­κή έκθε­ση του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2023. Εξ αυτών, ποσό 244 εκατ. ευρώ αφο­ρά έσο­δα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξη­μέ­να κατά 187 εκατ. ευρώ ένα­ντι του στόχου.

6. Στην κατη­γο­ρία «Πωλή­σεις παγί­ων περιου­σια­κών στοι­χεί­ων» δεν παρα­τη­ρή­θη­καν έσο­δα ένα­ντι στό­χου 2 εκατ. ευρώ.

Οι επι­στρο­φές εσό­δων ανήλ­θαν σε 1.721 εκατ. ευρώ, αυξη­μέ­νες κατά 368 εκατ. ευρώ από τον στό­χο (1.354 εκατ. ευρώ).

Τα έσο­δα του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού Δημο­σί­ων Επεν­δύ­σε­ων (ΠΔΕ) ανήλ­θαν σε 1.687 εκατ. ευρώ, αυξη­μέ­να κατά 342 εκατ. ευρώ από τον στό­χο (1.345 εκατ. ευρώ).

Ειδι­κό­τε­ρα, τον Μάρ­τιο 2023 το σύνο­λο των καθα­ρών εσό­δων του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού ανήλ­θε στα 3.877 εκατ. ευρώ, αυξη­μέ­νο κατά 318 εκατ. ευρώ ένα­ντι του μηνιαί­ου στό­χου, ενώ τα συνο­λι­κά έσο­δα του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού ανήλ­θαν σε 4.814 εκατ. ευρώ, αυξη­μέ­να ένα­ντι του μηνιαί­ου στό­χου κατά 582 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να τα έσο­δα ανά μεί­ζο­να κατη­γο­ρία του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, για τον Μάρ­τιο 2023 έχουν ως ακολούθως:

1. Τα έσο­δα της κατη­γο­ρί­ας «Φόροι» ανήλ­θαν σε 3.620 εκατ. ευρώ, αυξη­μέ­να κατά 190 εκατ. ευρώ ή 5,6% ένα­ντι του στόχου.

Ειδι­κό­τε­ρα για τους κυριό­τε­ρους φόρους της κατη­γο­ρί­ας αυτής παρα­τη­ρού­νται τα εξής :

 • Τα έσο­δα από ΦΠΑ ανήλ­θαν σε 1.503 εκατ. ευρώ και είναι αυξη­μέ­να ένα­ντι του στό­χου κατά 88 εκατ. ευρώ.
 • Τα έσο­δα των ΕΦΚ ανήλ­θαν σε 543 εκατ. ευρώ και είναι αυξη­μέ­να ένα­ντι του στό­χου κατά 5 εκατ. ευρώ.
 • Τα έσο­δα των φόρων ακί­νη­της περιου­σί­ας ανήλ­θαν σε 60 εκατ. ευρώ και είναι μειω­μέ­να ένα­ντι του στό­χου κατά 14 εκατ. ευρώ.
 • Τα έσο­δα των φόρων εισο­δή­μα­τος ανήλ­θαν σε 989 εκατ. ευρώ, και είναι αυξη­μέ­να ένα­ντι του στό­χου κατά 120 εκατ. ευρώ.

2. Τα έσο­δα της κατη­γο­ρί­ας «Κοι­νω­νι­κές Εισφο­ρές» ανήλ­θαν σε 5 εκατ. ευρώ σύμ­φω­να με τον στόχο.

3. Τα έσο­δα της κατη­γο­ρί­ας «Μετα­βι­βά­σεις» ανήλ­θαν σε 917 εκατ. ευρώ, αυξη­μέ­να κατά 358 εκατ. ευρώ ένα­ντι του στό­χου που έχει περι­λη­φθεί στην ειση­γη­τι­κή έκθε­ση του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2023. Ποσό 603 εκατ. ευρώ αφο­ρά έσο­δα από ANFAs, όπως προ­α­να­φέρ­θη­κε, ενώ ποσό 263 εκατ. ευρώ αφο­ρά έσο­δα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειω­μέ­να κατά 279 εκατ. ευρώ ένα­ντι του στόχου.

4. Τα έσο­δα της κατη­γο­ρί­ας «Πωλή­σεις αγα­θών και υπη­ρε­σιών» ανήλ­θαν σε 63 εκατ. ευρώ, μειω­μέ­να κατά 5 εκατ. ευρώ ένα­ντι του στό­χου που έχει περι­λη­φθεί στην ειση­γη­τι­κή έκθε­ση του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2023.

5. Τα έσο­δα της κατη­γο­ρί­ας «Λοι­πά τρέ­χο­ντα έσο­δα» ανήλ­θαν σε 210 εκατ. ευρώ, αυξη­μέ­να κατά 40 εκατ. ευρώ ένα­ντι του στό­χου που έχει περι­λη­φθεί στην ειση­γη­τι­κή έκθε­ση του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2023. Εξ αυτών, ποσό 8 εκατ. ευρώ αφο­ρά έσο­δα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειω­μέ­να κατά 10 εκατ. ευρώ ένα­ντι του στόχου.

Οι επι­στρο­φές εσό­δων ανήλ­θαν σε 938 εκατ. ευρώ, αυξη­μέ­νες κατά 264 εκατ. ευρώ από τον στό­χο (674 εκατ. ευρώ) κυρί­ως λόγω της επι­στρο­φής ΦΠΑ στον Δια­χει­ρι­στή Ανα­νε­ώ­σι­μων Πηγών Ενέρ­γειας και Εγγυ­ή­σε­ων (ΔΑΠΕΕΠ) Α.Ε. ποσού 220 εκατ. ευρώ περί­που, που προ­κύ­πτει από έσο­δα που έχουν εισπρα­χθεί από τον ΔΑΠΕΕΠ και απο­δο­θεί στο Κρά­τος από τον Προ­σω­ρι­νό Μηχα­νι­σμό Επι­στρο­φής Μέρους Εσό­δων Αγο­ράς Επό­με­νης Ημέρας.

Τα έσο­δα του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού Δημο­σί­ων Επεν­δύ­σε­ων (ΠΔΕ) ανήλ­θαν σε 271 εκατ. ευρώ, μειω­μέ­να κατά 289 εκατ. ευρώ από τον στό­χο (560 εκατ. ευρώ).

Οι δαπά­νες του Κρα­τι­κού Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για την περί­ο­δο του Ιανουα­ρί­ου — Μαρ­τί­ου 2023 ανήλ­θαν στα 16.622 εκατ. ευρώ και παρου­σιά­ζο­νται μειω­μέ­νες κατά 542 εκατ. ευρώ ένα­ντι του στό­χου (17.164 εκατ. ευρώ), που έχει περι­λη­φθεί στην ειση­γη­τι­κή έκθε­ση του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2023, ενώ παρου­σιά­ζο­νται αυξη­μέ­νες, σε σχέ­ση με την αντί­στοι­χη περί­ο­δο του 2022, κατά 775 εκατ. ευρώ, κυρί­ως λόγω των αυξη­μέ­νων μετα­βι­βά­σε­ων του τακτι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού κατά 1.006 εκατ. ευρώ.

Στο σκέ­λος του Τακτι­κού Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού οι πλη­ρω­μές παρου­σιά­ζο­νται μειω­μέ­νες ένα­ντι του στό­χου κατά 368 εκατ. ευρώ. Η εξέ­λι­ξη αυτή οφεί­λε­ται κυρί­ως στον ετε­ρο­χρο­νι­σμό των πλη­ρω­μών για δαπά­νες εξο­πλι­στι­κών προ­γραμ­μά­των ύψους 763 εκατ. ευρώ.

Αξιο­ση­μεί­ω­τα γεγο­νό­τα είναι η επι­χο­ρή­γη­ση προς την Κοι­νω­νία της Πλη­ρο­φο­ρί­ας Μ.Α.Ε. ύψους 502 εκατ. ευρώ, προς εξυ­πη­ρέ­τη­ση των ανα­γκών του MarketPass, καθώς και η επι­χο­ρή­γη­ση προς το Ταμείο Ενερ­γεια­κής Μετά­βα­σης ύψους 367 εκατ. ευρώ των υπερ­κερ­δών παρα­γω­γών ενέρ­γειας, για την περί­ο­δο από την 1η Οκτω­βρί­ου 2021 έως και την 30ή Ιου­νί­ου 2022. Και οι δύο προ­α­να­φερ­θεί­σες επι­χο­ρη­γή­σεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν με ανα­κα­τα­νο­μή πιστώ­σε­ων από το απο­θε­μα­τι­κό για προ­ώ­θη­ση δρά­σε­ων για την αντι­με­τώ­πι­ση της ενερ­γεια­κής κρί­σης (πιστώ­σεις υπό κατανομή).

Οι πλη­ρω­μές στο σκέ­λος των επεν­δυ­τι­κών δαπα­νών ανήλ­θαν στα 2.029 εκατ. ευρώ, παρου­σιά­ζο­ντας υπο­ε­κτέ­λε­ση ύψους 174 εκατ. ευρώ. Οι δαπά­νες του ΠΔΕ περι­λαμ­βά­νουν ποσό ύψους 44 εκατ. ευρώ προς εξυ­πη­ρέ­τη­ση μέτρων COVID-19, με σημα­ντι­κό­τε­ρα εξ αυτών, την ενί­σχυ­ση των φορέ­ων υγεί­ας με επι­κου­ρι­κό προ­σω­πι­κό για την αντα­πό­κρι­ση στις ανά­γκες λόγω της παν­δη­μί­ας COVID-19 στις Περι­φέ­ρειες και την επι­χο­ρή­γη­ση υφι­στά­με­νων μικρο­με­σαί­ων επι­χει­ρή­σε­ων του κλά­δου του λια­νε­μπο­ρί­ου, που δια­τη­ρούν φυσι­κό κατά­στη­μα, για την ανά­πτυ­ξη, ανα­βάθ­μι­ση και δια­χεί­ρι­ση ηλε­κτρο­νι­κού καταστήματος.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο