Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κρεμλίνο: Τίποτα “ελπιδοφόρο”, καμία “πρόοδος” στις συνομιλίες με την Ουκρανία

Οι συνο­μι­λί­ες μετα­ξύ των αντι­προ­σω­πειών της Ρωσί­ας και της Ουκρα­νί­ας που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν χθες Τρί­τη στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη δεν απέ­δω­σαν τίπο­τα “ελπι­δο­φό­ρο” ούτε καμία “πρό­ο­δο”, δήλω­σε σήμε­ρα ο Ντμί­τρι Πεσκόφ εκπρό­σω­πος του Κρεμλίνου.

“Προς το παρόν δεν μπο­ρού­με να κάνου­με λόγο για τίπο­τα ιδιαί­τε­ρα ελπι­δο­φό­ρο ούτε για οποια­δή­πο­τε πρό­ο­δο. Μένει να γίνει πολ­λή δου­λειά”, επε­σή­μα­νε ο Πεσκόφ, εκφρά­ζο­ντας παράλ­λη­λα την ικα­νο­ποί­η­σή του για το γεγο­νός ότι η Ουκρα­νία έθε­σε τους όρους της γραπτά.

Ο Πεσκόφ δήλω­σε ότι ο επι­κε­φα­λής της ρωσι­κής αντι­προ­σω­πεί­ας θα ενη­με­ρώ­σει τον Τύπο αργό­τε­ρα σήμε­ρα για τις χθε­σι­νές ειρη­νευ­τι­κές συνο­μι­λί­ες. Ωστό­σο ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου τόνι­σε ότι η Κρι­μαία είναι μέρος της Ρωσί­ας και ότι το ρωσι­κό Σύνταγ­μα απο­κλεί­ει να συζη­τη­θεί η τύχη οποιασ­δή­πο­τε ρωσι­κής επαρ­χί­ας με οποιον­δή­πο­τε.

Παράλ­λη­λα ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου υπο­γράμ­μι­σε ότι η Μόσχα επι­θυ­μεί να μην δημο­σιο­ποι­η­θεί η ουσία των όσων συζη­τή­θη­καν στην Κωνσταντινούπολη.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο