Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυβέρνηση-Δημοτική Αρχή Καισαριανής: Συμφωνία κυρίων εν μέσω Covid-19 για Κοντέινερ κλουβιά.

Ενώ το δού­λε­μα και η αναλ­γη­σία από την κυβέρ­νη­ση σχε­τι­κά με την ατο­μι­κή ευθύ­νη κατά το άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων δίνει και παίρ­νει, με τις συν­θή­κες υγεί­ας και ασφά­λειας κυριο­λε­κτι­κά στο βρό­ντο και την επι­στη­μο­νι­κή ανα­λο­γία των 5μ2 για κάθε μαθητή/εκπαιδευτικό ανά τάξη να μην τηρεί­ται ούτε στο 1/10, με τα απα­ραί­τη­τα μέτρα ατο­μι­κής υγιει­νής (αλκο­ο­λού­χα δια­λύ­μα­τα, μάσκες, γάντια, κά) εν ανε­παρ­κεία και τις δια­δι­κα­σί­ες μαζι­κών μόνι­μων διο­ρι­σμών -του­λά­χι­στον των χιλιά­δων ανα­πλη­ρω­τών και ωρο­μί­σθιων εκπαι­δευ­τι­κών όλων των ειδι­κο­τή­των στις καλέν­δες, έχου­με και τους «πρό­θυ­μους» της τοπι­κής διοί­κη­σης να σιγο­ντά­ρουν –κάποιοι μάλι­στα από θέση πρώ­του βιολιού.

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ

Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής

Σήμε­ρα το πρωί τοπο­θε­τού­νται, ξεκι­νώ­ντας από το 1° νηπια­γω­γείο, στο συγκρό­τη­μα Βενι­ζέ­λου, τα κοντέι­νερ που βαφτί­στη­καν αίθου­σες διδα­σκα­λί­ας. Συνο­λι­κά με βάση την συμ­φω­νία της Δημο­τι­κής Αρχής με την Κυβέρ­νη­ση θα τοπο­θε­τη­θούν 6 τέτοια κλουβιά.

✔️  3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΟΡΟΪΔΙΑ

 • 3 χρό­νια τώρα μετά τη θέσπι­ση της δίχρο­νης προ­σχο­λι­κής αγω­γής από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, ο κρα­τι­κός σχε­δια­σμός για την εξα­σφά­λι­ση των απα­ραί­τη­των χώρων ήταν Κοντέι­νερ μέσα σε όλα τα σχο­λεία.. ακό­μα και σε γυμνά­σια — λύκεια!
 • 3 χρό­νια τώρα οι κυβερ­νή­σεις δεν έδω­σαν ούτε ένα ευρώ για χτί­σι­μο νέων σχο­λεί­ων, για δέσμευ­ση οικοπέδων.
  Λεφτά όμως και αυτά τα 3 χρό­νια δόθη­καν για τους ΝΑΤΟϊ­κούς εξο­πλι­σμούς, για την χρη­μα­το­δό­τη­ση των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων,… όχι όμως για τη δημό­σια Παι­δεία ή τη δημό­σια Υγεία.

✔️  Η ΣΥΝΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Δημο­τι­κές Αρχές που πίνουν νερό στησυνερ­γα­σία με τις κυβερ­νή­σεις και λοι­δο­ρούν τους μαζι­κούς φορείς της πόλης έβα­λαν και βάζουν πλά­τη να πεί­σουν τους γονιούς ότι αυτές οι υπο­δο­μές είναι σύγ­χρο­νες και ασφαλείς!
Τους αρκού­σε να φύγει από πάνω τους ένα κομ­μά­τι της ευθύ­νης της προ­σχο­λι­κής αγωγής.
Όμοια σκέ­φτε­ται και η Δημο­τι­κή αρχή του κου Βοσκό­που­λου που χει­ρο­κρό­τη­σε αυτές τις αίθου­σες και παράλ­λη­λα βομ­βαρ­δί­ζει με βιντε­ά­κια τους δημό­τες ότι κατά­φε­ρε να πάρει όλα τα παι­διά … στους παι­δι­κούς σταθ­μούς. Τα υπό­λοι­πα 100 τα πήγε απλά. στα κοντέινερ.Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής

✔️  Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ

Ούτως ή άλλως από τις φωτο­γρα­φί­ες που παρα­θέ­του­με, από τις πολ­λές που κυκλο­φο­ρούν σήμε­ρα, φαί­νε­ται καθα­ρά ότι:

 1. Οι αίθου­σες αυτές είναι πολύ­χρω­μος τσί­γκος και καμία σχέ­ση δεν έχουν με τίπο­τα το σύγχρονο!
  Η ίδια η ΚΤΥΠ ΑΕ δεν τις τοπο­θε­τού­σε, μέχρι σήμε­ρα, παρά μόνο μετά από φυσι­κές κατα­στρο­φές ως έκτα­κτη ανά­γκη.
 2. Δεν συν­δέ­ο­νται με κεντρι­κή θέρ­μαν­ση ‑και η θέρ­μαν­ση και η ψύξη τους (αφού θα είναι πιο εκτε­θει­μέ­νες στις και­ρι­κές συν­θή­κες σε σχέ­ση με τις κανο­νι­κές αίθου­σες) θα καλύ­πτο­νται με κλιματιστικό.
  Ιδί­ως υπό καθε­στώς Covid 19 αυτό σημαί­νει κλει­στοί χώροι, με αέρα που θα ανακυκλώνεται.
 3. Οι αίθου­σες αυτές που είναι συνο­λι­κά 36τμ (μαζί με κου­ζι­νά­κι και WC) θα χωρέ­σουν 25 νήπια και δύο νηπια­γω­γούς.
  Εκεί μέσα θα δια­βά­ζουν, θα σιτί­ζο­νται, θα ξεκου­ρά­ζο­νται τα νήπια, αλλά η κυβέρ­νη­ση πρό­βλε­ψε να τους στεί­λει … μάσκα!
 4. Η τοπο­θέ­τη­ση δύο τέτοιων αιθου­σών μέσα στην αυλή του 1ου νηπια­γω­γεί­ου κάνει τον περιο­ρι­σμό του αύλειου χώρου του συγκρο­τή­μα­τος μια άκρως επι­κίν­δυ­νη υπό­θε­ση τόσο για πιθα­νά ατυ­χή­μα­τα, όσο και για την εφαρ­μο­γή ξεχω­ρι­στού προ­αυ­λι­σμού που προ­βλέ­πε­ται στα μέτρα για τον περιο­ρι­σμό του συνω­στι­σμού και της διά­δο­σης του Covid-19.

Δημοτική Αρχή Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος Κοντέινερ κλουβιά

Η φετι­νή χρο­νιά δεν θα μοιά­ζει με καμία προη­γού­με­νη χάρη στην πολι­τι­κή και αυτής της κυβέρ­νη­σης στην Υγεία, την Παι­δεία και τις εργα­σια­κές σχέσεις.
Καλού­με όλους τους γονείς μέσα από τον οργα­νω­μέ­νο αγώ­να τους να επι­βάλ­λουν την κάλυ­ψη των σύγ­χρο­νων ανα­γκών που έχουν τα παι­διά τους.
Να κατα­δι­κά­σουν όσους βάζουν πλά­τη για την υπο­βάθ­μι­ση της δημό­σιας εκπαίδευσης.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ @ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

🔻  Από τη μεριά μας θα επι­μέ­νου­με να βάζου­με στο επί­κε­ντρο της δημό­σιας συζή­τη­σης τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει η πόλη, να απο­κα­λύ­πτου­με όλους τους αντι­δρα­στι­κούς σχε­δια­σμούς, να υπο­στη­ρί­ζου­με τα δίκαια αιτή­μα­τα γονιών και εκπαιδευτικών:

 • Για ουσια­στι­κή εφαρ­μο­γή της δίχρο­νης υπο­χρε­ω­τι­κής προ­σχο­λι­κής αγω­γής για όλα τα παι­διά ηλι­κί­ας 4–6, απο­κλει­στι­κά μέσα στο δημό­σιο, δωρε­άν Νηπια­γω­γείο με όλες τις υπο­στη­ρι­κτι­κές Δομές σε πλή­ρη ανάπτυξη.
 • Για μαζι­κούς διο­ρι­σμούς μόνι­μου εκπαι­δευ­τι­κού και βοη­θη­τι­κού προ­σω­πι­κού.
 • Για δίχρο­νη υπο­χρε­ω­τι­κή προ­σχο­λι­κή αγω­γή με κτι­ρια­κές εγκα­τα­στά­σεις υψη­λών προ­δια­γρα­φών.

31/8/2020

🆘  ΛΣ Καισαριανής — για την τοποθέτηση των κοντέινερ 31-Αυγ-2020

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο