Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κρεμλίνο: Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις αλλά δεν πρόκειται να αφήσει τις προσαρτημένες περιοχές

Το Κρεμ­λί­νο επα­νέ­λα­βε σήμε­ρα τη θέση του σύμ­φω­να με την οποία η Ρωσία είναι ανοι­κτή σε δια­πραγ­μα­τεύ­σεις προ­κει­μέ­νου να τερ­μα­τι­στεί η σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία, όμως οι νέες “εδα­φι­κές πραγ­μα­τι­κό­τη­τες” δεν μπο­ρούν να αγνοηθούν.

Ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ δήλω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους πως η Ρωσία δεν θα απαρ­νη­θει ποτέ τις διεκ­δι­κή­σεις της σε τέσ­σε­ρις ουκρα­νι­κές περιο­χές που η Μόσχα ανα­κοί­νω­σε ότι προ­σάρ­τη­σε πέρυ­σι έπει­τα από δημο­ψη­φί­σμα­τα τα οποία το Κίε­βο και η Δύση κατήγ­γει­λαν ως ψευ­δή και παράνομα.

“Υπάρ­χουν ορι­σμέ­νες πραγ­μα­τι­κό­τη­τες που έχουν γίνει ήδη ένας εσω­τε­ρι­κός παρά­γο­ντας. Εννοώ τα νέα εδά­φη. Το Σύνταγ­μα της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας υπάρ­χει, και δεν μπο­ρεί να αγνοη­θεί. Η Ρωσία δεν θα μπο­ρέ­σει ποτέ να συμ­βι­βα­στεί σε αυτό, αυτές είναι σημα­ντι­κές πραγ­μα­τι­κό­τη­τες”, δήλω­σε σήμε­ρα ο Πεσκόφ.

Η Ρωσία δια­κή­ρυ­ξε ότι προ­σάρ­τη­σε τις περιο­χές Ντο­νέ­τσκ, Λου­χάνσκ, Χερ­σώ­να και Ζαπο­ρί­ζια τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βριο σε μια μεγά­λη τελε­τή στη Μόσχα. Στη συνέ­χεια οι περιο­χές αυτές ονο­μά­στη­καν συστα­τι­κά υπο­κεί­με­να της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας σε συνταγ­μα­τι­κό διάταγμα.

Ο Πεσκόφ είπε πως η Ρωσία είναι ανοι­κτή σε δια­πραγ­μα­τεύ­σεις αν το Κίε­βο απο­δε­χθεί στον έλεγ­χο της Μόσχας στις περιο­χές αυτές.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο