Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυβέρνηση ΝΔ: Μετά την Ουκρανία πρωτοστατεί και στις βρωμοδουλειές του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο…

Κλι­μα­κώ­νε­ται η έντα­ση στα σύνο­ρα Σερ­βί­ας — Κοσό­βου, με την Πρί­στι­να να δια­τη­ρεί τις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις που έχει στεί­λει στο βόρειο Κόσο­βο και να καλεί την ηγε­σία της ΝΑΤΟι­κής δύνα­μης KFOR να δια­λύ­σει τα οδο­φράγ­μα­τα που έχουν στή­σει Σέρ­βοι στην περιο­χή, ενώ το Βελι­γρά­δι απα­ντά θέτο­ντας τον σερ­βι­κό στρα­τό σε κατά­στα­ση «ενι­σχυ­μέ­νης ετοιμότητας».

Την ίδια, στο Κόσ­σο­βο, υπάρ­χει και ελλη­νι­κή εμπλο­κή, με την Ελλη­νι­κή Δύνα­μη Κοσ­σό­βου (ΕΛΔΥΚΟ).

Σύμ­φω­να με αρμό­διες πηγές, στο προ­τε­κτο­ρά­το είναι ανε­πτυγ­μέ­να περί­που 80 με 100 στε­λέ­χη, ανά­λο­γα με την περί­ο­δο, τις ανά­γκες και τις δια­θε­σι­μό­τη­τες. Οι περισ­σό­τε­ροι εδρεύ­ουν στο στρα­τό­πε­δο Film City στην Πρί­στι­να, ενώ κάποιοι βρί­σκο­νται στο βόρειο τμή­μα του προ­τε­κτο­ρά­του, όπου είναι συγκε­ντρω­μέ­νοι οι περισ­σό­τε­ροι Σέρ­βοι που ζουν στο Κόσοβο.

Η απο­στο­λή εκεί είναι εξά­μη­νη. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, μάλι­στα, πριν περί­που 7 με 10 μέρες έφτα­σε στην περιο­χή η νέα φουρ­νιά αντι­κα­τα­στα­τών, οπό­τε έγι­ναν και οι σχε­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες ενη­μέ­ρω­σης και απε­νη­μέ­ρω­σης (των αποχωρούντων).

Σημειω­τέ­ον, σύμ­φω­να με δια­θέ­σι­μα στοι­χεία η Ελλά­δα συμ­με­τέ­χει βασι­κά με τις παρα­κά­τω δυνά­μεις στην ΚFOR: Εναν Μηχα­νο­κί­νη­το Λόχο Ελιγ­μoύ (εδρεύ­ει στο Film City) και δύο Ομά­δες Συν­δέ­σμων Παρα­τη­ρη­τών (Liaison Monitoring Teams) που εδρεύ­ουν στο στρα­τό­πε­δο Novoselo στη Μιτροβίτσα.

Επι­πλέ­ον, επι­τε­λείς του στρα­τού ξηράς είναι απο­σπα­σμέ­νοι στη SPOU (Sea Port Operations Unit) στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, της οποί­ας το λιμά­νι είναι ενταγ­μέ­νο στον αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό σχε­δια­σμό για τη μετα­φο­ρά μέσων και εφε­δρειών του ΝΑΤΟ στο Κοσ­συ­φο­πέ­διο, άλλος ένας λόγος που στοι­χειο­θε­τεί το ενδια­φέ­ρον των Αμε­ρι­κα­νών για το λιμά­νι της πόλης. Στην πόλη, άλλω­στε, είναι σε δια­θε­σι­μό­τη­τα για το ΝΑΤΟ Λόχος Γενι­κών Μετα­φο­ρών προς υπο­στή­ρι­ξη της επι­χεί­ρη­σης στο Κόσο­βο. Επί­σης δια­τί­θε­ται προ­σω­πι­κό (μέχρι 40 στε­λέ­χη) στα στρα­τη­γεία και ανε­ξάρ­τη­τα γρα­φεία του ΝΑΤΟ στη Βαλ­κα­νι­κή: KFOR-HQ, Tirana, NHQ Skopje, MLO Belgrad και COMMZZ — South στην Καλα­μα­ριά Θεσσαλονίκης.

Παρα­πέ­ρα, δια­τί­θε­νται πτή­σεις μετα­γω­γι­κών αερο­σκα­φών C‑130 της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας, «επ’ ωφε­λεία ΝΑΤΟ» («NATO CHANNEL FLIGHT»), και επί του δρο­μο­λο­γί­ου Ελευ­σί­να — Νάπο­λη — Σαρά­γε­βο — Πρί­στι­να — Ελευσίνα.

Σε άλλη μια εξέ­λι­ξη ενδει­κτι­κή της κρι­σι­μό­τη­τας των στιγ­μών, διπλω­μα­τι­κές πηγές ανα­φέ­ρουν ότι «λόγω της τετα­μέ­νης κατά­στα­σης που επι­κρα­τεί στο βόρειο Κόσο­βο» ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών επι­κοι­νώ­νη­σε χθες το πρωί με την επι­κε­φα­λής του Γρα­φεί­ου Συν­δέ­σμου της Ελλά­δας στην Πρί­στι­να, καθώς και με στε­λέ­χη του ελλη­νι­κού απο­σπά­σμα­τος της KFOR, προ­κει­μέ­νου να ενη­με­ρω­θεί για την κατά­στα­ση που δια­μορ­φώ­νε­ται στην περιο­χή μετά και τις τελευ­ταί­ες εξελίξεις.

Οι ίδιες πηγές προ­σθέ­τουν ότι ο υπουρ­γός «στο πλαί­σιο των πρω­το­βου­λιών που ανα­λαμ­βά­νει για την απο­κλι­μά­κω­ση της έντα­σης, μέσω και των συχνών επι­σκέ­ψε­ών του στην περιο­χή των Δυτι­κών Βαλ­κα­νί­ων, βρί­σκε­ται σε τακτι­κή επα­φή με τον ειδι­κό απε­σταλ­μέ­νο της ΕΕ για τα Δυτι­κά Βαλ­κά­νια, Miroslav Lajcak, όπως έγι­νε και την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα πριν την επί­σκε­ψη του ΥΠΕΞ στην Πρί­στι­να. Για τον σκο­πό αυτό, έχει ορί­σει και την πρέ­σβη, Σοφία Γραμ­μα­τά, ειδι­κή απε­σταλ­μέ­νη για τα Δυτι­κά Βαλκάνια».

Ενώ λένε πως τάχα για την «ασφά­λεια και στα­θε­ρό­τη­τα», όπως την εννο­ούν στα πλαί­σια του ΝΑΤΟ, η κυβέρ­νη­ση «υπο­στη­ρί­ζει τη συνέ­χι­ση του δια­λό­γου Βελι­γρα­δί­ου — Πρί­στι­νας, τασ­σό­με­νη υπέρ μιας αμοι­βαί­ως συμπε­φω­νη­μέ­νης επί­λυ­σης των εκκρε­μών ζητη­μά­των, ορι­στι­κής και νομι­κά δεσμευτικής».

Θυμί­ζου­με ότι ο ΥΠΕΞ επι­σκέ­φτη­κε το Κόσο­βο στις 20 του μήνα για κατ’ ιδί­αν συνά­ντη­σή του με την Κοσ­σο­βά­ρα ομό­λο­γό του, ενώ είδε και τον Κοσ­σο­βά­ρο πρω­θυ­πουρ­γό, όπως και στε­λέ­χη του ελλη­νι­κού απο­σπά­σμα­τος της KFOR. Την Πρί­στι­να είχε επι­σκε­φτεί ξανά τον Οκτώ­βριο του 2020, τον Ιού­νιο του 2021 και τον Ιού­νιο του 2022, ενώ η Κοσο­βά­ρα ΥΠΕΞ επι­σκέ­φτη­κε την Αθή­να τον Ιανουά­ριο του 2022, με αντι­κεί­με­νο μετα­ξύ άλλων και το παζά­ρι για την ανα­γνώ­ρι­ση του ΝΑΤΟι­κού προτεκτοράτου.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο