Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κροκοδείλια τα δάκρυα για το “ελάχιστο εισόδημα” (Λευτέρης Νικολάου — Αλαβάνος)

Στη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με το «ελά­χι­στο εισό­δη­μα» στην ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο, παρε­νέ­βη η ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ΚΚΕ

Στην τοπο­θέ­τη­σή του, ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου-Αλα­βά­νος, σημεί­ω­σε, σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση, τα εξής:

«Το ψήφι­σμα για το ‘ελά­χι­στο εισό­δη­μα’ χύνει κρο­κο­δεί­λια δάκρυα για την δει­νή κατά­στα­ση των εργα­ζο­μέ­νων που δου­λεύ­ουν για ψίχου­λα αντι­με­τω­πί­ζο­ντας την κούρ­σα του πλη­θω­ρι­σμού, των τιμών βασι­κών προ­ϊ­ό­ντων κι υπη­ρε­σιών, το ξεσπί­τω­μα από τρά­πε­ζες και funds.

Καλεί την Κομι­σιόν να κατα­θέ­σει σχέ­διο οδη­γί­ας για το ελά­χι­στο εισό­δη­μα, αντί­στοι­χη με εκεί­νη για τον ‘κατώ­τα­το μισθό’, που ονο­μά­ζει την απα­ρά­δε­κτη κατάρ­γη­ση ΣΣΕ, τον καθο­ρι­σμό του μισθού με νόμο, ‘εθνι­κή παρά­δο­ση’ που ισχύ­ει στην Ελλά­δα και σε άλλα κράτη-μέλη.

Είναι γνω­στή η στρα­τη­γι­κή των ‘ελα­χί­στων’ της ΕΕ. Την εφαρ­μό­ζουν χρό­νια οι κυβερ­νή­σεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Μοι­ρά­ζει ‘ψίχου­λα’ με ‘pass’ σε όσους στε­ρού­νται τα στοι­χειώ­δη, που τα παίρ­νει από όσους είναι ‘λιγό­τε­ρο φτω­χοί’. Ορί­ζει μία ‘γραμ­μή εξα­θλί­ω­σης’ πάνω από την οποία κανείς δεν δικαιού­ται καμία στή­ρι­ξη, ενώ οι όμι­λοι μπου­κώ­νουν με χρή­μα του λαού.

Ενί­σχυ­ση του λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος απο­τε­λούν τα μέτρα που διεκ­δι­κούν με αγώ­να οι εργα­ζό­με­νοι, το ταξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα: ΣΣΕ, αυξή­σεις σε μισθούς-συντά­ξεις στη βάση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών. Ενί­σχυ­ση απο­τε­λεί η κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα είδη λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, των ειδι­κών φόρων κατα­νά­λω­σης σε καύ­σι­μα και ενέρ­γεια, η δια­γρα­φή των πανω­το­κί­ων και των χρε­ών των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών στις τρά­πε­ζες, προ­στα­σία της λαϊ­κής κατοι­κί­ας από πλει­στη­ρια­σμούς» υπο­γράμ­μι­σε κατα­λή­γο­ντας στην παρέμ­βα­σή του ο Λ. Νικολάου-Αλαβάνος.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο