Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυβέρνηση: Χαράτσια στον ορίζοντα για τις φυσικές καταστροφές

«Ευκαι­ρία» και για νέα χαρά­τσια στον λαό απο­τε­λούν για την κυβέρ­νη­ση οι κατα­στρο­φές από τις πλημ­μύ­ρες στη Θεσ­σα­λία, με επί­κλη­ση στη «δημο­σιο­νο­μι­κή στα­θε­ρό­τη­τα», για να μην πει­ρά­ξει δηλα­δή «ούτε τρί­χα» από την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, τα προ­νό­μια και τις φορο­α­παλ­λα­γές τους.

Ενδει­κτι­κά τα όσα ανα­κοί­νω­σε την Πέμ­πτη ο οικο­νο­μι­κός σύμ­βου­λος του πρω­θυ­πουρ­γού Αλ. Πατέ­λης, μιλώ­ντας στον ρ/σ «ΣΚΑΪ», προ­α­ναγ­γέλ­λο­ντας την επι­βο­λή ειδι­κού τέλους για τις φυσι­κές κατα­στρο­φές, με στό­χο, επι­σή­μως, να συμ­βά­λει στους πόρους που θα χρεια­στούν για την αντι­με­τώ­πι­ση των ζημιών από τις μεγά­λες φυσι­κές κατα­στρο­φές, προ­σθέ­το­ντας ότι ανα­κοι­νώ­σεις θα γίνουν από τον πρω­θυ­πουρ­γό αύριο Σάβ­βα­το στη ΔΕΘ.

Εξάλ­λου, επι­βε­βαί­ω­σε ότι έχουν επα­νέλ­θει οι σκέ­ψεις για την υπο­χρε­ω­τι­κή ασφά­λι­ση κατοι­κιών και επαγ­γελ­μα­τι­κών χώρων από τους κιν­δύ­νους φυσι­κών κατα­στρο­φών, με τον λαό να φορ­τώ­νε­ται άλλο ένα χαρά­τσι και το αστι­κό κρά­τος να απαλ­λάσ­σε­ται από ένα ακό­μη «βάρος», όπως αντι­με­τω­πί­ζει ακό­μη και αυτά τα ελά­χι­στα που δίνει για να απο­ζη­μιώ­νει όσους πρώ­τα κατα­στρέ­φει με την πολι­τι­κή του. «Πρέ­πει να αλλά­ξει και η συμπε­ρι­φο­ρά μας και να δού­με και το ζήτη­μα της υπο­χρε­ω­τι­κής ασφά­λι­σης», πρό­σθε­σε ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι «η υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τα μπο­ρεί να οδη­γή­σει και σε χαμη­λό­τε­ρο κόστος Ασφά­λι­σης», προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας και για δεύ­τε­ρο χαράτσι.

Αλλω­στε, δεί­χνο­ντας τις προ­τε­ραιό­τη­τές τους, έδω­σε έμφα­ση στη «διά­στα­ση των αγο­ρών και της δημο­σιο­νο­μι­κής αξιο­πι­στί­ας». Ανέ­φε­ρε, δε, πως η κτή­ση της επεν­δυ­τι­κής βαθ­μί­δας ήταν μεγά­λος στό­χος, αλλά «συν­δέ­ε­ται και με υπο­χρε­ώ­σεις και με τη σφρα­γί­δα της αξιο­πι­στί­ας, καθώς όταν ένας επεν­δυ­τής βλέ­πει την Ελλά­δα πρέ­πει να σκέ­φτε­ται ότι είναι μια αξιό­πι­στη χώρα», επι­βε­βαιώ­νο­ντας πως οι «εθνι­κοί στό­χοι» του κεφα­λαί­ου έχουν ως προ­ϋ­πό­θε­ση το τσά­κι­σμα του λαού. Για αυτό και είπε ότι δεν θα ανα­θε­ω­ρη­θούν οι δημο­σιο­νο­μι­κοί στό­χοι για το 2023 και το 2024, με ό,τι αυτό συνε­πά­γε­ται για τον λαό, που θα φορ­τω­θεί πάνω από 50 δισ. φορο­λη­στεί­ας, 4 δισ. ματω­μέ­νων πλε­ο­να­σμά­των, την ίδια ώρα που το εισό­δη­μά του θα ροκα­νί­ζε­ται από την ακρί­βεια που ανα­μέ­νε­ται να αυξη­θεί παρα­πέ­ρα, ειδι­κά στα τρόφιμα.

Σε ένα τέτοιο πλαί­σιο, θυμί­ζου­με, η κυβέρ­νη­ση έκο­ψε από τον Νοέμ­βρη και μετά ακό­μα και την κοροϊ­δία του market pass, με πρό­σχη­μα την κάλυ­ψη με αυτό το ποσό της κρα­τι­κής αρω­γής προς τους πλη­γέ­ντες από τις πλημ­μύ­ρες στη Θεσ­σα­λία. Δηλα­δή, τα ψίχου­λα του market pass γίνο­νται τα ψίχου­λα της ενί­σχυ­σης προς τους ανθρώ­πους που έχουν κατα­στρα­φεί ολο­σχε­ρώς και που, όπως έχει δεί­ξει το πρό­σφα­το παρελ­θόν, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ποτέ δεν κατα­φέρ­νουν να καλύ­ψουν με αυτά τα ποσά το σύνο­λο των ζημιών, πόσο μάλ­λον να γίνει πραγ­μα­τι­κή απο­κα­τά­στα­ση και να παρ­θούν μέτρα για το επό­με­νο προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο με βάση την πολι­τι­κή τους έγκλη­μα σε βάρος του λαού.

Να προ­χω­ρή­σει το χαρά­τσι της ασφά­λι­σης για φυσι­κές κατα­στρο­φές καλεί την κυβέρ­νη­ση η εφη­με­ρί­δα «Καθη­με­ρι­νή». Στο κύριο άρθρο της Παρα­σκευή γρά­φει «το κόστος των φυσι­κών κατα­στρο­φών φαί­νε­ται ότι θα γίνε­ται ολο­έ­να και πιο δυσβά­στα­κτο» και προ­σθέ­τει πως «η ασφά­λι­ση ένα­ντι φυσι­κών κατα­στρο­φών είναι αυτο­νό­η­τη στην Ευρώ­πη. Και­ρός να μπει και στη δική μας κουλ­τού­ρα». Με την λογι­κή του κόστους ετοι­μά­ζε­ται να στα­λεί και πάλι ο λογα­ρια­σμός στο λαό για να μην θιγούν τα κέρ­δη των ομίλων.

Προ­σπα­θώ­ντας να δικαιο­λο­γή­σει τα αδι­καιο­λό­γη­τα, ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Π. Μαρι­νά­κης έλε­γε χτες ότι «αυτό το οποίο συνέ­βη δεν έχει προη­γού­με­νο, γι’ αυτό και κινή­θη­κε άμε­σα η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση και ο πρω­θυ­πουρ­γός για να ανα­ζη­τη­θούν και να βρε­θούν οι ανα­γκαί­οι πόροι για την κάλυ­ψη αυτών των νέων ανα­γκών», δίνο­ντας δηλα­δή ένα που παίρ­νει από την άλλη τσέ­πη του λαού ή ανα­κυ­κλώ­νο­ντας ήδη προ­ϋ­πο­λο­γι­σμέ­να ευρω­παϊ­κά κον­δύ­λια με τους γνω­στούς όρους και «κόφτες».

Προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας, μάλι­στα, για όσα ειπω­θούν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, είπε ότι «δεν αντι­λαμ­βά­νε­ται ο πρω­θυ­πουρ­γός την ομι­λία του στη ΔΕΘ ή καμία ομι­λία, ως μια αφορ­μή να παρου­σιά­σει ένα “καλά­θι” ή μια ακό­μα ευκαι­ρία για παρο­χο­λο­γία», αλλά ως «μια πολύ σημα­ντι­κή ευκαι­ρία να ανα­λύ­σει τις προ­τε­ραιό­τη­τές του», αυτές τις προ­τε­ραιό­τη­τες που οδη­γούν τον λαό από τη μια τρα­γω­δία στην άλλη.

Την ίδια στιγ­μή η ακρί­βεια θερί­ζει, με προ­ϊ­ό­ντα ευρεί­ας κατα­νά­λω­σης όπως η ντο­μά­τα να έχει φτά­σει τα 3 ευρώ το κιλό, ενώ ήδη η τιμή της βεν­ζί­νης έχει στα­θε­ρο­ποι­η­θεί ή και ξεπε­ρά­σει τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως ταυ­τό­χρο­να και η τιμή του πετρε­λαί­ου έχει ανέ­βει κατα­κό­ρυ­φα. Μπρος σε αυτήν τη γενι­κευ­μέ­νη ακρί­βεια, ο Μαρι­νά­κης παρου­σιά­ζει μια μαγι­κή εικό­να, λέγο­ντας πως… γίνο­νται έλεγ­χοι. Την ίδια ώρα η κυβέρ­νη­ση αρνεί­ται να καταρ­γή­σει όλα τα χαρά­τσια που φορ­τώ­νο­νται σε τρό­φι­μα, καύ­σι­μα, είδη πρώ­της ανά­γκης, ενώ κανέ­να σχέ­διο δεν υπάρ­χει για το πώς οι αγρό­τες και κτη­νο­τρό­φοι του θεσ­σα­λι­κού κάμπου θα μεί­νουν στον τόπο τους.

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο