Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κρούσμα κορονοϊού σε βρέφος σε οικισμό Ρομά στην Ξάνθη — Αύριο θα αποφασιστούν τα μέτρα

Συνα­γερ­μός έχει σημά­νει σε οικι­σμό Ρομά, στο Δρο­σε­ρό Ξάν­θης, μετά τον εντο­πι­σμό κρού­σμα­τος κορο­νοϊ­ού σε βρέφος.

Σύμ­φω­να με την Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας «το θετι­κό κρού­σμα αφο­ρά 15 μηνών βρέ­φος και από την ιχνη­λά­τι­ση των στε­νών επα­φών προ­κύ­πτει ότι όλες αφο­ρούν τον παρα­πά­νω οικισμό».

Το βρέ­φος μετά από σύντο­μη νοση­λεία στο νοσο­κο­μείο Ξάν­θης μετα­φέρ­θη­κε στο νοσο­κο­μείο Ιππο­κρά­τειο της Θεσ­σα­λο­νί­κης και μετα­ξύ των άλλων εξε­τά­σε­ων στις οποί­ες υπε­βλή­θη του έγι­νε και το τεστ για τον κορο­νο­ϊό στο οποίο βρέ­θη­κε θετι­κό. Αμέ­σως, ξεκί­νη­σε η ιχνη­λά­τη­ση των επα­φών του βρέ­φους προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί αν υπάρ­χουν και άλλα άτο­μα που έχουν νοσήσει.

Στον οικι­σμό μετέ­βη με ελι­κό­πτε­ρο ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Ν. Χαρ­δα­λιάς, μαζί με κλι­μά­κιο του ΕΟΔΥ.

Αύριο θα ληφθούν οι ορι­στι­κές απο­φά­σεις για τα μέτρα που θα παρ­θούν προ­κει­μέ­νου να μην υπάρ­ξει περια­τέ­ρω μετά­δο­ση του ιού, ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκος Χαρ­δα­λιάς καθώς ανα­μέ­νε­ται η ολο­κλή­ρω­ση των δειγ­μα­το­λη­πτι­κών ελέγ­χων που ξεκί­νη­σαν να γίνο­νται νωρίς το από­γευ­μα στον οικισμό.

Τα παρα­πά­νω απο­φα­σί­στη­καν στη διάρ­κεια ευρεί­ας σύσκε­ψης εμπλε­κό­με­νων φορέ­ων, υγειο­νο­μι­κών και διοι­κη­τι­κών παρα­γό­ντων, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο δημαρ­χείο Ξάν­θης υπό την προ­ε­δρία του υφυ­πουρ­γού Νίκου Χαρ­δα­λιά που εκτά­κτως επι­σκέ­φθη­κε την περιοχή.

Ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­στι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων Νίκος Χαρ­δα­λιάς σε δηλώ­σεις του έκα­νε λόγω για μια περιο­χή με υψη­λό επι­δη­μιο­λο­γι­κό φορ­τίο και με πολ­λούς θύλα­κες της νόσου που πρέ­πει να αντι­με­τω­πι­στούν με τον πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κό τρόπο.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο