Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυβέρνηση: Ένας ακόμα κύκλος μέτρων — καπαμά για την ακρίβεια

Την ώρα που η ακρί­βεια, ο πλη­θω­ρι­σμός και οι μισθοί πεί­νας δια­λύ­ουν κυριο­λε­κτι­κά το λαϊ­κό εισό­δη­μα, ενώ την ίδια στιγ­μή οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες των σού­περ μάρ­κετ αυξά­νουν τους τζί­ρους και τους κύκλους εργα­σιών τους, η κυβέρ­νη­ση έχει το θρά­σος να ανα­κοι­νώ­νει μέτρα — κυριο­λε­κτι­κά — κοροϊ­δί­ας για τα λαϊ­κά νοικοκυριά.

Ετσι, ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης, Κώστας Σκρέ­κας, επα­νέ­λα­βε χτες συντα­γές του πρό­σφα­του παρελ­θό­ντος σε νέα, βελ­τιω­μέ­νη έκδο­ση, που όχι μόνο δεν ωφέ­λη­σαν στο παρα­μι­κρό τα νοι­κο­κυ­ριά που στε­νά­ζουν, αλλά δια­μόρ­φω­σαν και ευνοϊ­κό­τε­ρες συν­θή­κες για τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες του κλά­δου να συνε­χί­σουν το ράλι της κερ­δο­φο­ρί­ας τους.

Μάλι­στα, ο υπουρ­γός, χωρίς ίχνος ντρο­πής, δήλω­σε ότι «βασι­κή προ­τε­ραιό­τη­τα της κυβέρ­νη­σης και του πρω­θυ­πουρ­γού είναι η στή­ρι­ξη της ελλη­νι­κής οικο­γέ­νειας απέ­να­ντι στον πλη­θω­ρι­σμό και τις προ­σπά­θειες αισχρο­κέρ­δειας». Οταν, σύμ­φω­να με στοι­χεία του Γρα­φεί­ου Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του Κρά­τους στη Βου­λή, τα φορο­λο­γι­κά έσο­δα το τελευ­ταίο 8μηνο έχουν φτά­σει τα 40 δισ., με τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά να πλη­ρώ­νουν το 95% και τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους το 5%…

Και ενώ η κυβέρ­νη­ση παρι­στά­νει ότι …ενδια­φέ­ρε­ται για τον λαό, εξα­κο­λου­θεί να αρνεί­ται την πρό­τα­ση που έχει κατα­θέ­σει κατ’ επα­νά­λη­ψη το ΚΚΕ για κατάρ­γη­ση των ειδι­κών φόρων κατα­νά­λω­σης στα καύ­σι­μα και στην Ενέρ­γεια, όπως και του ΦΠΑ στα βασι­κά είδη λαϊ­κής κατανάλωσης.

Πινακίδες — καπαμάς

Τα μέτρα που ανα­κοι­νώ­θη­καν αφο­ρούν σύμ­φω­να με την κυβέρ­νη­ση «τον περιο­ρι­σμό των πλη­θω­ρι­στι­κών πιέ­σε­ων, την τόνω­ση του αντα­γω­νι­σμού και την αντι­με­τώ­πι­ση φαι­νο­μέ­νων αισχροκέρδειας».

- Το πρώ­το μέτρο είναι να τοπο­θε­τη­θούν στο ράφι των σού­περ μάρ­κετ ειδι­κές πινα­κί­δες που θα γνω­στο­ποιούν τη μεί­ω­ση κατά του­λά­χι­στον 5% της τιμής κάποιου προ­ϊ­ό­ντος για διά­στη­μα του­λά­χι­στον 6 μηνών, χωρίς να διευ­κρι­νι­στούν τα προ­ϊ­ό­ντα. Οπως είπε, «στό­χος του μέτρου είναι να υπάρ­χει μόνι­μη και ορα­τή μεί­ω­ση της τιμής στο ράφι και η τόνω­ση του αντα­γω­νι­σμού». Ετσι, λοι­πόν, τα ταμπε­λά­κια του γνω­στού «καλα­θιού» — καπα­μά, που υπάρ­χουν στα ράφια θα γίνουν …πινα­κί­δες — καπα­μάς, για να βλέ­πουν τα νοι­κο­κυ­ριά κατα­να­λω­τές σε μεγά­λο μέγε­θος τις υψη­λές ούτως ή άλλως τιμές. Το μέτρο παρα­πέ­μπει σε «καλά­θι του νοι­κο­κυ­ριού» σε νέα έκδο­ση. Είναι όμως σαφές ότι παί­ζουν με τον πόνο του λαού. Για παρά­δειγ­μα, το λίτρο το λάδι κοστί­ζει στο σού­περ μάρ­κετ 10,2 ευρώ, ενώ στις αρχές του 2023 κόστι­ζε 4,5 ευρώ, που και πάλι ήταν πανάκριβο.

Αλλο μέτρο είναι η «εντα­τι­κο­ποί­η­ση των ελέγ­χων στους προ­μη­θευ­τές των σού­περ μάρ­κετ». Σύμ­φω­να με τον υπουρ­γό, τα σού­περ μάρ­κετ με κύκλο εργα­σιών άνω των 90 εκατ. ευρώ υπο­χρε­ού­νται να κοι­νο­ποιούν στο υπουρ­γείο τις λίστες που τους στέλ­νουν οι προ­μη­θευ­τές τους με τις αλλα­γές των τιμών. «Με αυτόν τον τρό­πο μπο­ρού­με να εντο­πί­σου­με τις αλλα­γές των τιμών και να ακο­λου­θεί έλεγ­χος». Ομως, τόσους μήνες η κυβέρ­νη­ση δεν λέει ότι κάνει ελέγ­χους; Οτι πιά­νει τους παρα­βά­τες και επι­βάλ­λει πρό­στι­μα; Μήπως αυτό ανέ­κο­ψε το κύμα ακρί­βειας ή μήπως έκα­νε πιο φτη­νά τα προ­ϊ­ό­ντα; Σε καμία περί­πτω­ση, αφού η κυβέρ­νη­ση επι­χει­ρεί να συγκα­λύ­ψει τις πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες της ακρί­βειας και προ­βάλ­λει το υπαρ­κτό ζήτη­μα της αισχρο­κέρ­δειας, επει­δή την βολεύει.

Καταναλωτές — ντετέκτιβ…

- Επό­με­νο μέτρο είναι η …«δια­φά­νεια στις τιμές των οπω­ρο­κη­πευ­τι­κών». Πλέ­ον, όπως είπε ο υπουρ­γός, τα σού­περ μάρ­κετ θα υπο­χρε­ού­νται να κοι­νο­ποιούν τις τιμές λια­νι­κής σε βασι­κά φρού­τα και λαχα­νι­κά. Τα στοι­χεία αυτά θα αναρ­τώ­νται στην πλατ­φόρ­μα e‑καταναλωτής. «Στό­χος μας», λέει ο Σκρέ­κας, «είναι η τόνω­ση του αντα­γω­νι­σμού και η ενί­σχυ­ση της δια­φά­νειας στις τιμές λια­νι­κής στα φρού­τα και τα λαχα­νι­κά». Με λίγα λόγια, καλούν τον λαό να τρέ­χει από σού­περ μάρ­κετ σε σού­περ μάρ­κετ για να βρει τα πιο φτη­νά προ­ϊ­ό­ντα ή να ψωνί­ζει πατά­τες από το Μαρού­σι, αγγού­ρια από τον Κορυ­δαλ­λό και ντο­μά­τες από την Παλ­λή­νη. Ο ορι­σμός της κοροϊδίας…

- Το τελευ­ταίο μέτρο είναι: «Ενί­σχυ­ση των ελεγ­κτι­κών μηχα­νι­σμών με ενερ­γή συμ­με­το­χή και των κατα­να­λω­τών». Στο πλαί­σιο αυτό, λένε, θα επε­κτα­θούν οι δυνα­τό­τη­τες της ψηφια­κής πλατ­φόρ­μας καταγ­γε­λιών του υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης και θα δημιουρ­γη­θεί ειδι­κή εφαρ­μο­γή, όπου ο κατα­να­λω­τής θα μπο­ρεί από το σημείο του κατα­στή­μα­τος να στέλ­νει φωτο­γρα­φι­κό ή βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νο υλι­κό που θα συνο­δεύ­ει την καταγ­γε­λία του. Με αυτόν τον τρό­πο θα κινη­το­ποιού­νται αυτό­μα­τα οι ελεγ­κτι­κοί μηχα­νι­σμοί επι­βάλ­λο­ντας πρό­στι­μα, χωρίς να χρειά­ζε­ται καν ο επι­τό­πιος έλεγ­χος! Για τη δια­σφά­λι­ση της ορθό­τη­τας των καταγ­γε­λιών η εφαρ­μο­γή θα κατα­γρά­φει τον χρό­νο αλλά και τον τόπο — μέσω στοι­χεί­ων GPS — της παρανομίας.

Δηλα­δή, λέει η κυβέρ­νη­ση στα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά να γίνουν …ντε­τέ­κτιβ και να φωτο­γρα­φί­ζουν ή να βιντε­ο­σκο­πούν τιμές και να τις στέλ­νουν στις αρχές. Και βέβαια, προ­σπα­θούν και πάλι να εστιά­σουν στην αισχρο­κέρ­δεια, όταν το πρό­βλη­μα δεν είναι το …παρά­νο­μο κέρ­δος, αλλά το ίδιο το κέρ­δος και η στή­ρι­ξή του με όλα τα μέσα από τις κυβερ­νή­σεις και το κράτος.

Πηγή: Εφη­με­ρί­δα «Ριζο­σπά­στης»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο