Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυβέρνηση: Καταστολή, στρατόπεδα κλειστού τύπου και συνοπτικές διαδικασίες για το άσυλο

Έντα­ση της κατα­στο­λής, στρα­τό­πε­δα κλει­στού τύπου, δια­τή­ρη­ση των hot spots στα νησιά και συνο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες για το άσυ­λο, απο­φά­σι­σε το Υπουρ­γι­κό Συμ­βού­λιο που συνε­δρί­α­σε υπό τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη για το Προ­σφυ­γι­κό — Μετα­να­στευ­τι­κό, μετά τη νέα τρα­γω­δία στη Μόρια.

Σύμ­φω­να με τον κυβερ­νη­τι­κό εκπρό­σω­πο Στέ­λιο Πέτσα, τα μέτρα που απο­φα­σί­σθη­καν είναι:

- Ενί­σχυ­ση της φύλα­ξης των συνό­ρων, ιδί­ως με αύξη­ση των περι­πο­λιών στη θάλασσα.

- Κατα­σκευή κλει­στών προ­α­να­χω­ρη­σια­κών κέντρων, για όσους παρά­νο­μα εισήλ­θαν στη χώρα και δεν δικαιού­νται άσυ­λο, ή η αίτη­σή τους απορρίπτεται.

- Αύξη­ση των επι­στρο­φών σε 10.000 στο τέλος του 2020.

- Κατάρ­τι­ση λίστας «ασφα­λούς χώρας», ώστε να επι­στρέ­φο­νται αμέ­σως σε αυτή όσοι εισήλ­θαν παράνομα.

- Συνέ­χι­ση της απο­συμ­φό­ρη­σης των νησιών του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου με μετα­φο­ρά στην ενδοχώρα.

- Διε­θνο­ποί­η­ση του προβλήματος.

Ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος γνω­στο­ποί­η­σε ότι εντός της εβδο­μά­δας θα υπάρ­ξει επί­σκε­ψη των υπουρ­γών Εσω­τε­ρι­κών της Γαλ­λί­ας και της Γερ­μα­νί­ας, σε Τουρ­κία και Ελλά­δα. Εκτί­μη­σε πως με βάση την ανά­λυ­ση των στα­τι­στι­κών στοι­χεί­ων εθνι­κό­τη­τας όσων εισέρ­χο­νται στη χώρα, «κοι­νή πεποί­θη­ση είναι ότι πλέ­ον πρό­κει­ται για μετα­να­στευ­τι­κό πρό­βλη­μα και όχι προσφυγικό».

Νομοσχέδιο για το Άσυλο

Το νομο­σχέ­διο για την «επι­τά­χυν­ση και αυστη­ρο­ποί­η­ση των δια­δι­κα­σιών αίτη­σης και χορή­γη­σης ασύ­λου», παρου­σί­α­σε στο Υπουρ­γι­κό Συμ­βού­λιο, ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Μιχά­λης Χρυσοχοΐδης.

Μετα­ξύ των στό­χων του νομο­σχε­δί­ου είναι «να δια­μορ­φω­θεί ένα νέο σύστη­μα ασύ­λου, συμπα­γές, δομη­μέ­νο, αυστη­ρό, δίκαιο, σχε­δια­σμέ­νο υπό το φως των έκτα­κτων συν­θη­κών», ανέ­φε­ρε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρόσωπος.

Σύμ­φω­να με την κυβέρ­νη­ση, με τις ρυθ­μί­σεις του νομοσχεδίου:

- Επι­τα­χύ­νε­ται η δια­δι­κα­σία χορή­γη­σης (ή απόρ­ρι­ψης) της αίτη­σης ασύ­λου, με μεί­ω­ση των βημά­των για την εξέ­τα­ση των αιτή­σε­ων, κατάρ­γη­ση του τέταρ­του βαθ­μού κρί­σης και μετα­φο­ρά της εκδί­κα­σης των υπο­θέ­σε­ων στα Πρω­το­δι­κεία με ακυ­ρω­τι­κό έλεγχο.

- Δια­τη­ρού­νται οι Επι­τρο­πές Προ­σφυ­γών ως δεύ­τε­ρος βαθ­μός κρί­σης. Αλλά­ζει η σύν­θε­ση των Επι­τρο­πών (δύο δικα­στές και ένα μέλος από Ύπα­τη Αρμο­στεία) και προ­βλέ­πο­νται τρεις δικαστές.

- Προ­βλέ­πο­νται μονο­με­λείς και τρι­με­λείς συν­θέ­σεις, διό­τι η μονο­με­λής σύν­θε­ση εκδί­δει τις απο­φά­σεις με μεγα­λύ­τε­ρη ταχύτητα.

- Προ­βλέ­πε­ται ότι σε περί­πτω­ση που οι αλλο­δα­ποί κατά την υπο­δο­χή δεν συμ­μορ­φώ­νο­νται προς τις απο­φά­σεις μετα­φο­ράς τους σε άλλες δομές, τεκ­μαί­ρε­ται ότι δεν επι­θυ­μούν την προ­στα­σία και παρα­πέ­μπο­νται σε δια­δι­κα­σί­ες επιστροφής.

- Μετά την κατα­γρα­φή, εφό­σον οι αιτού­ντες τελι­κά παρα­μέ­νουν στο σύστη­μα αλλά δεν συμ­μορ­φώ­νο­νται προς τις απο­φά­σεις μετα­φο­ράς, τότε η αίτη­σή τους εξε­τά­ζε­ται με ταχύρ­ρυθ­μη εξέ­τα­ση εντός 3 ημερών.

- Αλλά­ζει το καθε­στώς κρά­τη­σης ώστε να μη χάνο­νται από την επι­τή­ρη­ση των αρχών χιλιά­δες αλλοδαποί.

- Προ­βλέ­πε­ται ρητά ότι η παρα­βί­α­ση των όρων και κανο­νι­σμών λει­τουρ­γί­ας των Κέντρων Υπο­δο­χής και Ταυ­το­ποί­η­σης έχει ως συνέ­πεια την απο­πο­μπή των αιτού­ντων από αυτά.

- Μετα­φέ­ρο­νται οι ορι­σμοί της οδη­γί­ας ως προς το τι συνι­στά «μέλη οικο­γέ­νειας» και απα­λεί­φε­ται ο προη­γού­με­νος ορισμός.

- Ευά­λω­τοι πλέ­ον είναι μόνο όσοι ανα­φέ­ρο­νται στην Οδη­γία και απα­λεί­φε­ται το μετα­τραυ­μα­τι­κό στρες ως λόγος ευα­λω­τό­τη­τας, ενώ αυστη­ρο­ποιεί­ται η έννοια της ευαλωτότητας.

- Αλλά­ζει ο ορι­σμός για το τι συνι­στά τελεσιδικία.

- Θεσπί­ζο­νται Κλι­μά­κια Ταχεί­ας Συν­δρο­μής της Υπη­ρε­σί­ας Ασύλου.

- Στη δια­δι­κα­σία της προ­κα­τα­γρα­φής και της κατα­γρα­φής προ­βλέ­πο­νται πλέ­ον συνέ­πειες για όσους δεν συμ­μορ­φώ­νο­νται, ή για όσους δεν συνερ­γά­ζο­νται για να γίνει η κατα­γρα­φή τους.

- Ρυθ­μί­ζε­ται το ζήτη­μα των ιατρι­κών βεβαιώ­σε­ων, με την πρό­βλε­ψη αυτές να είναι μόνο από δημό­σια νοσο­κο­μεία και δημό­σιους φορείς.

- Προ­βλέ­πο­νται ρητές προ­θε­σμί­ες για την εξέ­τα­ση των αιτήσεων.

- Προ­τεί­νε­ται «Κατά­λο­γος ασφα­λών χωρών» κατα­γω­γής και ασφα­λών τρί­των χωρών.

- Προ­βλέ­πε­ται η αυτο­πρό­σω­πη παρά­στα­ση των αιτού­ντων σε κάθε στά­διο της δια­δι­κα­σί­ας, από την Υπη­ρε­σία Ασύ­λου μέχρι και στα δικαστήρια.

- Προ­βλέ­πε­ται πως οι επι­δό­σεις μπο­ρούν να γίνουν όχι μόνο στους αιτού­ντες, αλλά και στους πλη­ρε­ξού­σιους δικηγόρους.

- Προ­βλέ­πε­ται ότι η διάρ­κεια του δελ­τί­ου αιτού­ντος άσυ­λο είναι πλέ­ον εννε­ά­μη­νης διάρκειας.

- Η προ­σφυ­γή στις Επι­τρο­πές προ­ϋ­πο­θέ­τει δικό­γρα­φο με λόγους και όχι ένα προ­ε­ντυ­πω­μέ­νο έγγρα­φο, που έως σήμε­ρα χορη­γεί­το από την ίδια την υπη­ρε­σία στους αιτούντες.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο