Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυβέρνηση: Κάνει πως δεν γνωρίζει τον ένοχο που χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στην κακοκαιρία

Την «ενό­χλη­σή» του για το «πινγκ πονγκ» των ευθυ­νών, στο οποίο επι­δό­θη­καν οι αρμό­διοι, με αφορ­μή τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση, εξέ­φρα­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυρ. Μητσο­τά­κης, ακο­λου­θώ­ντας όμως την ίδια άθλια τακτι­κή. Παράλ­λη­λα προ­κει­μέ­νου να χρυ­σώ­σει το «χάπι», δήλω­σε πως «εξε­τά­ζε­ται» η μεί­ω­ση του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος για τον Φλε­βά­ρη για τα νοι­κο­κυ­ριά που έμει­ναν χωρίς ηλε­κτρι­κό ρεύμα.

«Κι εγώ και πολ­λοί άλλοι πιστεύω ότι ενο­χλη­θή­κα­με από αυτό το πινγκ — πονγκ των ευθυ­νών ανά­με­σα στους διά­φο­ρους αρμό­διους, γι’ αυτό και είναι από­φα­σή μας να προ­χω­ρή­σου­με με ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη ταχύ­τη­τα σε μία κεντρι­κή μας προ­ε­κλο­γι­κή δέσμευ­ση που δεν είναι άλλη από την απο­κρυ­στάλ­λω­ση των αρμο­διο­τή­των σε όλα τα επί­πε­δα κρα­τι­κής λει­τουρ­γί­ας ξεκι­νώ­ντας από το κεντρι­κό κρά­τος, Απο­κε­ντρω­μέ­νες Διοι­κή­σεις, τα Δασαρ­χεία, τις Περι­φέ­ρειες, τους δήμους, τις επι­χει­ρή­σεις όπως τον ΔΕΔΔΗΕ που μπο­ρεί να εμπλέ­κο­νται σε δια­δι­κα­σί­ες όπως το κλά­δε­μα των δέντρων», τόνι­σε στη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας της ΝΔ, λες και το γεγο­νός ότι εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες άνθρω­ποι δεν είχαν ρεύ­μα και θέρ­μαν­ση μέσα στον χιο­νιά οφεί­λε­ται σε «κενά» της νομοθεσίας.

Σύμ­φω­να με τον πρω­θυ­πουρ­γό, το συγκε­κρι­μέ­νο ζήτη­μα των αρμο­διο­τή­των «θα το αντι­με­τω­πί­σου­με κεντρι­κά με σχέ­διο νόμου το οποίο θα φέρει προς ψήφι­ση το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών στο Κοι­νο­βού­λιο». Φυσι­κά, ένα τέτοιο νομο­σχέ­διο θα πατά­ει και θα επε­κτεί­νει μια σει­ρά αντι­δρα­στι­κές αλλα­γές που υπο­νο­μεύ­ουν κάθε έννοια πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας, όπως ο τελευ­ταί­ος νόμος που μειώ­νει το σχε­τι­κό προ­σω­πι­κό και τη χρη­μα­το­δό­τη­ση, στο όνο­μα της εμπλο­κής ιδιω­τών και ΜΚΟ στο κομ­μά­τι της πολι­τι­κής προστασίας.

Στο πλαί­σιο δε της δικομ­μα­τι­κής δια­μά­χης για το ποιος έχει μεγα­λύ­τε­ρες ευθύ­νες για την υλο­ποί­η­ση της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής της απε­λευ­θέ­ρω­σης της αγο­ράς Ενέρ­γειας, που πιστά εφάρ­μο­σαν όλες οι τελευ­ταί­ες κυβερ­νή­σεις, επι­σή­μα­νε πως οι επεν­δύ­σεις στον ΔΕΔΔΗΕ την τελευ­ταία δεκα­ε­τία μειώ­θη­καν κατά σχε­δόν 75%. «Τα λέω αυτά σε όσους μας ασκούν σήμε­ρα κρι­τι­κή αλλά μας παρέ­δω­σαν το 2019 μία ΔΕΗ στα όριά της χρε­ο­κο­πί­ας και έναν ΔΕΔΔΗΕ ο οποί­ος δεν είχε καν φρο­ντί­σει να κάνει παραγ­γε­λί­ες στύ­λων τότε για να μπο­ρεί να αντα­πο­κρι­θεί στις άμε­σες τρέ­χου­σες ανά­γκες της Επι­χεί­ρη­σης», είπε.

Επί­σης, ανα­κοί­νω­σε πως επι­κοι­νώ­νη­σε με τον πρό­ε­δρο και διευ­θύ­νο­ντα σύμ­βου­λο της ΔΕΗ και του ζήτη­σε ως μία «κίνη­ση καλής θέλη­σης» να εξε­τά­σει μία μεί­ω­ση στο λογα­ρια­σμό του ρεύ­μα­τος για το μήνα Φλε­βά­ρη για τα νοι­κο­κυ­ριά εκεί­να τα οποία έμει­ναν χωρίς ρεύ­μα τις τελευ­ταί­ες μέρες.

«Δεν είναι ώρα για ευθύνες»…

Ακό­μη πιο προ­κλη­τι­κός εμφα­νί­στη­κε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, Χρ. Ταρα­ντί­λης, ο οποί­ος κατά την ενη­μέ­ρω­ση των πολι­τι­κών συντα­κτών έκα­νε λόγο για «ένα πρω­τό­γνω­ρο και­ρι­κά φαι­νό­με­νο, από τα πιο σφο­δρά των τελευ­ταί­ων 40 ετών», προ­κει­μέ­νου να δικαιο­λο­γή­σει την «ακραία» αδια­φο­ρία της κυβέρ­νη­σης και του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού που οδή­γη­σε να χαθούν ανθρώ­πι­νες ζωές και χιλιά­δες νοι­κο­κυ­ριά να μεί­νουν χωρίς ρεύ­μα, θέρ­μαν­ση και νερό.

Ερω­τη­θείς αν θα υπάρ­ξει κάποια παραί­τη­ση και ποιος ευθύ­νε­ται για τα προ­βλή­μα­τα που προ­έ­κυ­ψαν στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση δήλω­σε ότι γίνε­ται πολύ μεγά­λη προ­σπά­θεια για την απο­κα­τά­στα­ση των βλα­βών και πως πρό­κει­ται για πολύ δύσκο­λη κατά­στα­ση. «Όταν γίνε­ται αυτός ο τιτά­νιος αγώ­νας να επι­σκευα­στούν βλά­βες, δεν μπο­ρού­με να ανα­ζη­τού­με ευθύ­νες αυτή την ώρα της μεγά­λης προ­σπά­θειας. Να τελειώ­σει η προ­σπά­θεια και τότε μπο­ρού­με να μιλή­σου­με για το συγκε­κρι­μέ­νο θέμα», πρόσθεσε.

Πηγή: 902.gr

Παρα­μύ­θι: Το γαϊ­τα­νά­κι της φιλί­ας, της Ανθής Παρασκευοπούλου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο