Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυβέρνηση-Αττική Οδός: Με ένα διχίλιαρο στους οδηγούς «ξεπλένουν» τις ευθύνες τους…

Το ποσό των 2,000 ευρώ για κάθε αυτο­κί­νη­το που εγκλω­βί­στη­κε από χθες στην Αττι­κή Οδό, θα δοθεί ως απο­ζη­μί­ω­ση από την εται­ρεία, προς τους οδη­γούς που υπέ­στη­σαν την πολύ­ω­ρη ταλαιπωρία.

Την πρό­τα­ση για την απο­ζη­μί­ω­ση έκα­νε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης προς την εται­ρεία, η οποία την απο­δέ­χθη­κε, προ­κει­μέ­νου να αμβλύ­νουν τις εντυ­πώ­σεις από την τερά­στια ταλαι­πω­ρία που υπέ­στη­σαν χιλιά­δες οδηγοί.

Η κυβέρ­νη­ση με αυτό τον τρό­πο επι­χει­ρεί να κρύ­ψει τις εγκλη­μα­τι­κές της ευθύ­νες για την ανι­κα­νό­τη­τα του κρά­τους να προ­α­σπί­σει τις λαϊ­κές ανά­γκες και για την παρά­δο­ση των εθνι­κών οδών  στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται την χρή­ση τους και χαρα­τσώ­νουν τους χρή­στες με τα πανά­κρι­βα διόδια.

902.gr

Θαυ­μά­στε το αστι­κό κρά­τος τους!

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο