Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κριτική στη σόλο καριέρα του Bruce Dickinson

Γρά­φει ο Πανα­γιώ­της Μανιά­της / /

Πέρα­σε πολύς και­ρός από την περί­ο­δο που ο Μπρους ξεκί­νη­σε τη σόλο καριέ­ρα του. Οι συν­θή­κες είναι πλέ­ον ώρι­μες για να αξιο­λο­γη­θούν οι επι­λο­γές του.

Ο Ντί­κιν­σον, όντας μέλος των Μέι­ντεν, κυκλο­φό­ρη­σε το πρώ­το του άλμπουμ τον Μάιο του 1990 με τίτλο Tattooed millionare. Θα το χαρα­κτή­ρι­ζα συμπα­θη­τι­κό αλλά όχι κάτι το ιδιαί­τε­ρο. Μου­σι­κά δεν είναι πρω­τό­τυ­πο, αφού πατά­ει κυρί­ως στο glam rock/metal της επο­χής, ενώ το ομώ­νυ­μο κομ­μά­τι θα μπο­ρού­σε να συμπε­ρι­λη­φθεί άνε­τα στο No prayer for the dying. Σαν δίσκος έχει καλές δια­σκευ­ές — κάποιες προ­στέ­θη­καν στην επα­νέκ­δο­ση — και περι­λαμ­βά­νει ορι­σμέ­να ευχά­ρι­στα κομ­μά­τια που όταν τ’ ακούς κου­νάς ελα­φρά το κεφά­λι σου. Αλλά ως εκεί. Πιστεύω ότι με αυτό το υλι­κό θα μπο­ρού­σε να κάνει περιο­δεία με ένα σχή­μα λογι­κής Bruce Dickinson and his band. To κομ­μά­τι (I wanna be) elected, με τον Mr. Bean, που απ’ ότι είδα το κυκλο­φό­ρη­σε το ’92, το θεω­ρώ συμπα­θη­τι­κή σαχλαμαρίτσα.

EPSON scanner image

EPSON scanner image

Μετά την απο­χω­ρη­σή του από τη μπά­ντα, το 1993, κυκλο­φο­ρεί έπει­τα από τρεις δια­φο­ρε­τι­κές ηχο­γρα­φή­σεις ένα αξιο­πρε­πέ­στα­το άλμπουμ, το Balls to Picasso (1994). Δυστυ­χώς, δεν εκτι­μή­θη­κε στην επο­χή του για­τί οι μεταλ­λά­δες εκεί­νου του και­ρού περί­με­ναν Μέι­ντεν ή κάτι τέτοιο. Σήμε­ρα όμως έχει απο­κα­τα­στα­θεί. Πολύ ωραία εισα­γω­γή το Cyclops, εμβλη­μα­τι­κό το Tears of the Dragon που από τότε είχε γίνει ύμνος, ραπά­ρι­σμα στο Sacred Cowboys, επιρ­ρο­ές από grunge σ’ όλο το δίσκο με τα Shoot All the Clowns, Laughing in the Hiding Bush, 1000 Points of Light να μου έρχο­νται στο νου όταν άκου­σα αντί­στοι­χα συγκρο­τή­μα­τα. Ωραία μπα­λά­ντα το Change of heart, μεταιχ­μια­κό το Gods of war. Και τα Fire, Hell no στέ­κο­νται, με το πρώ­το να θεω­ρεί­ται υπο­τι­μη­μέ­νο. Άρα μιλά­με για ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο άλμπουπ.

To 1996 κυκλο­φο­ρεί το Skunkworks. Μου είναι αδιά­φο­ρο όπως και στη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του (μεταλ­λι­κού) κόσμου. Μπο­ρώ να το ακού­σω μόνο όταν τσε­κά­ρω πράγ­μα­τα στον υπολογιστή.

Αφού έβλε­πε την καριέ­ρα του να παίρ­νει την κατιού­σα, ο Μπρους επέ­στρε­ψε στο είδος που τον ανέ­δει­ξε. Έτσι, το 1997, κυκλο­φο­ρεί ένα μεγά­λο άλμπουμ, το Accident of Birth. Από τα λίγα που μπο­ρώ να ακού­σω ολό­κλη­ρα. Ωραία εισα­γω­γή το Freak, τρα­γου­δι­στι­κό το Starchildren, θλιμ­μέ­νο το Darkside of Aquarius, εμπο­ρι­κό το Road to Hell, μπα­λα­ντά­ρα το Man of Sorrows, επι­κό το Accident, γαμά­το το The Magician, αλή­τι­κο το Welcome to the Pit, ενώ το Omega που μπο­ρώ να το ακού­σω σβή­νει τον ήχο για το Arc of Space που το θεω­ρώ παρά­ται­ρο. Σα να ‘θελε να περά­σει μήνυ­μα ότι μπο­ρεί να τρα­γου­δή­σει και φλα­μέν­γκο. Επιρ­ρόη Roy Z μου φαί­νε­ται. Δε χρεια­ζό­ταν. Στο εξώ­φυλ­λο συνερ­γά­στη­κε με τον Derek Riggs που είχε επι­με­λη­θεί αρκε­τά εξώ­φυλ­λα των Μέι­ντεν δημιουρ­γώ­ντας τον Έντι­σον! Έξυ­πνο. Συνερ­γά­στη­κε επί­σης με τον πρώ­ην κιθα­ρί­στα των Μέι­ντεν, Adrian Smith, ενώ ξανάρ­χι­σε να παί­ζει με νόη­μα στις συναυ­λί­ες, τρα­γού­δια που είχε γρά­ψει για τους Μέι­ντεν. Η πόρ­τα της επι­στρο­φής του ασώ­του άνοιξε.

Μετά την επά­νο­δο του στην επι­τυ­χία, το 1998, κυκλο­φο­ρεί το The Chemical Wedding με στί­χους του William Blake ενώ και το εξώ­φυλ­λο, το οποίο δε μ’ αρέ­σει, είναι από έργο του. Το συγκε­κρι­μέ­νο άλμπουμ ποτέ δεν έβα­λα να το ακού­σω ολό­κλη­ρο. Αντ’ αυτού ορι­σμέ­να κομ­μά­τια του τα συμπά­θη­σα από το live album, Scream for me Brazil που κυκλο­φό­ρη­σε το 1999 και είναι καλό.

Το 1999, ο Ντί­κιν­σον επι­στρέ­φει στους Μέι­ντεν και η σόλο καριέ­ρα του φαί­νε­ται ότι κλεί­νει. To 2001 κυκλο­φο­ρεί ένα best of με το εισα­γω­γι­κό Broken να πρέ­πει να προ­σε­χτεί. Το 2005 ξανα­συ­νερ­γά­ζε­ται με τον Roy Z, κυκλο­φο­ρώ­ντας Tyranny of Souls συνε­χί­ζο­ντας την παρά­δο­ση των κακών εξω­φύλ­λων. Το ξανά­κου­σα λόγω του άρθρου. Έχει κάποιες καλές στιγ­μές αλλά ήθε­λε περισ­σό­τε­ρη δου­λειά. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι ο Μπρους δήλω­σε ότι θα κυκλο­φο­ρή­σει δικό του άλμπουμ τους επό­με­νους μήνες. Ίδωμεν.

Κατα­λη­κτι­κά: ο Ντί­κιν­σον δεν είχε επε­ξερ­γα­σμέ­νη στρα­τη­γι­κή γι’ αυτό οπορ­τού­νι­σε μου­σι­κά εκφρά­ζο­ντας προ­σω­πι­κές επιρ­ρο­ές, ακού­σμα­τα καθώς και τη μόδα της κάθε επο­χής. Μόνο όταν πιέ­στη­κε και έπρε­πε έβγα­λε καλά άλμπουμ. Όπως και να ‘χει άφη­σε το στίγ­μα του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο