Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κρούσματα 19/12/2020: Σημαντική μείωση νεκρών — Στα ίδια επίπεδα οι διασωληνωμένοι

Σήμε­ρα ανα­κοι­νώ­νου­με 901 νέα κρού­σμα­τα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποί­ων 6 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι 130485, εκ των οποί­ων το 52.5% άνδρες.

5196 (4.0%) θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 38050 (29.2%) είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

534 συμπο­λί­τες μας νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι. Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 66 ετών. 165 (30.9%) είναι γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. To 77.3%, των δια­σω­λη­νω­μέ­νων, έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή είναι ηλι­κιω­μέ­νοι 70 ετών και άνω. 797 ασθε­νείς έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχου­με 58 ακό­μα κατα­γε­γραμ­μέ­νους θανά­τους και 4102 θανά­τους συνο­λι­κά στη χώρα. 1654 (40.3%) γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. Η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων συμπο­λι­τών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.7% είχε κάποιο υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο