Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κριτήριο

Στο «μπλοκ του όχι» ‑όπως αυθαί­ρε­τα ομα­δο­ποιεί τα κόμ­μα­τα που σκο­πεύ­ουν να κατα­ψη­φί­σουν το νομο­σχέ­διο για τον πολι­τι­κό γάμο και την τεκνο­θε­σία ομό­φυ­λων ζευ­γα­ριών- ο αστι­κός Τύπος περι­λαμ­βά­νει και το ΚΚΕ, ταυ­τί­ζο­ντας το δικό του επι­στη­μο­νι­κά τεκ­μη­ριω­μέ­νο «όχι» στο νομο­σχέ­διο, με τους ανορ­θο­λο­γι­σμούς, τον σκο­τα­δι­σμό και την ομο­φο­βία των ακρο­δε­ξιών και θρη­σκό­λη­πτων κομ­μά­των της Βου­λής. Το τσου­βά­λια­σμα αυτό δεν το κάνουν μόνο τα Μέσα που τάσ­σο­νται ανα­φαν­δόν υπέρ του νομο­σχε­δί­ου, ως μια «κατά­κτη­ση» του «ατο­μι­κού δικαιω­μα­τι­σμού», αλλά και όσα καταγ­γέλ­λουν τον γάμο και την τεκνο­θε­σία από αντι­δρα­στι­κή — σκο­τα­δι­στι­κή σκο­πιά, με θεο­κρα­τι­κές και εθνι­κι­στι­κές αντι­λή­ψεις, δια­στρε­βλώ­νο­ντας εξί­σου τις θέσεις του ΚΚΕ. Δεν είναι βέβαια τυχαίο… Κοσμο­πο­λί­τες, δικαιω­μα­τι­στές και σκο­τα­δι­στές συνα­ντιού­νται στη συκο­φά­ντη­ση του ΚΚΕ, επει­δή είναι το μόνο κόμ­μα με επι­στη­μο­νι­κά επε­ξερ­γα­σμέ­νη θέση για το νομο­σχέ­διο και επει­δή το αντι­με­τω­πί­ζει από τη σκο­πιά των πραγ­μα­τι­κών δικαιω­μά­των του παι­διού, έχο­ντας ταυ­τό­χρο­να μέτω­πο στον «δικαιω­μα­τι­σμό» και στον σκο­τα­δι­σμό. Είναι κι αυτό ένα κρι­τή­ριο για να βγά­λουν συμπε­ρά­σμα­τα όσοι προ­ο­δευ­τι­κοί άνθρω­ποι παρα­κο­λου­θούν την αντι­πα­ρά­θε­ση γύρω από το συγκε­κρι­μέ­νο νομο­σχέ­διο και να μην ταυ­τι­στούν με τις δυνά­μεις που δίνουν άλλο­θι προ­ο­δευ­τι­σμού σε μια αντι­δρα­στι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση και σε μια κυβέρ­νη­ση που παρου­σιά­ζε­ται ως «θεμα­το­φύ­λα­κας» των δικαιω­μά­των, την ώρα που τσα­κί­ζει τα δικαιώ­μα­τα του λαού, ιδιαί­τε­ρα της νεο­λαί­ας και των παιδιών.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο