Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυβέρνηση — δανειστές. Το δίλημμα: Θέλετε να σας κόψουμε το αριστερό πόδι ή το δεξί χέρι;

Γρά­φει ο Δον Τομα­σί­νο //

Και να που η κουρ­τί­να τραβήχτηκε

Μέσω γερ­μα­νι­κής εφη­με­ρί­δας βέβαια, διό­τι και πάλι θα ψάχνα­με μέσω διαρ­ρο­ών και εκτι­μή­σε­ων την κυβερ­νη­τι­κή «αντι­πρό­τα­ση» στους δανει­στές του Κράτους.

Τι περι­λαμ­βά­νει λοι­πόν η πρό­τα­ση της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝ.ΕΛΛ. προς τους δανει­στές; Προ­σέξ­τε «η πρό­τα­ση της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ» και όχι, όπως κάποια φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κά ΜΜΕ λένε «η ελλη­νι­κή πρό­τα­ση», καθ΄ ότι απ’ ό,τι θυμά­μαι, δεν μαζεύ­τη­καν 11.000.000 κάτοι­κοι αυτής της χώρας στο θεσ­σα­λι­κό κάμπο, να την αποφασίσουν.

  1. ΦΠΑ. Επα­να­λαμ­βά­νε­ται το σενά­ριο για συντε­λε­στές 6%, 11% και 23%. Στο 6% μπαί­νουν μόνο φάρ­μα­κα, βιβλία και εισι­τή­ρια θεά­τρου. Στο 11% εφη­με­ρί­δες και περιο­δι­κά, βασι­κά και φρέ­σκα τρό­φι­μα, τα τιμο­λό­για ρεύ­μα­τος και νερού, ξενο­δο­χεία και εστια­τό­ρια. Στο 23% μπαί­νουν όλα τα υπόλοιπα.

Ειδι­κό­τε­ρα, η κυβερ­νη­τι­κή πρό­τα­ση, φέρ­νει στο 23% περί­που το 28% των τρο­φί­μων μετα­ξύ των οποί­ων θαλασ­σι­νά (όχι ψάρια), έτοι­μα γλυ­κί­σμα­τα και μαρ­με­λά­δες, επε­ξερ­γα­σμέ­νο ψωμί και ζυμα­ρι­κά, σάντουιτς, προ­ψη­μέ­να φαγη­τά, σοκο­λά­τες, έτοι­μες σάλ­τσες κ.ά.

  1. Έκτα­κτη εισφο­ρά για 220 εκατ. ευρώ. Οι προ­τει­νό­με­νοι συντε­λε­στές είναι 0,7% (όσο και σήμε­ρα) για εισο­δή­μα­τα από 12.001 έως 20.000 ευρώ, 1,4% (όσο και σήμε­ρα) για εισο­δή­μα­τα από 20.001 έως 30.000 ευρώ, 2% (από 1,4%) για εισο­δή­μα­τα από 30.001 έως 50.000 ευρώ, 4% (από 2,1%) για εισο­δή­μα­τα από 50.001 έως 100.000 ευρώ, 6% (από 2,8%) για εισο­δή­μα­τα από 100.001 έως 500.000 ευρώ και 8% (από 2,8%) για εισο­δή­μα­τα από 500.001 ευρώ και πάνω.
  2. Έξτρα έκτα­κτη εισφο­ρά για τις μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις για 1,064 δισ. ευρώ. Η εισφο­ρά προ­βλέ­πε­ται να επι­βλη­θεί σε επι­χει­ρή­σεις με ετή­σια κέρ­δη άνω των 5 εκατ. ευρώ με συντε­λε­στές οι οποί­οι φτά­νουν το 10%.

litras 2 Συγκε­κρι­μέ­να, προ­βλέ­πε­ται συντε­λε­στής 5% για καθα­ρά κέρ­δη από ένα έως δέκα εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ (εφό­σον υπερ­βαί­νουν τα 5 εκατ. ευρώ), συντε­λε­στής 7% για καθα­ρά κέρ­δη από δέκα έως 25 εκατ. ευρώ και 10% για καθα­ρά κέρ­δη άνω των 25 εκατ. ευρώ.

  1. Αύξη­ση του Φόρου Πολυ­τε­λεί­ας από το 10% στο 13% για ΙΧ άνω των 2.500 κυβι­κών, αερο­σκά­φη, ελι­κό­πτε­ρα, σκά­φη ανα­ψυ­χής και πισί­νες με στό­χο πρό­σθε­τα έσο­δα 30 εκατ. ευρώ.
  2. Φόρος στις τηλε­ο­πτι­κές δια­φη­μί­σεις για 100 εκατ. ευρώ.
  3. Έσο­δα 120 εκατ. ευρώ από τηλε­ο­πτι­κές άδειες και επι­πλέ­ον 220 εκατ. ευρώ από «τηλε­ο­πτι­κούς σταθμούς».
  4. Έσο­δα 120 εκατ. ευρώ από τα ανα­σφά­λι­στα οχή­μα­τα ή αυτά τα οποία δεν έχουν περά­σει ΚΤΕΟ.

Το σχέ­διο, που έστει­λε η ελλη­νι­κή πλευ­ρά στις Βρυ­ξέλ­λες και κρί­θη­κε από τους θεσμούς «ανε­παρ­κές», προ­βλέ­πει χαμη­λά πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα (0,6% του ΑΕΠ για φέτος και 1,5% του ΑΕΠ για το 2016) .

Οι ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις

Την ολο­κλή­ρω­ση της συμ­φω­νί­ας με την κοι­νο­πρα­ξία της γερ­μα­νι­κής Fraport με τον όμι­λο Κοπε­λού­ζου για την παρα­χώ­ρη­ση 14 περι­φε­ρεια­κών αερο­δρο­μί­ων εντός του 2015 προ­βλέ­πει η ελλη­νι­κή πρό­τα­ση προς τους δανει­στές. Τα συνο­λι­κά έσο­δα του προ­γράμ­μα­τος ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων για τη φετι­νή χρο­νιά εκτι­μώ­νται στα 1,56 δις. ευρώ με τη μερί­δα του λέο­ντος (1,23 δισ. ευρώ) να προ­έρ­χε­ται από τα περι­φε­ρεια­κά αερο­δρό­μια και τα υπό­λοι­πα από πωλή­σεις / παρα­χω­ρή­σεις που έχουν γίνει τα προη­γού­με­να χρό­νια (το τίμη­μα κατα­βάλ­λε­ται σταδιακά).

litras1

Για το 2016 προ­βλέ­πο­νται έσο­δα περί 500 εκατ. ευρώ από την πώλη­ση του πλειο­ψη­φι­κού πακέ­του του ΟΛΠ, καθώς και μικρά έσο­δα από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ (μόλις 50 εκατ. ευρώ), αλλά και 250 εκατ. ευρώ από πώλη­ση ποσο­στού που κατέ­χει το δημό­σιο στην εται­ρεία δια­χεί­ρι­σης του αερο­δρο­μί­ου Σπά­των (Αερο­λι­μήν Αθηνών).

Προ­βλέ­πε­ται, επί­σης, πως του χρό­νου το Ταμείο Ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων (ΤΑΙΠΕΔ) θα εισπρά­ξει το μερί­διο που του ανα­λο­γεί (95 εκατ. ευρώ) από την πώλη­ση του Αστέ­ρα Βου­λιαγ­μέ­νης, υπό­θε­ση που δεν έχει κλεί­σει μετά την αρνη­τι­κή από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας (ΣτΕ) για το ειδι­κό χωρο­τα­ξι­κό σχέδιο.

Το ίδιο ισχύ­ει και για την πώλη­ση του ΔΕΣΦΑ, από την οποία προ­βλέ­πε­ται πως θα εισπρα­χθούν τα 188 εκατ. ευρώ που ανα­λο­γούν στο δημό­σιο, αν κλεί­σει η συμ­φω­νία με την αζέ­ρι­κη Socar. Εσο­δα περί τα 50 εκατ. ευρώ θα έχει το 2016 το ΤΑΙΠΕΔ από την Εγνα­τία Οδό, χωρίς να διευ­κρι­νί­ζε­ται ο τρό­πος με τον οποίο θα τα εισπρά­ξει αφού η κυβέρ­νη­ση έχει εξαγ­γεί­λει πως δεν προ­χω­ρά ο δια­γω­νι­σμός παρα­χώ­ρη­σης του οδι­κού άξονα.

Από τον πίνα­κα που περι­λαμ­βά­νε­ται στο κεί­με­νο της ελλη­νι­κής πρό­τα­σης καθί­στα­ται, πάντως, σαφές πως δεν προ­βλέ­πε­ται προ­ώ­θη­ση του δια­γω­νι­σμού για τον ΟΛΘ ‑0,53% (βρί­σκε­ται σε αρχι­κό στά­διο με 8 υπο­ψη­φί­ους), ενώ πενι­χρές είναι οι προ­βλέ­ψεις εσό­δων από τα υπό­λοι­πα περι­φε­ρεια­κά λιμά­νια. Σημα­ντι­κά έσο­δα (300 εκατ. ευρώ το 2016 και 500 εκατ. ετη­σί­ως από το 2017 μέχρι το 2022) προ­βλέ­πο­νται, όμως, από την παρα­χώ­ρη­ση ακινήτων.

Στον πίνα­κα περι­λαμ­βά­νε­ται και το Ελλη­νι­κό (με αστε­ρί­σκο για τον οποίο δεν υπάρ­χει επε­ξή­γη­ση) χωρίς να προ­βλέ­πο­νται συγκε­κρι­μέ­να έσο­δα μέχρι το 2022.

Στην πρό­τα­ση ανα­φέ­ρε­ται πως τμή­μα των εσό­δων του προ­γράμ­μα­τος ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, που δεν πρό­κει­ται να ξεπε­ρά­σουν τα 2,2 δισ. μέχρι το 2019, θα κατευ­θύ­νε­ται για τη στή­ρι­ξη των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων, ενώ ένα ποσο­στό από το μερί­διο που θα παρα­μέ­νει στο δημό­σιο θα αξιο­ποι­η­θεί για τη στή­ρι­ξη της Ανα­πτυ­ξια­κής Τρά­πε­ζας που θα ιδρυθεί.

Πέναλ­τι για όσους επι­λέ­ξουν να βγουν πρό­ω­ρα στη σύντα­ξη προ­βλέ­πει το κυβερ­νη­τι­κό σχέ­διο. Στα­δια­κά η αύξη­ση των ορί­ων ηλι­κί­ας. Διε­τής ανα­στο­λή στη ρήτρα μηδε­νι­κού ελλείμματος.

Στα εργα­σια­κά, επι­μέ­νει στην ψήφι­ση του σχε­δί­ου νόμου για τα εργα­σια­κά, καθώς και την επα­να­φο­ρά του κατώ­τα­του μισθού στα 751 ευρώ, στα­δια­κά έως το τέλος του 2016.

(Οι συγ­χω­νεύ­σεις ταμεί­ων και τι ετοι­μά­ζε­ται για εργα­σια­κά και κατώ­τα­το μισθό, ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα επ’ αυτού σε επό­με­νη ανάρ­τη­σή μας την Τετάρτη).

Στις περι­πτώ­σεις των «κόκ­κι­νων­δα­νεί­ων» και των πλει­στη­ρια­σμών, από το «κανέ­να σπί­τι σε χέρια τρα­πε­ζί­τη», περά­σα­με στην τήρη­ση του Νόμου Δέν­δια με αυστη­ρό­τε­ρες προ­ϋ­πο­θέ­σεις υπα­γω­γής στον Νόμο Κατσέ­λη, σχε­τι­κά με την αντι­κει­με­νι­κή αξία της πρώ­της κατοι­κί­ας, το ετή­σιο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα που δεν πρέ­πει να ξεπερ­νά τις 30.000 ευρώ, τη συνο­λι­κή αξία της ακί­νη­της περιου­σί­ας, που δεν πρέ­πει να ξεπερ­νά τις 270.000 ευρώ.

Η κυβέρ­νη­ση εγκα­τέ­λει­ψε εντός 100 ημερών,ακόμα και αυτά τα ψιχία , που υπο­σχό­ταν στους πλη­βεί­ους με το λεγό­με­νο «πρό­γραμ­μα Θεσσαλονίκης».

Επι­δί­δε­ται σε ένα φορο­κυ­νη­γη­τό σε βάρος των ασθε­νέ­στε­ρων κοι­νω­νι­κών τάξε­ων, των εργα­ζο­μέ­νων, των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, που όχι μόνο θα πλη­ρώ­σουν όλα τα φορο­λο­γι­κά μέτρα της περιό­δου 2010–2015, αλλά θα πλη­ρώ­σουν και επι­πλέ­ον αυξη­μέ­νο ΦΠΑ στα τρό­φι­μα, στις μετα­κι­νή­σεις, θα καταρ­γη­θεί η έκπτω­ση 30% στην έκτα­κτη εισφορά.

Στον αντί­πο­δα, η κυβέρ­νη­ση ξεχνά φυσι­κά την επι­βο­λή οιου­δή­πο­τε φόρου στους «ευερ­γέ­τες» εφο­πλι­στές και στο μεγά­λο κεφά­λαιο, που βγά­ζει άνω των 5 εκ. καθα­ρών κερ­δών ετη­σί­ως, επι­βάλ­λει κλι­μα­κω­τά από 5%-10% επί των κερ­δών άνω των 5 εκ. ευρώ.

Οποία ταλαι­πω­ρία των «επά­ρα­των καπιταλιστών»…

Τη στιγ­μή, που οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, πρέ­πει να πλη­ρώ­νουν φόρο 26% από το πρώ­το ευρώ και προ­κα­τα­βο­λή φόρου για την επό­με­νη χρο­νιά, το αφο­ρο­λό­γη­το των 12.000 ευρώ πάει περίπατο…,η κυβέρ­νη­ση θα μαζέ­ψει από αυτούς, που καρ­πώ­νο­νται το 70% του ΑΕΠ της χώρας, ως «έκτα­κτο μέτρο για 1 χρό­νο», 1 δις. ευρώ…

Την ίδια στιγ­μή, οι μισθω­τοί, οι συντα­ξιού­χοι, οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, οι άνερ­γοι, καλού­νται να κατα­βάλ­λουν 45 δις. σε φόρους.

Αλλά, πώς θα υπάρ­ξει το πρω­το­γε­νές πλεόνασμα(έστω και αυτό των 1.8 δις.ευρώ), που όπως λέει και η Κυβέρ­νη­ση «θα πέσει στην αγο­ρά», δηλ. θα επι­δο­τη­θούν πάλι οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες με τα χρή­μα­τα των διψώ­ντων και πει­νώ­ντων των 582 ευρώ…

Η ουσία είναι ‚ότι η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ, έκα­νε αυτό που όλοι αναμέναμε.

Εγκα­τέ­λει­ψε ταχι­στα τις όποιες προ­ε­κλο­γι­κές της δεσμεύ­σεις, πρώ­τον, για­τί, ούτως ή άλλως στο πεδίο των κρα­τι­κών συμ­φω­νιών 2010–2015 και στο νομο­θε­τι­κό ευρω­ε­νω­σια­κό πλαί­σιο, ήταν αδύ­να­τον να τις πραγματοποιήσει.

Παρά ταύ­τα, ενέ­παι­ξε τον Λαό, τάζο­ντας ότι «δεν υπάρ­χει ούτε 1 περί­πτω­ση στο εκα­τομ­μύ­ριο, να μην δεχτούν τις προ­τά­σεις μας» και «θα αλλα­ξού­με την Ευρώπη».

Προ­σο­χή δεν λένε «θα αλλά­ξου­με την ΕΕ», για­τί εκεί ίσως προ­κλη­θεί αυτό­μα­τα ο γέλως, λέγα­νε «θα αλλά­ξου­με την Ευρώ­πη». Με γεω­γρα­φι­κους δηλα­δή όρους. Την Αφρική,την Ασία κ.τ.λ.

Και πέραν αυτών, βάζουν και πωλη­τή­ριο στην Δημό­σια Περιου­σία του Ελλη­νι­κού Λαού, δηλ. λιμά­νια, αερο­δρό­μια, φυσι­κό­α­έ­ριο, δρόμους,που απο­φέ­ρουν έσο­δα στο Δημό­σιο Πρου­πο­λο­γι­σμό, προς τέρ­ψιν του ιδιω­τι­κού κεφα­λαί­ου. (σ.σ.: Είναι αυτές οι υπο­θέ­σεις του ΤΑΙΠΕΔ κ.τ.λ., που λέγα­νε την κυβέρ­νη­ση του Σαμα­ρά «οιδω­σί­λο­γοι, οιπρο­δό­τες» κτλ. Δηλ. πάντα με πολι­τι­κούς χαρα­κτη­ρι­σμού και επιχειρηματολογία…).

Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ έδει­ξε πού βαδίζει.
Είναι συνέ­χεια των κυβερ­νή­σε­ων περιό­δου 2010–2015, που η μόνη δια­φο­ρά της έγκει­ται στη λαϊ­κί­στι­κη ρητο­ρεία, η οποία φυσι­κά δεν έχει καμία σχέ­ση με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και στο τσα­λα­βού­τη­μα μετα­ξύ πασο­κι­σμού 1980, ευρω­κομ­μου­νι­σμού δεκα­ε­τί­ας ΄70, φιλε­λευ­θε­ρι­σμού δεκα­ε­τί­ας ΄90 και σύγ­χρο­νου καπι­τα­λι­σμού 2015.

Κυρί­ως τα τρία πρώ­τα τα χρη­σι­μο­ποιεί κατά το δοκούν ανά­λο­γα με το κομ­μα­τι­κό της ακροατήριο.

Και τώρα τι κάνου­με, πού θα έλε­γε και ο Λένιν.
Η μόνη διέ­ξο­δος, αφού απο­δεί­χθη­κε και στην πρά­ξη πλέ­ον (τέλειω­σαν και οι αυτα­πά­τες γρή­γο­ρα), ότι τόσο η «συντη­ρη­τι­κή» δια­χει­ρι­ση όσο και η «προ­ο­δευ­τι­κή» δεν μπο­ρούν να ξεφύ­γουν από τους κανό­νες της Ε.Ε., του καπι­τα­λι­σμού που νοσεί και κατα­πί­νει λαούς και της εξ αυτού σφο­δρής επί­θε­σης του Κεφα­λαί­ου ένα­ντι της εργα­τι­κής τάξης και των κατώ­τε­ρων οικονομικών/κοινωνικών ομά­δων, είναι ο Λαός να στα­μα­τή­σει να βαδί­ζει δίπλα ή παρα­πλεύ­ρως με ελπι­δέ­μπο­ρους (είτε κεντρο­α­ρι­στε­ρούς είτε κεντρο­δε­ξιούς), να κατα­λά­βει άμε­σα, ότι ζει σε μια ιστο­ρι­κή περί­ο­δο, που διέ­πε­ται από σφο­δρή καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση ‑ανθρω­πι­στι­κή τη λέει ο ΣΥΡΙΖΑ…-είναι το κρά­τος του, μέλος σε μία ένω­ση κρα­τών, που σκο­πό έχει να εξυ­πη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα του Κεφα­λαί­ου εις βάρος του και να πάρει την κατά­στα­ση στα χέρια του, σπά­ζο­ντας τα δεσμά, βαδί­ζο­ντας δίπλα στο μόνο Κόμ­μα, που αμφι­σβη­τεί στην πρά­ξη την Ε.Ε. και την πολι­τι­κή της, που έχει τη δύνα­μη, όχι μόνο να αντι­πα­ρα­τε­θεί ευθέ­ως με ένα σύστη­μα σε απο­σύν­θε­ση, αλλά και να χαρά­ξει μαζί με τον Λαό, την επό­με­νη μέρα.

Τα ψέμα­τα τελεί­ω­σαν, ο χρό­νος τελεί­ω­σε, ο καθέ­νας ας ανα­λά­βει την προ­σω­πι­κή του ευθύ­νη για το μέλ­λον του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο