Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κρούσματα κοροναϊού σε ΕΡΤ και Καθημερινή

Το πρώ­το επι­βε­βαιω­μέ­νο κρού­σμα του κορο­νοϊ­ού παρου­σιά­στη­κε σήμε­ρα σε εργα­ζό­με­νο της ΕΡΤ και συγκε­κρι­μέ­να στο τμή­μα ροής στο Ραδιο­μέ­γα­ρο της Αγί­ας Παρα­σκευ­ής. Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση της ΕΡΤ, άμε­σα η διοί­κη­ση της εται­ρεί­ας ήλθε σε επα­φή με τον ΕΟΔΥ, προ­κει­μέ­νου να λάβει όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα. Γίνε­ται ήδη ιχνη­λά­τη­ση των προ­σώ­πων που έχουν έρθει σε στε­νή επα­φή με τον νοσούντα.

Ανακοίνωση Καθημερινής

Σήμε­ρα το πρωί δια­πι­στώ­θη­κε ότι ένας εργα­ζό­με­νος στο site της εφη­με­ρί­δας έχει προ­σβλη­θεί από τον κορωνοϊό.

Ο ίδιος είναι πολύ καλά στην υγεία του. Η επι­χεί­ρη­ση έχει λάβει όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για την προ­φύ­λα­ξη των εργα­ζο­μέ­νων και την απρό­σκο­πτη λει­τουρ­γία της εφημερίδας.

Ευχό­μα­στε στον συνά­δελ­φό μας περα­στι­κά και είμα­στε βέβαιοι ότι με την συμ­βο­λή των συνερ­γα­τών και ανα­γνω­στών μας θα ξεπε­ρά­σου­με τις δυσκολίες.

___________________________

Λόγω της σοβα­ρό­τη­τας της κατά­στα­σης το Ατέ­χνως θα έχει συνε­χείς αναρ­τή­σεις σχε­τι­κά με τον κορο­ναϊό, από ασφα­λείς μόνο πηγές και επί­ση­μες ενη­με­ρώ­σεις όσον αφο­ρά την εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας. Με αίσθη­μα ευθύ­νης σε όλους εσάς που μας εμπι­στεύ­ε­στε και όσους δια­βά­σε­τε κάποιο σχε­τι­κό θέμα μας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο