Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κρούσματα 3/1/2021: Μικρή μείωση διασωληνωμένων και νεκρών

Αργή είναι η απο­κλι­μά­κω­ση του αριθ­μού των δια­σω­λη­νω­μέ­νων και των νεκρών από τον κορω­νο­ϊό στη χώρα, αφού την Κυρια­κή το από­γευ­μα ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Δημό­σιας Υγεί­ας ανα­κοί­νω­σε ότι οι χρή­ζο­ντες οξυ­γό­νω­σης ανέρ­χο­νται στους 421 ασθε­νείς και οι νεκροί του τελευ­ταί­ου 24ώρου ήταν 36.

Ο ΕΟΔΥ ανα­κοί­νω­σε ότι τα νέα κρού­σμα­τα στη χώρα ως τις 3 το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής ήταν 390, από τα οποία τα τρία εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των ανέρ­χε­ται στα 140.099, εκ των οποί­ων 52.3% άνδρες.

Κατά την ιχνη­λά­τι­ση βρέ­θη­κε ότι 5.463 (3.9%) θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 41.926 (29.9%) είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

Από τα 421 άτο­μα που νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι, με διά­με­ση ηλι­κία τα 67 έτη, οι 282 (67%) είναι άνδρες. To 79.8%, των δια­σω­λη­νω­μέ­νων έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή είναι ηλι­κιω­μέ­νοι 70 ετών και άνω. Από την αρχή της παν­δη­μί­ας 897 ασθε­νείς έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ.

Με τους 36 νέους θανά­τους η Ελλά­δα έφθα­σε τους 4.957 θανά­τους συνο­λι­κά, εκ των οποί­ων 2.938 (59.3%) άνδρες. Η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων ήταν τα 79 έτη και το 95.5% είχε κάποιο υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο