Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κρούσματα κορονοϊού σε γηροκομείο στη Γλυφάδα

Ακό­μη μία εστία κορο­ναϊ­ού σε γηρο­κο­μείο, στη Γλυ­φά­δα αυτή τη φορά. προ­κα­λεί συνα­γερ­μό στις υγειο­νο­μι­κές αρχές. Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες ήδη πέντε ένοι­κοι του γηρο­κο­μεί­ου έχουν μετα­φερ­θεί κατά τη διάρ­κεια της νύχτας στο νοσο­κο­μείο «Αττι­κόν» ενώ μέσα στην ημέ­ρα ανα­μέ­νο­νται τα απο­τε­λέ­σμα­τα των τεστ και σε άλλους τρόφιμους.

Πρό­κει­ται για το ένα­το περι­στα­τι­κό σε γηρο­κο­μείο από την αρχή της επι­δη­μί­ας στην Ελλάδα.

Είχαν προη­γη­θεί η κλι­νι­κή «Ταξιάρ­χαι» στην Αττι­κή τον περα­σμέ­νο Απρί­λιο και η Μονά­δα Φρο­ντί­δας Ηλι­κιω­μέ­νων «Αγία Κυρια­κή» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη από τις «εκρή­ξεις» κορω­νοϊ­ού στις οποί­ες είχα­με δεκά­δες θύματα.

Κρού­σμα­τα έχουν κατα­γρα­φεί μέχρι σήμε­ρα και σε μονά­δες στον Άγιο Παντε­λε­ή­μο­να, το Μαρού­σι, το Μοσχά­το, την «Εστία Παπα­γε­ωρ­γί­ου» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη καθώς και σε ένα ακό­μη γηρο­κο­μείο στη Νέα Μάκρη κατά το πρώ­το επι­δη­μι­κό κύμα.

Η είδη­ση για τον συνα­γερ­μό στην Γλυ­φά­δα ακο­λού­θη­σε το αρνη­τι­κό ρεκόρ κατα­γρα­φής κρου­σμά­των με 508 σε όλη την επι­κρά­τεια όπως ανα­κοί­νω­σε ο ΕΟΔΥ .

mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο