Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυβέρνηση ΝΔ: Μεγαλώνει κατά 80 χλμ τον φράχτη στον Έβρο για την ανάσχεση των ροών των ξεριζωμένων

Κατά 80 ολό­κλη­ρα χιλιό­με­τρα ετοι­μά­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση να επε­κτεί­νει τον «φρά­χτη» στον Έβρο, που απο­τε­λεί ένα από τα κύρια «όπλα» ανά­σχε­σης των ροών των ξερι­ζω­μέ­νων που ζητούν κατα­φύ­γιο στην Ευρώ­πη κυνη­γη­μέ­νοι από τους πολέ­μους των ιμπε­ρια­λι­στών και την εξαθλίωση.

Μιλώ­ντας σήμε­ρα το πρωί στην τηλε­ό­ρα­ση του ΣΚΑΪ ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, Νότης Μητα­ρά­κης, υπο­στή­ρι­ξε ότι η χώρα μας «έχει απο­δεί­ξει ότι μπο­ρεί να φυλά­ει τα σύνο­ρά της». Όπως ανέ­φε­ρε ο Ν. Μητα­ρά­κης οι αφί­ξεις προ­σφύ­γων και μετα­να­στών στη χώρα μας μειώ­θη­καν πέρ­σι στις 8.500 σε σχέ­ση με τις 72.000 του 2019, ενώ φέτος κατά το πρώ­το τετρά­μη­νο ο αριθ­μός έφτα­σε μόλις στους 3.900. «Γενι­κά από τη χώρα μας φεύ­γουν περισ­σό­τε­ροι μετα­νά­στες από ό,τι έρχο­νται τα τελευ­ταία 2,5 χρό­νια κι έχου­με μια απο­συμ­φό­ρη­ση στα νησιά», ισχυρίστηκε.

Ο υπουρ­γός έκα­νε λόγο για «έντα­ση με την Τουρ­κία τόσο στον Έβρο όσο και στα νησιά» και έδω­σε την πλη­ρο­φο­ρία πως ο φρά­χτης επε­κτεί­νε­ται, όπως και οι περι­πο­λί­ες στο Αιγαίο. «Ο παλιός φρά­χτης ήταν 15 χλμ., προ­στέ­θη­καν 25 χλμ. επί κυβέρ­νη­σης Μητσο­τά­κη και ξεκι­νά­με τώρα να προ­σθέ­σου­με άλλα 80 χλμ. με χρη­μα­το­δό­τη­ση από το υπουρ­γείο Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου ώστε να υπάρ­χει ένας πλή­ρης φρά­χτης. Παράλ­λη­λα, το ελλη­νι­κό Λιμε­νι­κό έχει ενι­σχυ­θεί με σκά­φη ανοι­χτής θαλάσ­σης, τα οποία έχουν όλη την τεχνο­λο­γία που χρειά­ζε­ται για να μπο­ρούν να απο­τρέ­πουν νόμι­μα (σ.σ.) τις από­πει­ρες εισό­δου παρά­νο­μων μετα­να­στών στη χώρα», πρόσθεσε.

“Κολα­ο­ού­ζο” και η πρό­ε­δρος της Δημοκρατίας

Όλα αυτά συμ­βαί­νουν την ώρα που έρχο­νται στη δημο­σιό­τη­τα και άλλες καταγ­γε­λί­ες για παρά­νο­μες επα­να­προ­ω­θή­σεις. Η μία από αυτές αφο­ρά 94 πρό­σφυ­γες από την Συρία, ανά­με­σά τους και 30 ανή­λι­κοι, που είχαν εγκλω­βι­στεί σε νησί­δα του Έβρου, στο Διδυ­μό­τει­χο, για μέρες, όπου αργά το βρά­δυ της Πέμ­πτης προς Παρα­σκευή, οι αρχές προ­χώ­ρη­σαν στη βίαιη σύλ­λη­ψη και επα­να­προ­ώ­θη­σή τους στην Τουρ­κία. Την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη φέρε­ται να διε­ξή­χθη επα­να­προ­ώ­θη­ση προ­σφύ­γων ανοι­χτά της Σάμου.

Την ίδια ώρα ο υπουρ­γός Δημό­σιας Τάξης, Τάκης Θεο­δω­ρι­κά­κος, επι­σκέ­φτη­κε αστυ­νο­μι­κές μονά­δες στη συνο­ριο­γραμ­μή του Έβρου, όπου δήλω­σε πως «(…) είμα­στε απο­φα­σι­σμέ­νοι να δυνα­μώ­σου­με ακό­μη περισ­σό­τε­ρο την απο­τρε­πτι­κή μας δύνα­μη, και να μπει τέλος σε όσους εργα­λειο­ποιούν δυστυ­χι­σμέ­νους ανθρώ­πους: Τους παρά­τυ­πους μετα­νά­στες. Μόνο το πρώ­το τετρά­μη­νο του 2022, η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία στην ευρύ­τε­ρη αυτή περιο­χή συνέ­λα­βε 150 δια­κι­νη­τές παρά­νο­μων μεταναστών».

Παράλ­λη­λα, το Σάβ­βα­το δήλω­σε πως οι αρχές έχουν απο­τρέ­ψει, μόνο κατά το πρώ­το τετρά­μη­νο του 2022, την είσο­δο πάνω από 40.000 μετα­να­στών στη χώρα.

«(…)Δεν υπάρ­χει κανέ­να απο­λύ­τως περι­θώ­ριο να μπουν παρά­νο­μοι μετα­νά­στες στη χώρα, από οποιο­δή­πο­τε σημείο της», τόνι­σε, μετα­ξύ άλλων, δίνο­ντας το «στίγ­μα» της κατα­σταλ­τι­κής κυβερ­νη­τι­κής στά­σης ενά­ντια στους ξερι­ζω­μέ­νους και πως «(…)το Ελλη­νι­κό κρά­τος κάνει ό,τι πρέ­πει για να μην μπαί­νουν στη χώρα, άρα και στην Ε.Ε, παρά­νο­μοι μετανάστες».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο