Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Κτιριακή αναγέννηση” λαμβάνει αυτή τη στιγμή χώρα στην Αττική με φουτουριστικά οικοδομήματα και κτίρια-τοπόσημα

“Πετα­λού­δες” & “καρά­βια”, μετα­μο­ντέρ­νες πολυ­κα­τοι­κί­ες και πύρ­γοι — τοπό­ση­μα δεί­χνουν μία πόλη από το μέλ­λον Σύγ­χρο­νες κατα­σκευ­ές αλά Ζάχα Χαντίντ, από τα νότια προ­ά­στια μέχρι το κέντρο και το Μαρού­σι, μετα­μορ­φώ­νουν την αισθη­τι­κή και την εικό­να της πρω­τεύ­ου­σας, αλλά­ζο­ντας ταυ­τό­χρο­να και την ποιό­τη­τα ζωής των κατοί­κων της

Καρά­βι, Καβού­ρι | by protothema

“Από την παρα­λία του Ελλη­νι­κού ως τη Βού­λα και από το κέντρο της Αθή­νας μέχρι το Μαρού­σι η κτι­ρια­κή ανα­γέν­νη­ση που λαμ­βά­νει αυτή τη στιγ­μή χώρα στην Αττι­κή είναι γεγο­νός: φου­του­ρι­στι­κά οικο­δο­μή­μα­τα υψώ­νο­νται αλλά­ζο­ντας το τοπίο, κτί­ρια-τοπό­ση­μα μετα­μορ­φώ­νουν ριζι­κά γνω­στές περιο­χές, υπερ­μο­ντέρ­νες έως μετα­μο­ντέρ­νες πολυ­κα­τοι­κί­ες δίνουν το στίγ­μα μιας νέας πόλης, σχε­δόν αγνώ­ρι­στης, βγαλ­μέ­νης εντε­λώς από το μέλλον.

Μιλώ­ντας με τους υπεύ­θυ­νους κατα­σκευα­στές και λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη το όρα­μα των αρχι­τε­κτό­νων, είδα­με ότι σκο­πός τους είναι να δημιουρ­γή­σουν μια πολύ­πτυ­χη εμπει­ρία με τα κτί­ρια που κατα­σκευά­ζουν ή ανα­δη­μιουρ­γούν στο­χεύ­ο­ντας στην αλλα­γή της πρό­σλη­ψης της πόλης αλλά και στην πρά­σι­νη ανάπτυξη”…

Moxy, Ομό­νοια | by protothema

Αυτά τα “ωραία” και πολ­λά σχε­τι­κά για τα “φτω­χα­δά­κια” της “ανά­πτυ­ξης” που ευαγ­γε­λί­ζο­νται αστι­κό κρά­τος και κεφά­λαιο στη χώρα μας, ανα­φέ­ρο­νται σε “περι­σπού­δα­στη” σε μια 10σέλιδη ανά­λυ­ση από το protothema.gr

One Kleomenous, Λυκα­βητ­τός | by protothema

Όλα “φιλικά με το περιβάλλον”

Το Marina Tower στο Ελλη­νι­κό. Ο Πύρ­γος του Πει­ραιά -το πιο εντυ­πω­σια­κό, το καλύ­τε­ρο πρά­σι­νο κτί­ριο που θα έχει ποτέ κατα­σκευα­στεί στην Αθήνα

To ξενο­δο­χείο «Moxy» — Δεν είναι υπερ­βο­λή να πού­με ότι η ανά­πλα­ση της Ομό­νοιας έχει στο κέντρο της το νέο κόσμη­μα της πλα­τεί­ας που λέγε­ται «Moxy» Wave και Εlement, άλλο ένα ακό­μα πρά­σι­νο κτί­ριο, υψη­λών προ­δια­γρα­φών, στο ύψος του Μετρό Συγγρού-Φιξ

H Kleomenous και η Omniview και φυσι­κά, όπως πάντα

Μήνυ­μα αισιο­δο­ξί­ας –χαράς ευαγ­γέ­λια για το κεφάλαιο

Αυτό, όμως, δεν κάνει τελι­κά η Αρχι­τε­κτο­νι­κή; Ανέ­κα­θεν στό­χος της ήταν να συνο­μι­λεί με το περι­βάλ­λον, να είναι σε αγα­στή συνο­μι­λία μαζί του και να το μετα­μορ­φώ­νει. Κι αυτό βλέ­που­με σήμε­ρα ότι υπό­σχο­νται με τον τρό­πο τους όλα αυτά τα νέα εντυ­πω­σια­κά κτί­ρια της Αθήνας.

(σσ. τα ψεύ­τι­κα τα λόγια τα μεγά­λα –με τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια στο περι­θώ­ριο και στο στό­χα­στρο, να παλεύ­ει να ζεστα­θεί λίγο όπως όπως)

Δεί­τε (Ατέ­χνως)…
«Μητρο­πο­λι­τι­κό» Πάρ­κο Ελληνικού
Θοῦ, Κύριε, φυλα­κὴν τῷ στό­µα­τί µου…
Εμβλη­μα­τι­κές επεν­δύ­σεις πάνω στις αντερ­γα­τι­κές ανα­τρο­πές και μακριά από τις λαϊ­κές ανάγκες

Πινακοθήκη ηλιθίων…

Έχουν παρέλ­θει –ευτυ­χώς, ανε­πι­στρε­πτί οι επο­χές που γελά­γα­με με το “Γάντι & σαρ­δέ­λα” του Νίκου Τσι­φό­ρου, που αργό­τε­ρα ‑το 1961, έγι­νε το «ιστο­ρι­κό» Φτω­χα­δά­κια και λεφτά­δες… με τους κολοσ­σούς  Μίμη Φωτό­που­λο (Φώντας Μπαρ­δού­σης) και Νίκο Σταυ­ρί­δη (Τεό Ντα­λέ­κη), την πλη­θω­ρι­κή Σμα­ρού­λα Γιού­λη, τη μαντάμ Τζού­λια (Ελέ­νη Χαλ­κού­ση) και την πάντα κρύα Φανή (Μπε­ά­τα Ασημακοπούλου).

Ο Φωτό­που­λος λαϊ­κός και καλό­καρ­δος όπως πάντα ξεκί­νη­σε από ψαράς και έγι­νε επι­χει­ρη­μα­τί­ας «αλιεύς  ιχθυ­έ­μπο­ρος» και από τα χαμη­λά ανέ­βη­κε στα ψηλά της Καστέλ­λας, απο­κτώ­ντας την κατάλ­λη­λη μόρ­φω­ση κατ΄οίκον.

Μακριά από τα Αττα­λιώ­τι­κα ή Πέτρι­να -η Συνοι­κία το Όνει­ρο, το κάπο­τε λατο­μείο, που έκλει­σε όταν το αστι­κό κρά­τος «εγκα­τα­στέ­στη­σε» εκεί περισ­σό­τε­ρες από 800 οικο­γέ­νειες προσφύγων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο