Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κτηματολόγιο: Σε λειτουργία η πλατφόρμα myKtimatologioLive για ψηφιακά ραντεβού

Με βιντε­ο­κλή­ση και εξ’ απο­στά­σε­ως από σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα γίνο­νται τα ραντε­βού με το Κτη­μα­το­λό­γιο. Συγκε­κρι­μέ­να, τέθη­κε σε λει­τουρ­γία η πλατ­φόρ­μα myKtimatologioLive, μέσω της οποί­ας οι πολί­τες και οι επαγ­γελ­μα­τί­ες (δικη­γό­ροι, συμ­βο­λαιο­γρά­φοι, μηχα­νι­κοί) μπο­ρούν να εξυ­πη­ρε­τού­νται εξ απο­στά­σε­ως μέσω βιντε­ο­κλή­σης για θέμα­τα γενι­κής και εξει­δι­κευ­μέ­νης πλη­ρο­φό­ρη­σης σχε­τι­κά με τις δια­δι­κα­σί­ες και τις υπη­ρε­σί­ες των ακι­νή­των τους που σχε­τί­ζο­νται με το Κτηματολόγιο.

Η πλατ­φόρ­μα δημιουρ­γή­θη­κε στα πρό­τυ­πα των ήδη υφι­στά­με­νων ψηφια­κών ραντε­βού για εξυ­πη­ρέ­τη­ση από Οργα­νι­σμούς όπως τα ΚΕΠ, η ΑΑΔΕ, ο ΟΑΕΔ,το Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών και ο ΕΦΚΑ.

Η λει­τουρ­γία της πλατ­φόρ­μας, την οποία σχε­δί­α­σε η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πλη­ρο­φο­ρια­κών Συστη­μά­των Δημό­σιας Διοί­κη­σης, είναι πολύ απλή. Αρχι­κά ο ενδια­φε­ρό­με­νος εισέρ­χε­ται στο myKtimatologio.Live.gov.gr και επι­βε­βαιώ­νει τα στοι­χεία του μέσω των κωδι­κών Taxisnet. Στη συνέ­χεια, επι­λέ­γει την ημέ­ρα και την ώρα που επι­θυ­μεί να εξυ­πη­ρε­τη­θεί από τη λίστα των δια­θέ­σι­μων ραντε­βού. Για όσους δεν δια­θέ­τουν κωδι­κούς Taxisnet δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα να κλεί­σουν ραντε­βού μέσω άλλου προσώπου.

Το ραντε­βού επι­λέ­γε­ται από τον ενδια­φε­ρό­με­νο σε μέρα και ώρα από το χρο­νι­κό εύρος των 15 επό­με­νων ημε­ρών, από την επό­με­νη εργά­σι­μη και μετά. Ο ενδια­φε­ρό­με­νος θα λάβει δύο email επι­βε­βαί­ω­σης, μία ημέ­ρα πριν από το ραντε­βού και ένα ακό­μα δύο ώρες πριν από αυτό. Δίνε­ται, τέλος, η δυνα­τό­τη­τα μετα­βο­λής της ώρας και της ημέ­ρας ή και ακύ­ρω­σης του ραντε­βού. Στην έναρ­ξη της βιντε­ο­κλή­σης, η ταυ­το­προ­σω­πία ελέγ­χε­ται από τον υπάλ­λη­λο με επί­δει­ξη του ταυ­το­ποι­η­τι­κού εγγρά­φου από πλευ­ράς του πολί­τη, και εν συνε­χεία ο υπάλ­λη­λος εξυ­πη­ρε­τεί το αίτη­μα για το οποίο ορί­στη­κε το ραντεβού.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο