Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κρεμλίνο: Αναπόφευκτη η σύγκρουση με το ΝΑΤΟ σε περίπτωση αποστολής στρατευμάτων στη Ρωσία

Η απο­στο­λή δυτι­κών στρα­τευ­μά­των στην Ουκρα­νία θα οδη­γή­σει σε άμε­ση στρα­τιω­τι­κή σύγκρου­ση μετα­ξύ Ρωσί­ας και ΝΑΤΟ, δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ, σχο­λιά­ζο­ντας τα λόγια του Γάλ­λου προ­έ­δρου Εμα­νου­έλ Μακρόν.

Ο Μακρόν, μιλώ­ντας σε δημο­σιο­γρά­φους μετά τη χθε­σι­νή διά­σκε­ψη για την υπο­στή­ρι­ξη της Ουκρα­νί­ας, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Παρί­σι, είπε ότι οι ηγέ­τες των δυτι­κών χωρών συζη­τούν το ενδε­χό­με­νο απο­στο­λής στρα­τευ­μά­των, αλλά δεν έχουν κατα­λή­ξει σε συναί­νε­ση.

«Σε αυτήν την περί­πτω­ση, δεν πρέ­πει να μιλή­σου­με για πιθα­νό­τη­τα αλλά για ανα­πό­φευ­κτη σύγκρου­ση. Έτσι το αξιο­λο­γού­με. Και αυτές οι χώρες με τον ίδιο τρό­πο θα πρέ­πει να το αξιο­λο­γή­σουν. Και να ανα­ρω­τη­θούν αν αυτό αντα­πο­κρί­νε­ται στα συμ­φέ­ρο­ντά τους και κυρί­ως στα συμ­φέ­ρο­ντα των πολι­τών των χωρών τους», είπε ο εκπρό­σω­πος του Κρεμλίνου.

Χαρα­κτή­ρι­σε πολύ σημα­ντι­κό νέο στοι­χείο το ίδιο το γεγο­νός της συζή­τη­σης για τη δυνα­τό­τη­τα «απο­στο­λής ορι­σμέ­νων δυνά­με­ων στην Ουκρα­νία από χώρες του ΝΑΤΟ». Όλα τα άλλα στοι­χεία στις ομι­λί­ες του Γάλ­λου Προ­έ­δρου έχουν ήδη εκφρα­στεί με τον ένα ή τον άλλο τρό­πο, πρό­σθε­σε ο Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ σημεί­ω­σε πάντως ότι ορι­σμέ­νες χώρες που συμ­με­τεί­χαν στην εκδή­λω­ση του Παρι­σιού δια­τη­ρούν «μια αρκε­τά νηφά­λια εκτί­μη­ση των πιθα­νών κιν­δύ­νων μιας τέτοιας ενέρ­γειας και του πιθα­νού κιν­δύ­νου να εμπλα­κούν άμε­σα σε μια καυ­τή σύγκρουση».

Αργό­τε­ρα, ο Γάλ­λος πρω­θυ­πουρ­γός Γκα­μπριέλ Ατάλ δεν απέ­κλει­σε επί­σης το ενδε­χό­με­νο απο­στο­λής στρα­τευ­μά­των στην Ουκρανία.

«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα» ισχυρίζεται ο Κ. Μητσοτάκης

Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά, εξερ­χό­με­νος από τη σύνο­δο στη γαλ­λι­κή προ­ε­δρία, ο Έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός, Κυριά­κος Μητσο­τά­κης είπε ότι «δεν υπάρ­χει κανέ­να ζήτη­μα» απο­στο­λής ευρω­παϊ­κών δυνά­με­ων του ΝΑΤΟ εντός της Ουκρανίας.

«Θέλω να δια­βε­βαιώ­σω ότι δεν υπάρ­χει κανέ­να ζήτη­μα απο­στο­λής δυνά­με­ων, ευρω­παϊ­κών δυνά­με­ων του ΝΑΤΟ, εντός της Ουκρα­νί­ας. Ένα ζήτη­μα το οποίο για την Ελλά­δα δεν υφί­στα­ται και πιστεύω ότι δεν υφί­στα­ται και για τη μεγά­λη πλειο­ψη­φία των ομο­λό­γων μας», είπε ο Κ. Μητσοτάκης.

Στο ίδιο πνεύ­μα, ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ολλαν­δί­ας (και προ­α­λει­φό­με­νος για επό­με­νος γγ του ΝΑΤΟ) Μαρκ Ρού­τε «δια­βε­βαί­ω­σε» πως η ανά­πτυ­ξη χερ­σαί­ων δυνά­με­ων από κρά­τη της Δύσης δεν βρί­σκε­ται στην ημε­ρή­σια διάταξη.

«Πολύς κόσμος που λέει “ποτέ” σήμε­ρα είναι ο ίδιος που έλε­γε “ποτέ άρμα­τα μάχης, ποτέ αερο­σκά­φη, ποτέ πύραυ­λοι μακράς εμβέ­λειας” πριν από δυο χρό­νια», είπε ωστό­σο ο Γάλ­λος πρό­ε­δρος Μακρόν. «Ας έχου­με την ταπει­νό­τη­τα να δια­πι­στώ­σου­με πως συχνά δρού­με με έξι ως δώδε­κα μήνες καθυ­στέ­ρη­ση. Αυτός ήταν ο σκο­πός της απο­ψι­νής συζή­τη­σης: Όλα είναι δυνα­τά αν χρη­σι­μεύ­ουν για να επι­τύ­χου­με τον στό­χο μας», σημείωσε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο