Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΡΕΤΙΝΟΣ: « Οι λαοί θα τερματίσουν στο μαραθώνιο»

Ο Κρε­τί­νος περί­με­νε με ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον τη συνέ­ντευ­ξη του αρχη­γού του ΣΥΡΙΖΑ –και της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης- Αλέ­ξη Τσί­πρα στο ΟΡΕΝ. Στή­θη­κε μπρο­στά στην τηλε­ό­ρα­ση και περίμενε.

Πρώ­τη, δεύ­τε­ρη και τρί­τη ερώ­τη­ση ήταν για τη συμ­με­το­χή του στην πορεία για το Πολυ­τε­χνείο και για­τί στα­μά­τη­σε στο Σύνταγ­μα και δεν συνέ­χι­σε μέχρι την Αμε­ρι­κά­νι­κη Πρε­σβεία. Ανά­με­σα στις απα­ντή­σεις που έδω­σε ο Αλ. Τσί­πρας είπε και τα εξής: «Η πορεία του Πολυ­τε­χνεί­ου δεν είναι σαν το Μαρα­θώ­νιο, ούτε αγώ­νας δρό­μου για να τερ­μα­τί­σεις στο Καλιμάρμαρο».

Και τότε μέσα στο μυα­λό του Κρε­τί­νου καμπά­νι­σε η συζή­τη­ση που είχε παλιό­τε­ρα με αγω­νι­στή της αντι­δι­κτα­το­ρι­κής οργά­νω­σης «Δημο­κρα­τι­κή Άμυ­να». Αυτός ο εμβλη­μα­τι­κός αγω­νι­στής είπε, σε ανύ­πο­πτο χρό­νο, στον Κρε­τί­νο: «Η ιστο­ρία γρά­φε­ται από αθλη­τές μεγά­λων απο­στά­σε­ων. Από δέκα χιλιό­με­τρα και πάνω και προ­πά­ντων με το μαρα­θώ­νιο δρόμο». 

Ο Κρε­τί­νος είχε τις αντιρ­ρή­σεις του και ρώτη­σε εκεί­νο τον αλύ­γι­στο αγω­νι­στή: «Δηλα­δή ο σοβιε­τι­κός Βαλε­ρί Μπορ­ζώφ, που τερ­μά­τι­ζε πρώ­τος στα εκα­τό και δια­κό­σια μέτρα με τα χέρια ψηλά, αφή­νο­ντας πίσω τους Αμε­ρι­κα­νούς, δεν έγρα­ψε ιστο­ρία;» ρώτη­σε τον αντι­χου­ντι­κό αγω­νι­στή. «Αυτές ήταν σημα­ντι­κές επι­τυ­χί­ες που συμπλη­ρώ­νουν την ιστο­ρία» έλε­γε ο χαλ­κέ­ντε­ρος αγω­νι­στής της αντι­δι­κτα­το­ρι­κής πάλης.

Ο Κρε­τί­νος τα έφερ­νε στο νού του και έλε­γε μέσα του: «Ο Τσί­πρας περιο­ρί­ζε­ται στις επι­τυ­χί­ες των μικρών απο­στά­σε­ων. Άρα δεν μπο­ρεί να γρά­ψει ιστο­ρία, αφού δεν είναι αθλη­τής αντο­χής και των μαραθωνίων!».

Και μέσα σε αυτό το νεφέ­λω­μα των σκέ­ψε­ών του ο Κρε­τί­νος ανα­φώ­νη­σε: «Ο Ελλη­νι­κός λαός, όπως και όλοι οι λαοί, θα τερ­μα­τί­σουν το μαραθώνιο!»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο