Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κρεμλίνο εναντίον Google για την διαγραφή λογαριασμών του «Russia Today»

Με λήψη μέτρων ενά­ντια στο δια­δι­κτυα­κό μεγα­θή­ριο «Google» απει­λεί η ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση έπει­τα από την από­φα­ση της πλατ­φόρ­μας YouTube να δια­γρά­ψει δύο λογα­ρια­σμούς του ειδη­σε­ο­γρα­φι­κού δικτύ­ου «Russia Today».

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, το YouTube αφαί­ρε­σε δύο λογα­ρια­σμούς της γερ­μα­νι­κής έκδο­σης του «Russia Today», τους «RT DE» και «Der Fehlende Part», χωρίς δυνα­τό­τη­τα ανά­κτη­σής τους.

Ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ χαρα­κτή­ρι­σε την εν λόγω πρά­ξη ως «λογο­κρι­σία», προ­σθέ­το­ντας πως εάν οι ρωσι­κές Αρχές δια­πι­στώ­σουν πως το μπλό­κο των κανα­λιών παρα­βιά­ζει τους ρωσι­κούς νόμους είναι πολύ πιθα­νό να ληφθούν μέτρα ασφα­λεί­ας ένα­ντι της πλατ­φόρ­μας που ανή­κει στη Google.

Σε σχε­τι­κή επι­στο­λή που έστει­λε ο ρωσι­κός παρα­τη­ρη­τής μέσων ενη­μέ­ρω­σης «Roskomnadzor» στη «Google» ζητά την άρση του μπλό­κου και εξη­γή­σεις για τον λόγο που τα συγκε­κρι­μέ­να κανά­λια απαγορεύτηκαν.

Απο την πλευ­ρά της η γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση υπο­στη­ρί­ζει πως δεν έχει καμία σχέ­ση με την αφαί­ρε­ση των κανα­λιών και πως «ήταν από­φα­ση της πλατφόρμας».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο