Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυβέρνηση: Για να κάμψει την οργή ανακοίνωσε αυτονόητα μέτρα για τις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη

Σε μια προ­σπά­θεια να κάμ­ψει την οργή και τη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια για την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» και της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης των σιδη­ρο­δρο­μι­κών μετα­φο­ρών, που θυσιά­ζει τα μέτρα ασφά­λειας στο βωμό των κερ­δών των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, η κυβέρ­νη­ση σήμε­ρα ανα­κοί­νω­σε αυτο­νό­η­τα μέτρα για τις οικο­γέ­νειες των θυμά­των και των τραυ­μα­τιών της τρα­γω­δί­ας στα Τέμπη.

Μετά το χθε­σι­νό υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο, όπου περίσ­σε­ψε η υπο­κρι­σία και τα κρο­κο­δεί­λια δάκρυα για να κρυ­φτεί το γεγο­νός πως ήταν ένα προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα ως απο­τέ­λε­σμα της πολι­τι­κής κόστος — όφε­λος που εφαρ­μό­ζουν όλες οι κυβερ­νή­σεις, σήμε­ρα, με κοι­νή ανα­κοί­νω­σή τους τα Υπουρ­γεία Οικο­νο­μι­κών, Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των, Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων, Υγεί­ας, Δικαιο­σύ­νης και Εσω­τε­ρι­κών ανα­κοί­νω­σαν 11 μέτρα και συγκεκριμένα:

1) Κατα­βο­λή ειδι­κής σύντα­ξης υπέρ των οικο­γε­νειών μέλος ή μέλη των οποί­ων απε­βί­ω­σαν, καθώς και σε όσους τυχόν επέλ­θει μόνι­μη ανα­πη­ρία άνω του 50%, εξαι­τί­ας του δυστυ­χή­μα­τος. Η σύντα­ξη, για κάθε πρό­σω­πο που απε­βί­ω­σε, επι­με­ρί­ζε­ται στον/στη σύζυ­γο και στα τέκνα ή σε περί­πτω­ση μη ύπαρ­ξης συζύ­γου και τέκνων, επι­με­ρί­ζε­ται στους γονείς. Η σύντα­ξη είναι αφο­ρο­λό­γη­τη και κατα­βάλ­λε­ται ανα­δρο­μι­κά από 1η Μαρ­τί­ου, ανε­ξαρ­τή­τως άλλων εισο­δη­μά­των ή λήψης άλλης σύνταξης.

2) Οι εκκρε­μείς ‑κατά την 31/03/2023- ατο­μι­κές οφει­λές των συγ­γε­νών (γονέ­ων, συζύ­γων ή προ­σώ­πων που έχουν συνά­ψει σύμ­φω­νο συμ­βί­ω­σης, τέκνων και αδελ­φών) των θανό­ντων, των προ­σώ­πων που υπέ­στη­σαν μόνι­μη ανα­πη­ρία σε ποσο­στό άνω του 50% και των συγ­γε­νών τους, καθώς και των προ­σώ­πων που νοση­λεύ­τη­καν σε ΜΕΘ, προς την φορο­λο­γι­κή αρχή και τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία, διαγράφονται.

3) Σε συνεν­νό­η­ση με τα τρα­πε­ζι­κά ιδρύ­μα­τα και τους δια­χει­ρι­στές δανεί­ων, κατό­πιν πρω­το­βου­λί­ας τους, δανεια­κές υπο­χρε­ώ­σεις για τις οικο­γέ­νειες των θυμά­των, οι οποί­ες απορ­ρέ­ουν από συμ­βά­σεις στε­γα­στι­κών ή προ­σω­πι­κών δανεί­ων, ανε­ξάρ­τη­τα εάν οι οφει­λές αυτές εξυ­πη­ρε­τού­νται ή μη, δια­γρά­φο­νται.

4) Οι κλη­ρο­νό­μοι προ­σώ­πων που απε­βί­ω­σαν συνε­πεία του σιδη­ρο­δρο­μι­κού δυστυ­χή­μα­τος στα Τέμπη, απαλ­λάσ­σο­νται από τον φόρο κληρονομιάς.

5) Δίνε­ται το δικαί­ω­μα διο­ρι­σμού στον Δημό­σιο Τομέα για ένα μέλος των οικο­γε­νειών των θανό­ντων, έως και β’ βαθ­μού συγ­γέ­νειας. Δικαί­ω­μα διο­ρι­σμού έχουν και τα πρό­σω­πα που νοση­λεύ­τη­καν σε ΜΕΘ ή/και υπέ­στη­σαν μόνι­μη ανα­πη­ρία άνω του 50%. Σε περί­πτω­ση που δεν είναι δυνα­τός ο διο­ρι­σμός τους, για λόγους υγεί­ας, το δικαί­ω­μα διο­ρι­σμού μετα­βι­βά­ζε­ται στον σύζυ­γο ή στα τέκνα, ή άλλως σε έναν από τους γονείς ή σε ένα από τα αδέλ­φια τους.

6) Σε ό,τι αφο­ρά τις δικα­στι­κές δια­δι­κα­σί­ες, προς επί­σπευ­ση κατα­βο­λής των απο­ζη­μιώ­σε­ων, θα ληφθεί νομο­θε­τι­κή μέρι­μνα για τη διευ­κό­λυν­ση της εκτε­λε­στό­τη­τας των απο­φά­σε­ων από τον πρώ­το βαθ­μό. Επι­πλέ­ον, παρέ­χε­ται δωρε­άν νομι­κή βοή­θεια στα θύμα­τα και στους συγ­γε­νείς τους, εφό­σον το επιθυμούν.

7) Όλοι οι επι­βαί­νο­ντες φοι­τη­τές καθώς και οι φοι­τη­τές που είναι τέκνα, σύζυ­γοι ή πρό­σω­πα που έχουν συνά­ψει σύμ­φω­νο συμ­βί­ω­σης, αδέλ­φια και γονείς θανό­ντων ή προ­σώ­πων που υπέ­στη­σαν μόνι­μη ανα­πη­ρία σε ποσο­στό άνω του 50%, δικαιού­νται μετεγ­γρα­φή κατά το τρέ­χον ημε­ρο­λο­για­κό έτος σε αντί­στοι­χο τμή­μα άλλου Ανώ­τα­του Εκπαι­δευ­τι­κού Ιδρύ­μα­τος (ΑΕΙ).

8) Όλοι οι ανω­τέ­ρω φοι­τη­τές προ­τε­ραιο­ποιού­νται όσον αφο­ρά τη στέ­γα­ση στις φοι­τη­τι­κές εστί­ες των εκπαι­δευ­τι­κών τους ιδρυ­μά­των και τους παρέ­χε­ται δωρε­άν σίτι­ση, κατά τη διάρ­κεια των σπου­δών τους.

9) Στις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις των ετών 2023, 2024, 2025 (τακτι­κές και επα­να­λη­πτι­κές), θα εφαρ­μο­στούν ρυθ­μί­σεις περί προ­σαύ­ξη­σης μοριο­δό­τη­σης για τους επι­βαί­νο­ντες καθώς και για τα τέκνα, συζύ­γους ή πρό­σω­πα που έχουν συνά­ψει σύμ­φω­νο συμ­βί­ω­σης, αδέλ­φια και γονείς θανό­ντων ή προ­σώ­πων που υπέ­στη­σαν μόνι­μη ανα­πη­ρία σε ποσο­στό άνω του 50%.

10) Καλύ­πτο­νται πλή­ρως από τον ΕΟΠΠΥ, οι δαπά­νες νοση­λεί­ας και απο­κα­τά­στα­σης τραυ­μα­τιών σε υλι­κά και υπη­ρε­σί­ες, σε όλες τις δομές δημο­σί­ου και ιδιω­τι­κού τομέα, καθώς και τα έξο­δα μετά­βα­σης σε δομές απο­κα­τά­στα­σης του εξω­τε­ρι­κού χωρίς απο­λύ­τως καμία συμμετοχή.

11) Παρέ­χε­ται δωρε­άν εξα­το­μι­κευ­μέ­νη ψυχο­λο­γι­κή υπο­στή­ρι­ξη των οικο­γε­νειών των θυμά­των, των τραυ­μα­τιών και των επι­βαι­νό­ντων, δια ζώσης και κατ’οίκον, μέσα από το δίκτυο δομών ψυχι­κής υγεί­ας του ΕΣΥ, καθώς και τηλε­φω­νι­κά μέσω της Δωρε­άν Εθνι­κής Γραμ­μής Ψυχο­κοι­νω­νι­κής Υπο­στή­ρι­ξης 10306, με την ειδι­κή επι­λο­γή 3.

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο