Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυβέρνηση: Κρύβει επικίνδυνο οπλικό εξοπλισμό στη Θράκη-Σχέδια Ευρωπαϊκών στρατιωτικών επιχειρήσεων από τη Λάρισα

Την «πάπια» κάνει η κυβέρ­νη­ση απέ­να­ντι στη χθε­σι­νή απο­κά­λυ­ψη του «Ριζο­σπά­στη» ότι ικα­νο­ποί­η­σε αμε­ρι­κα­νι­κό αίτη­μα να φιλο­ξε­νη­θεί σε στρα­τιω­τι­κές απο­θή­κες μεγά­λη παρ­τί­δα πυρο­μα­χι­κών από τις ΗΠΑ.

Θυμί­ζου­με ότι όπως απο­κά­λυ­ψε ο «Ριζο­σπά­στης» το φορ­τη­γό πλοίο «Sagamore», μισθω­μέ­νο από το υπουρ­γείο Άμυ­νας των ΗΠΑ, ερχό­με­νο από το Νιού­πορτ της Βρε­τα­νί­ας και κατό­πιν «αιτή­μα­τος» της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας έδε­σε προ­χθές στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, ξεφορ­τώ­νο­ντας ταχέ­ως δεκά­δες εμπο­ρευ­μα­το­κι­βώ­τια με πυρο­μα­χι­κά και κινη­το­ποιώ­ντας όλο το δια­θέ­σι­μο προ­σω­πι­κό του λιμένα.

Έπει­τα τα κοντέι­νερ μετα­φέρ­θη­καν με αυξη­μέ­να μέτρα ασφα­λεί­ας σε άγνω­στη στρα­τιω­τι­κή τοπο­θε­σία στη Θρά­κη προς απο­θή­κευ­ση, για χρο­νι­κό διά­στη­μα του­λά­χι­στον τριών μηνών, με φύλα­ξη από τις ελλη­νι­κές Ένο­πλες Δυνάμεις.

Είχε προη­γη­θεί η άρνη­ση άλλης ευρω­παϊ­κής χώρας — μέλους του ΝΑΤΟ να το ξεφορ­τώ­σει (όπως ήταν αρχι­κά προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο) και να απο­θη­κεύ­σει αυτή το πολε­μι­κό υλι­κό, επι­κα­λού­με­νη διά­φο­ρα κωλύματα.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες το φορ­τίο θα μετα­φορ­τω­θεί το καλο­καί­ρι σε άλλο εμπο­ρι­κό πλοίο, μισθω­μέ­νο από τις ΗΠΑ, και θα μετα­φερ­θεί στον τελι­κό του προ­ο­ρι­σμό, ο οποί­ος παρα­μέ­νει άγνωστος.

Σε κάθε περί­πτω­ση, τα πυρο­μα­χι­κά που περιέ­χο­νται στα εμπο­ρευ­μα­το­κι­βώ­τια φέρο­νται να περι­λαμ­βά­νουν από πυραύ­λους, σφαί­ρες και ελα­φρά όπλα μέχρι χει­ρο­βομ­βί­δες και δακρυ­γό­να αέρια. Ένα δε από τα κοντέι­νερ εμφα­νί­ζε­ται να περιέ­χει «επι­κίν­δυ­να υλι­κά», στα οποία περι­λαμ­βά­νε­ται και ο λευ­κός φώσφορος.

Σε αυτό το φόντο, τα ερω­τή­μα­τα που προ­κύ­πτουν από αυτήν τη νέα εξέ­λι­ξη στην «αλυ­σί­δα» της ελλη­νι­κής πολε­μι­κής εμπλο­κής είναι πολ­λά και επι­βάλ­λουν να ενη­με­ρώ­σει η κυβέρ­νη­ση άμε­σα τον λαό:

  • Για ποιους λόγους το συγκε­κρι­μέ­νο πολε­μι­κό φορ­τίο δεν έγι­νε δεκτό από άλλο ευρω­παϊ­κό κρά­τος — μέλος του ΝΑΤΟ, με απο­τέ­λε­σμα να κατα­λή­ξει στη χώρα μας;
  • Τι ακρι­βώς περιέ­χε­ται στα εμπο­ρευ­μα­το­κι­βώ­τια; Υπάρ­χουν πράγ­μα­τι όπλα λευ­κού φωσφό­ρου ανά­με­σα στο πολε­μι­κό υλικό;
  • Πότε ακρι­βώς ξεφορ­τώ­θη­κε το φορ­τίο και πού φυλάσ­σε­ται σήμε­ρα; Πότε σκο­πεύ­ουν να το μετα­κι­νή­σουν οι Αμε­ρι­κα­νοί και προς ποιον προορισμό;
  • Πόσο ασφα­λής για τους κατοί­κους περιο­χών που γειτ­νιά­ζουν με στρα­τιω­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις είναι η «έκτα­κτη» απο­θή­κευ­ση ενός τόσο μεγά­λου όγκου στρα­τιω­τι­κού υλι­κού, και μάλι­στα επι­κίν­δυ­νου όπως όλα δείχνουν;

Θέλουν την ΕΕ …«γίγαντα» εμπλοκής

Στο μετα­ξύ, χτες ο υπουρ­γός Άμυ­νας Ν. Δέν­διας με σει­ρά παρεμ­βά­σε­ων κατέ­στη­σε σαφή την πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης να βαθύ­νει την εμπλο­κή, έχο­ντας άλλω­στε ζεστα­μέ­νη την πλά­τη από τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα και αποκόμματα.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά, σε συνά­ντη­σή του με την Ολλαν­δή ομό­λο­γό του από την 1η Στρα­τιά στη Λάρι­σα, όπου και φιλο­ξε­νεί­ται το αρχη­γείο της ευρω­ε­νω­σια­κής επι­χεί­ρη­σης στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, και καθώς συζή­τη­σαν μετα­ξύ άλλων «την ευρύ­τε­ρη ατζέ­ντα της ανά­γκης ενί­σχυ­σης του αμυ­ντι­κού βρα­χί­ο­να της ΕΕ», ο Ν. Δέν­διας τόνι­σε ότι «είμα­στε — η ΕΕ — ένας οικο­νο­μι­κός γίγα­ντας, αλλά δεν είμα­στε γεω­πο­λι­τι­κός γίγα­ντας, και πρέ­πει να εργα­στού­με γι’ αυτό», ώστε να αντι­πα­ρα­τί­θε­ται και αυτο­τε­λώς από το ΝΑΤΟ με άλλα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα για τον έλεγ­χο πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών και διαύλων.

Ο ίδιος, μιλώ­ντας αργό­τε­ρα στο Φόρουμ των Δελ­φών, επι­βε­βαί­ω­σε τον διπλα­σια­σμό των αγο­ρών οπλι­κών συστη­μά­των στην Ευρώ­πη το τελευ­ταίο διά­στη­μα και ότι «η τάση θα δια­τη­ρη­θεί», λόγω και των «αλλα­γών» στο ευρύ­τε­ρο γεω­πο­λι­τι­κό περι­βάλ­λον. Πέρα από την πίε­ση που ασκούν οι ΗΠΑ εντός ΝΑΤΟ κάθε κρά­τος — μέλος να δαπα­νά του­λά­χι­στον 2% του ΑΕΠ του για στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες, ο Έλλη­νας υπουρ­γός Άμυ­νας σημεί­ω­σε ότι είναι ακρι­βώς αυτό το «περι­βάλ­λον» (της έντα­σης των αντα­γω­νι­σμών και των συγκρού­σε­ων) που καλεί για έντα­ση των εξοπλισμών.

Έβα­λε βέβαια ζήτη­μα ότι η ΕΕ έχει μεί­νει «πίσω» και «θα περά­σει πολύς και­ρός ώστε να έχου­με μια αντα­γω­νι­στι­κή ευρω­παϊ­κή βιο­μη­χα­νία», αφού όπως παρα­τή­ρη­σε δεν ενο­ποί­η­σαν έγκαι­ρα τύπους σε αερο­σκά­φη και πλοία (πάσχουν από πολυ­τυ­πία μοντέ­λων), ούτε ομο­γε­νο­ποί­η­σαν μηχα­νι­σμούς από­κτη­σης όπλων για οικο­νο­μί­ες κλίμακας.

Σε αυτό το πλαί­σιο, επέ­μει­νε «η ΕΕ να αντι­λη­φθεί ότι η Άμυ­να την αφο­ρά» και να πάψει να είναι «γεω­πο­λι­τι­κός νάνος». Είδε πάντως …πρό­ο­δο σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση, φέρ­νο­ντας ως παρά­δειγ­μα το ότι η επι­χεί­ρη­ση «Ασπί­δες» (με ελλη­νι­κή συμ­με­το­χή, στρα­τη­γείο και απο­στο­λή πλοί­ου) στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα είναι ένα βήμα στο να απο­κτή­σει η ΕΕ «στρα­τιω­τι­κό βρα­χί­ο­να», και «μια πρώ­τη από­δει­ξη ότι μαθαί­νει να απα­ντά γρη­γο­ρό­τε­ρα στις γεω­πο­λι­τι­κές προ­κλή­σεις και ερεθίσματα».

Εξέ­φρα­σε δε την ευχή της κυβέρ­νη­σης αυτό να εντα­θεί, τονί­ζο­ντας ότι η Αθή­να εργά­ζε­ται προς αυτήν την κατεύ­θυν­ση. Άλλω­στε, στη συζή­τη­ση όπου πήρε μέρος επι­ση­μάν­θη­κε ότι επί της θητεί­ας του στο ΥΠΕΞ η κυβέρ­νη­ση συμ­φώ­νη­σε με τη Γαλ­λία ακό­μα και για απο­στο­λή Ελλή­νων στρα­τιω­τών στα μέτω­πα όπου μάχο­νταν οι γαλ­λι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις στην Αφρι­κή, ενώ ανα­φε­ρό­με­νος ο ίδιος στην απο­στο­λή της φρε­γά­τας «Ύδρα» στην Ερυ­θρά επι­βε­βαί­ω­σε εκ νέου ότι η κυβέρ­νη­ση στέλ­νει Έλλη­νες στρα­τιω­τι­κούς «σε ζώνη κιν­δύ­νου». Ωστό­σο «δεν υπάρ­χει δωρε­άν γεύ­μα», τόνι­σε ο Ν. Δέν­διας, καθι­στώ­ντας ξεκά­θα­ρο ότι η ντό­πια αστι­κή τάξη δεν έχει κανέ­ναν ενδοια­σμό στο να βάλει τον λαό να πλη­ρώ­σει το τίμη­μα ώστε η ίδια να πάρει μέρος στο καπι­τα­λι­στι­κό «φαγο­πό­τι».

(Πηγή: 902)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο